Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 284

Решение № 284

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура за приватизация на обособени обекти от сграда с административен адрес   ул.”Н. Габровски” 78 – част от имуществото на „Инвестстрой-92” ЕООД - гр. В.Търново

 

РЕШЕНИЕ № 284

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

1. Включва в годишния план за приватизация за 2012 г. и открива процедура за приватизация на обособени обекти от административна сграда,построена в поземлен имот с идентификатор № 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващи : ”Магазин, разположен на партерен етаж, с идентификатор 10447.502.189.2.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 , съобразно застроената площ на самостоятелния обект” ; „Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 , съобразно застроената площ на самостоятелния обект”; „Гараж ,с идентификатор 10447.502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447. 502.189,съобразно застроената площ на самостоятелния обект” ; „Гараж , с идентификатор 10447.502. 189.1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 ,съобразно застроената площ на самостоятелния обект”; „Гараж , с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 , съобразно застроената площ на самостоятелния обект” – обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново.

 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с обособените обекти и дълготрайните активи на обектите, сключването на договори за наем, за съвместна дейност, за обезпечаване на вземания, които имат за предмет обособените обекти по т. 1, освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ