Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 277

Решение № 277

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Проект за ПУП- парцеларен план за пътна връзка към ПИ № 091085, местност «Кълни дол», землище на гр.Килифарево за обект:» Търговски комплекс, бензиностанция, автосервиз, паркинг за тирове, заведение» на път ІІ-55 «Дебелец – Килифарево – Гурково» при км 4+650.

 

РЕШЕНИЕ № 277

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-02 от 12.04.2012г. на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка към ПИ № 091085, местност «Кълни дол», землище на гр.Килифарево за обект:» Търговски комплекс, бензиностанция, автосервиз, паркинг за тирове, заведение» на път ІІ-55 «Дебелец – Килифарево – Гурково» при км 4+650, дясно, засягаща ПИ № 091085 – частна собственост, ПИ № 091087 – частна собственост и ПИ № 001977- полски път, публична общинска собственост.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ