Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 22 от 25.06.2012 г. Решение № 296

Решение № 296

Препис-извлечение от Протокол № 22

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Запазване дейността на здравно заведение СБАЛК и изясняване на отношенията между община Велико Търново и МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 296

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с възникнали проблеми по отношение съществуването и дейността на СБАЛК и с цел предприемане на всички правни и фактически действия по запазване на здравното заведение и изясняване на отношенията между община Велико Търново и МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Избира работна група общински съветници, както следва:

 

-  г-жа Петя Илиева

-  г-н Пламен Радонов

-  г-н Румен Димитров

-  г-н Петко Тюфекчиев

-  г-н Николай Георгиев  

 

2. Възлага на Работната група да подготви и представи на Великотърновски общински съвет проект за решение, след като извърши необходимите действия : среща с заместник-председателя на МС и министър на вътрешните работи, среща с Министъра на здравеопазването и останалите акционери в МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, гр. Велико Търново, както и други действия - с цел проучване и реализация на възмездно придобиване от община Велико Търново на земя и сгради собственост на МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново, находящи се на територията на "Стара болница" в замяна на акциите на Община Велико Търново в МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново.

 

3. Възлага на Работната група да внесе предложение до Министъра на здравеопазването и общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново, относно запазване на наемните отношения със СБАЛК до приключване на замяната по предходната точка.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ