Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 274

Решение № 274

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 274

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- Поземлен имот с идентификатор №10447.146.23, с НТП: местен път, местност „Гьолбет”, землище гр. Велико Търново, с дължина на трасето на линейния обект в дадения имот – 209,50 м., площ на сервитута на линейния обект – 419 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор №10447.19.14, местност „Гьолбет”, землище гр. Велико Търново. Проектът е разгледан и приет с решение №137 по протокол №14 от 07.09.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ