Начало

Великотърновски общински съвет

Мандат 2011-2015 година

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.

Настоящият състав на Общински съвет - гр. Велико Търново е избран съгласно Закона за местните избори през октомври 2011 година (мандат 2011-2015).

В този сайт ще намерите информация за организационната и политическа структура на Общински съвет - гр. Велико Търново, както и за неговата работа - правилник, протоколи от заседания и решения. В раздел съветници можете да намерите основни данни за общинските съветници, а ако имате въпроси, касаещи работата на Общинския съвет или проблеми, които могат да се решат от него, посетете  раздел "Връзка с нас". В архив се намират всички документи от мандати 1999-2003, 2003-2007 и 2007-2011.