Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 266

Решение № 266

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 266

        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Великотърновски общински съвет одобрява кандидатстването на Община Велико Търново за безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г..

 

2. Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на общината да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

3. Възлага на Кметът на Община Велико Търново да представи пред общинския съвет преди стартиране на проекта информация какви дейности ще се организират с безвъзмездната финансова помощ от ЕС.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ