Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 273

Решение № 273

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 273

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1.1. незастроен урегулиран поземлен имот VІІ-16 от строителен квартал 4 по плана на с. Ветринци, с площ от 1 017 кв.м., актуван с АОС № 3025/16.08.2005 г.;

1.2. незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ-16 от строителен квартал 4 по плана на с. Ветринци, с площ от 1 636 кв.м., актуван с АОС № 3023/16.08.2005 г.;

1.3. незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ-16 от строителен квартал 4 по плана на с. Ветринци, с площ от 1 108 кв.м., актуван с АОС № 3026/16.08.2005 г.;

1.4. незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ-16 от строителен квартал 4 по плана на с. Ветринци, с площ от 1 424 кв.м., актуван с АОС № 3024/16.08.2005 г.;

 

2. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ VІІ-16 от кв. 4 - в размер на 4 500 /четири хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ VІІІ-16 от кв. 4 – в размер на 5 300 /пет хиляди и триста/ лева без ДДС;

- за УПИ ХІІ-16 от кв. 4 – в размер на 4 800 /четири хиляди и осемстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ХІІІ-16 от кв. 4 – в размер на 4 400 /четири хиляди и четиристотин/ лева без ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  

30 % от достигнатата тръжна цена да се преведат по бюджета на с. Ветринци.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ