Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 22 от 25.06.2012 г. Решение № 297

Решение № 297

Препис-извлечение от Протокол № 22

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр. Велико Търново на 28.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 297

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

Възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр. Велико Търново на 28.06.2012 г. от 11.30 часа в административна сграда на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „България“ № 1, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

По т. 1 от дневния ред – да се гласува „за“;

По т. 2 от дневния ред – след представянето на експерт-счетоводител, дипломиран одитор може да гласува „за“ с оглед защита интересите на Общината;

По т. 3 от дневния ред – да се гласува „за“;

По т. 4 от дневния ред – да се гласува „за“;

Упълномощава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на „Пазари-Велико Търново“ ООД да предложи допълнение на дневния ред, като следваща точка:

-  Разпределението на печалбата за 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2011 г., като разпределението на дивидента е съобразно дяловото участие на съдружниците след приспадане на непокритата загуба от предходни години и гласува „за“ покриване на загубата за 2010 г.;

 

При несъгласие за включване в дневния ред на предложението за разпределение на дивидент от натрупаната неразпределена печалбата, представителя да иска свикване на ново извънредно общо събрание с дневен ред:

1. Разпределение на неразпределената печалбата.

 

II. Задължава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание да представи доклад и протокол от Общото събрание един ден след провеждането му

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ