Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 280

Решение № 280

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ №10447.519.232, местност «Пишмана», землище на гр.В.Търново – промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – «жилищни нужди», план за регулация и планове-схеми за електрификация, водоснабдяване, канализация и комуникационно-транспортна мрежа към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 280

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и Решение № КЗЗ-06 от 22.03.2012г. на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

 

Подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 10447.519.232, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота, план за регулация за ПИ № 10447.519.232 като се създава УПИ І-232, съгласно червените линии и надписи, и сини линии отразени върху проекта, планове-схеми за електрификация, водоснабдяване, канализация и комуникационно-транспортната мрежа към ПУП. За ПИ № 10447.519.232 се предвижда изграждане на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ