Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 294

Решение № 294

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 12.07.2012г.

 

РЕШЕНИЕ № 294

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.1, т.6, т.7, т.10 и т.11 от Търговския закон, чл.2, чл.12, ал.3, т.1, чл. 36, чл.43, ал.1 т.1 и ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на -„Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново и го упълномощава да гласува на редовно Общо събрание на акционерите на -„Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 12.07.2012г. съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.4 от дневния ред- да се гласува „за”;

По т.5 от дневния ред- да се гласува „за”след като бъде избрано лицето по т.2 от Решението за член на Съвета на директорите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново;

По т.6 от дневния ред- да се гласува „за”;

По т.7 от дневния ред - след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

 

2. Определя за представител на Община Велико Търново в Съвета на директорите на -„Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново Йордан Иларионов Дурчев.

 

3. Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново да подготви и внесе доклад информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 12.07.2012г. на следващия ден след провеждането.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ