Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 289

Решение № 289

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител и за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение за болнична помощ - еднолично търговско дружество

 

РЕШЕНИЕ № 289

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването във връзка с т. 11. от Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, одобрена с Решение № 120 от 23.02.2012 г. на Великотърновски общински съвет:

 

1. Утвърждава решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител на “Специализирана болница за активно лечение по пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново - Д-р Маргарита Любомирова Тасева от гр. Велико Търново, ул. „Седми юли” № 2, с ЕГН 5802242254, лична карта № 642607520, издадена на 25.07.2011 г. от МВР – Велико Търново, с образование – висше и придобита правоспособност “Лекар”, диплома № 000585, издадена на 15.09.1983 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен; диплома за призната специалност № 43857, издадена на 24.01.1995 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен, с придобита специалист “Вътрешни болести”; свидетелство за призната специалност с. АП, № 00093, издадена на 01.06.2000 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен, с придобити права на специалист по “Пневмология и фтизиатрия”, диплома за висше образование, образователно – квалификационна степен „Магистър” по специалността „Стопанско управление - здравен мениджмънт”, диплома с. ВТУ – 2005, № 027840, издадена от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с Д-р Маргарита Любомирова Тасева за срок от 3 (три) години, считано от датата на вземане на решението.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ