Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 270

Решение № 270

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 270

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ ІV „за обществено обслужване” от стр. кв. 361 по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от които е собственост на Пламен Александров Димитров с адрес в гр. Велико Търново, и съсобственици Мария Иванова Петкова и Борислав Тодоров Иванов, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с решение №157 по протокол №13 от 13.10.2010 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Пламен Александров Димитров с адрес в гр. Велико Търново, и съсобственици Мария Иванова Петкова и Борислав Тодоров Иванов, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация – обслужваща алея, с площ в размер на 11 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ІV „за обществено обслужване” от кв.361 по плана на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 309 лева без начислен ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ