Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 272

Решение № 272

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 272

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижим имот частна общинска собственост в землището на с. Шемшево, представляващ имот №039004 с площ от 5,451 дка, трета категория, местност „Адъта-Леденишко” в землището на с. Шемшево, заедно с построените в него шест броя сгради и метален навес, подробно описани в АЧОС №4966/31.10.2011 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 96 ал.1 от НРПУРОИ, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в землището на с. Шемшево, представляващ имот №039004 с площ от 5,451 дка, трета категория, местност „Адъта-Леденишко” в землището на с. Шемшево, заедно с построените в него шест броя сгради и метален навес, подробно описани в АЧОС №4966/31.10.2011 г.

 

ІІІ. Определя начална тръжна цена, въз основа на оценка, изготвена от оценител, регистриран по ЗНО, в размер на 48 300 (четиридесет и осем хиляди и триста) лева без ДДС.

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  

30 % от достигнатата тръжна цена да се преведат по бюджета на с. Шемшево

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ