Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 276

Решение № 276

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 276

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Юрфет Ибриямова Сеизова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №71А, за промяна предназначението части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №43253.77.13, с НТП: полски пътища, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за ел. кабел1 kV, дължина на трасето – 56,79 м., площ на сервитута – 113,58 кв.м.;

- имот №43253.0.32, с НТП: полски пътища, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за водопровод, дължина на трасето – 227,04 м., площ на сервитута – 454,08 кв.м.;

- имот №43253.0.325, с НТП: местни пътища, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за водопровод, дължина на трасето – 418,30 м., площ на сервитута – 836,60 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура - трасета за външни връзки за ел. кабел 1 kV и водопровод за обект „Складова база за търговия с храсти и зелена растителност” в ПИ №077010, местност „Маринкините мостчета”, землище с. Леденик, община Велико Търново. Проектът е разгледан и приет с решение №43 по протокол №6 от 02.05.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

           

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Юрфет Ибриямова Сеизова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №71А, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

          

3. Юрфет Ибриямова Сеизова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №71А, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ