Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 275

Решение № 275

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 275

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „ЕКСТРА КАР” ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Асти” №20, за промяна предназначението части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №43253.0.325, с НТП: местни пътища, местност „Тютюнджув дол”, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за ел. кабел1 kV, дължина на трасето – 73,35 м., площ на сервитута – 146,70 кв.м.;

- имот №43253.0.32, с НТП: полски пътища, местност „Тютюнджув дол”, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за водопровод, дължина на трасето – 227,04 м., площ на сервитута – 454,08 кв.м.;

- имот №43253.0.325, с НТП: местни пътища, местност „Тютюнджув дол”, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за водопровод, дължина на трасето – 34,60 м., площ на сервитута – 69,20 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване относно промяна предназначението на ПИ №073002, местност „Тютюнджув дол”, землище с. Леденик за изграждане на обект: „Складова база на строителни материали”, план-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП, парцеларни планове за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасета за външни връзки за електрозахранване с кабел 1 kV и водопровод. Проектът е разгледан и приет с решение №44 по протокол №6 от 02.05.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „ЕКСТРА КАР” ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Асти” №20, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. „ЕКСТРА КАР” ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Асти” №20, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ