Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 288

Решение № 288

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Продажба на ДМА на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман”ЕООД – гр.ВеликоТърново, 100% общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 288

 

І. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.18, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл. 147, ал. 2, във вр. с чл. 137, ал. 1, т.7 от ТЗ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за извършване на продажба от „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново, с ЕИК 000 130 104, на следните собствени на дружеството недвижими имоти:

1. АПАРТАМЕНТ № 11 (единадесет) от вход „А” на жилищен блок ЕПЖС 10, построен в град Велико Търново, ж.к. „Бузлуджа -зона „В”, с административен адрес ул. „Драган Цончев” № 14, вх. „А”, който апартамент е със застроена площ 53.68 (петдесет и три цяло и шестдесет и осем) кв.м., заедно с принадлежащата му ИЗБА № 11 (единадесет), със застроена площ 5.38 (пет цяло и тридесет и осем стотни) кв.м. и съответстващите на този имот 1.84% (едно цяло и осемдесет и четири стотни процента) ид. части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ на имота.

2. ГАРАЖНА КЛЕТКА № 1 (едно), броено от изток към запад, с административен адрес град Велико Търново, ул. „Цанко Церковски”, със застроена площ 23 (двадесет и три) кв.м., при граници: изток – двор на училище, запад – гаражна клетка № 2, север – двор на училище, юг – ул. „Ц. Церковски”, заедно със съответните на този имот идеални части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената му площ.

3. 29.0388% (двадесет и девет цяло и триста осемдесет и осем десетохилядни процента) от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 238008 (две, три, осем, нула, нула, осем) съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Шкорпиловци с ЕКАТТЕ 83404 (осем, три, четири, нула, четири), община Долни чифлик, целият с площ 7.175 дка (седем декара, сто седемдесет и пет квадратни метра), намиращ се в местността „Мечо ухо”, отдел 197 (сто деветдесет и седем), подотдел „в”, с начин на трайно ползване – залесена територия, вид на горите или вид на подотдела – широколистна гора, при граници и съседи: № 238007 – Залесена горска територия на ДАГ-Държавно лесничейство, № 238001 – Залесена горска територия на „Мраз” АД, № 000238 – Залесена горска територия на ДАГ-Държавно лесничейство, № 000239 – Горски път на ДАГ-Държавно лесничейство, който имот е образуван от имот № 238002, съгласно скица-проект № Ф00471/27.10.2008 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Долни чифлик, попадащ в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Старо Оряхово”, заедно с построените в този имот: ДЪРВЕНА КЪЩА (бунгало) № 28 (двадесет и осем), с площ 19 (деветнадесет) кв.м., при граници: изток – земя и имотна граница, запад – дървена къща № 29 на „Дентален център І Велико Търново” ЕООД, север – път и юг – дървена къща № 20; ДЪРВЕНА КЪЩА (бунгало) № 15 (петнадесет), с площ 19 (деветнадесет) кв.м., при граници: изток – земя и кухненски бокс, запад – земя, север – земя и юг – дървена къща № 19 на „Дентален център І Велико Търново” ЕООД; ДЪРВЕНА КЪЩА (бунгало) № 30 (тридесет), с площ 12 (дванадесет) кв.м., при граници: изток – административно бунгало, запад – дървена къща № 17 на „Дентален център І Велико Търново” ЕООД, север – земя и юг – земя; ДЪРВЕНА КЪЩА (бунгало) № 1 (едно), с площ 12 (дванадесет) кв.м., при граници: изток – земя и имотна граница, запад – детска площадка, север – земя и частно бунгало, юг – земя и кухненски бокс; ДЪРВЕНА КЪЩА (бунгало) № 3 (три), с площ 12 (дванадесет) кв.м., при граници: изток – земя и имотна граница, запад – детска площадка, север – земя, беседка и дървена къща на „Дентален център І Велико Търново” ЕООД и юг – кухненски бокс; 1/2 (една втора) идеална част от АДМИНИСТРАТИВНО БУНГАЛО, с площ 40 (четиридесет) кв.м., при граници: изток – кухненски блок, запад – дървена къща № 30, север – земя и юг – дървена къща № 19 на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД; 1/2 (една втора) идеална част от СКЛАД, с площ 79.10 (седемдесет и девет цяло и десет стотни) кв.м., при граници: изток – имотна граница, запад – паркинг, север – кухненски блок и юг – цистерна; 9/20 (девет двадесети) идеални части от КУХНЕНСКИ БЛОК, с площ 324.30 (триста двадесет и четири цяло и тридесет стотни) кв.м., при граници: изток – имотна граница, запад – административно бунгало и земя, север – собствена дървена къща и юг – склад.

 

ІІ. Задължава Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново да преведе получените в резултат от извършените продажби средства по набирателна сметка на Община Велико Търново в лева: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF, „Общинска банка” АД, Клон Велико Търново.

 

ІІІ. Задължава Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман”ЕООД – гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ