Начало Заседания Графици График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2012 г.

График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2012 г.

 

 

График на заседанията през II-рото полугодие на 2012 г. приет с Решение № 293 от 21.06.2012 г.:Заседание 19.07.2012 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I –во полугодие на 2012 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за I –во полугодие на 2012 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново 2012/2013 г.;


Заседание 27.09.2012 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во шестмесечие на 2012 г.;

2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за І-во шестмесечие на 2012 г.;

3. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2012 г.;


Заседание 25.10.2012 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2012/2013 г.;

2. Информация за дейността на общинските търговски дружества за деветмесечие на 2012 г.;


Заседание 29.11.2012 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за деветмесечие на 2012 г.;

2. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината;

3. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново;


Заседание 20.12.2012 г. Основни точки от дневния ред

1. Приемане на график за I –во полугодие на 2013 г.