Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 279

Решение № 279

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП- план за застрояване за ПИ № 10447.16.212 по КК на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота за «производствено-складови и търговски дейности» и включване в регулационните граници на гр.Велико Търново, като същия имот се присъединява към съществуващи УПИ V и УПИ VІ от кв.17 и се образува един нов УПИ ХХІІ с отреждане за «производствено-складови и търговски дейности» от същия квартал по плана на гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 279

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл.134, ал.2 и във връзка с чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ, решение № КЗЗ-01 от 17.02.2012г. и решение № КЗЗ-03 от 29.05.2012г. на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновси общински съвет одобрява:

 

1. Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.16.212, местност «Качица», землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на земеделския имот за неземеделски нужди – отреждане за «производствено-складови и търговски дейности» чрез включване в строителните граници на гр.Велико Търново.

 

2.Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V- за производствено-складови и търговски дейности и УПИ VІ от кв.17 по плана на гр.Велико Търново – обединяване на УПИ V и УПИ VІ и присъединяване на ПИ № 10447.16.212 в един нов УПИ с отреждане – УПИ ХХІІ- за производствено-складови и търговски дейности от кв.17, в който се предвижда свободно застрояване на сгради за обект: « Производствено-складова база за замразени плодове и зеленчуци-разширение» , при следните устройствени показатели: височина на сградите – 15 м, плътност на застрояване / П застр./ – 80 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 2,0, минимална озеленена площ – 20 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ