Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 271

Решение № 271

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 271

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Велико Търново включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот Х от строителен квартал 55 по плана на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, с площ от 1 064 кв.м., отреден „за нуждите на ОбС Велико Търново”, актуван с АОС № 3989/16.04.2007 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 3989/16.04.2007 г., представляващ урегулиран поземлен имот Х, с площ от 1 064 кв.м., отреден „за нуждите на ОбС Велико Търново”, заедно с построените в имота два броя бунгала с обща застроена площ от 31,96 кв.м. и пристройка към тях – санитарен възел със застроена площ от 9,18 кв.м., попадащи в строителен квартал 55 по плана на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново.

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на 23 000,00 /двадесет и три хиляди/ лева без ДДС.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

30 % от достигнатата тръжна цена да се преведат по бюджета на с. Вонеща вода.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ