Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 269

Решение № 269

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 269

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от общински имот ПИ №10447.19.34 – полски път, попадащи в ПИ №10447.19.14 - землище Велико Търново, местност „Гьолбет”, останалата част от който е собственост на „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти в обхвата на разработка, приета с Решение №137 по протокол №14 от 07.09.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.19.34 - полски път, с площ в размер на 302 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ попада в поземлен имот с идентификатор №10447.19.14, местност „Гьолбет”, землище гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 3 630 лева без начислен ДДС.

2.2. „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.19.14, с площ в размер на 302 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ попада в поземлен имот с идентификатор №10447.19.34 – полски път и придобива статут на публична общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 130 лева без начислен ДДС.

2.3. „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка. Всички разноски по сключване на сделката – ДДС, местен данък, режийни разноски, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ