Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 287

Решение № 287

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2012 година  

 

РЕШЕНИЕ № 287

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК и чл.10, т. 2 и т.3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет:

1. Приема промените в план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново за 2012 година ,произтичащи от решения № 124 и 125/ 23.02.2012 година - Приложение № 1 .

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

Приложение № 1

 

 

План – сметка

 

за приходите и разходите по приватизационните фондове

на Община Велико Търново през 2012 година

    

 

 

Н А И М Е Н О В А Н И Е

ПЛАН

2012 г.- лв.

/било/

ПЛАН

2012 г.- лв.

/става/

І.

Начално салдо на 01.01.2012 година, в т. ч:

1 242 627

1 242 627

1.

фонд “Инвестиции и дълготрайни активи ” / ИДА/

75 041

75 041

2.

фонд “Разходи за приват. и следприват. контрол ” /РПСК/

1 167 586

1 167 586

ІІ.

Парични постъпления от приватизация

1 815 900

1 486 230

1

Заплащане на договорена цена

1 780 900

      1 451 230

2.

Разсрочени плащания /вноски и лихви/

35 000

35 000

ІІІ.

Парични постъпления от съпътстващи мероприятия

31 950

31 950

1.

Продажба на тр. документация и инф. меморандуми

3 000

3 000

2.

Лихви по текуща сметка - 100 %

50

50

3.

Лихви по текуща сметка - 91 %

350

350

4.

Лихви по текуща сметка - 9 %

50

50

5.

Лихви от срочни депозити на фонд “РПСК”

28 500

28 500

ІV.

Постъпления   от върнати заеми   във фонд “РПСК”

0

38 740

V.

Получен заем от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”

 

300 000

VІ.

Разпределение   на   паричните средства

3 090 477

3 099 547

1.

Фонд „Инвестиции и дълготрайни активи”

/р. І.1+ р.ІІ.х 0,91+ р.ІІІ.2 + р.ІІІ.3+р.V./

1 727 910

1 727 910

2.

фонд „ Разходи за приватизацията и СПК”

/ р.І.2 + р.ІІ.х 0,09+ р.ІІІ.1 +р. ІІІ.4+ ІІІ.5 +р.ІV /

1 362 567

  

1 371 637

 

VІІ.

Разходи от   приватизационните фондове

1 790 060

2 098 460

1.

От фонд “ ИДА”   - за инвестиционна програма 2012

1 727 910

1 727 910

2.

От фонд “РПСК” – за орг. на прив. процес и СПК

62 150

62 150

3.

Предоставени заеми от фонд „РПСК”

 

308 400

VІІІ.

Преходен остатък на 31.12. 2012 г .

1 300 417

1 001 087

1.

фонд “Инвестиции и дълготрайни активи ”/ р.VІ.1-р.VІІ.1/

0

0

2.

фонд “Разходи   за приватизация и СПК”/ р. VІ.2-р.VІІ.2-р. VІІ.3./

1 300 417

1 001 087

 

 

 ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ