Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 22 от 25.06.2012 г. Решение № 295

Решение № 295

Препис-извлечение от Протокол № 22

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново насрочено за 27.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 295

 

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества и чл.221 ТЗ, Великотърновски Общински съвет да вземе следното:

 

1. Избира за представител на Редовно годишно общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, гр. Велико Търново насрочено за 27.06.2012 г. в 13.00 ч. в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. В.Търново, ул. Ниш» № 1,     г-жа Снежана Данева-Иванова – Зам.Кмет по «Икономическо развитие» при Община Велико Търново, като я упълномощава да гласува по дневния ред, съобразно взетите от Великотърновски общински съвет решения както следва:

По т.1 от дневния ред – за

По т.2 от дневния ред – за

По т.3 от дневния ред – за

По т.4 от дневния ред – за

По т.5 от дневния ред – за

По т.6 от дневния ред – за

По т.7 от дневния ред – за

По т.8 от дневния ред – за

По т.9 от дневния ред – за

По т.10 от дневния ред – против

По т.11 от дневния ред – въздържал се

По т.12 от дневния ред – въздържал се

          

2. Упълномощава представителя на Община Велико Търново да запознае останалите акционери на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – АД с възникналия проблем относно съществуването на «Специализирана болница за активно лечение по кардиология В.Търново» ЕАД, съобразно приета от Великотърновски съвет декларация за запазване на лечебното заведение и неговото бъдеще.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ