Начало Заседания Протоколи Протокол № 21 от 21.06.2012 г.

 ПРОТОКОЛ № 21

 

от двадесет и първото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 21.06.2012 г. от 9.15 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 37 общински съветника.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

 

1.Утвърждаване на промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2012 година и по Инвестиционна програма на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. № 804/11.06.2012 г.

2.Съгласие за осигуряване на Съфинансиране на проект на Община Велико Търново по Националната схема за зелени инвестиции на Национален доверителен екологичен фонд, Вх. № 790/07.06.2012 г.

3.Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване от Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Вх. № 775/07.06.2012 г.

4.Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., Вх. № 769/04.06.2012 г.

5.Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Вх. № 813/15.06.2012 г.

6.Изменение и допълнение на Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, Вх. № 805/11.06.2012 г.

7.Питане от Стефан Тодоров Стефанов, Вх. № 582/26.03.2012 г.

8.Питане от Николай Илчев Илиев, Вх. № 619/04.04.2012 г.

9.Питане от Румен Димитров и Мариян Кенаров, Вх. №696/26.04.2012 г.

10.Питане от Румен Димитров и Мариян Кенаров, Вх. № 773/06.06.2012 г.

11.Питане от Стоян Витанов, Вх. № 772/05.06.2012 г.

12.Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 777/07.06.2012 г.

13.Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 784/07.06.2012 г.

14.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 783/07.06.2012 г.

15.Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шемшево, Вх. № 794/08.06.2012 г.

16.Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 795/08.06.2012 г.

17.Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 776/07.06.2012 г.

18.Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 781/07.06.2012 г.

19.Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 782/07.06.2012 г.

20.Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост, Вх. № 798/08.06.2012 г.

21.Проект за ПУП – парцелен план за пътна връзка, гр. Килифарево, Вх. № 741/10.05.2012 г.

22.Проект за ПУП – парцелен план за трасе на външен водопровод, гр. Килифарево, Вх. № 779/07.06.2012 г.

23.Одобряване на проект за ПУП, Вх. № 785/07.06.2012 г.

24.Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване, Вх. № 780/07.06.2012 г.

25.Одобряване проект за ПУП, Вх. № 801/11.06.2012 г.

26.Одобряване проект за ПУП, Вх. № 802/11.06.2012 г.

27.Одобряване проект за ПУП, Вх. № 803/11.06.2012 г.

28.Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване на процедура за приватизация на обособени обекти, Вх. № 808/13.06.2012 г.

29.Приемане на анализ на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособен обект, Вх. № 809/13.06.2012 г.

30.Намаляване началните цени и определяне начин на приватизация на общински нежилищни имоти, Вх. № 810/13.06.2012 г.

31.Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2012 година, Вх. № 811/13.06.2012 г.

32.Продажба на ДМА на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман“ ЕООД, Вх. № 797/08.06.2012 г.

33.Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурс за избор на управител и завъзлагане на управлението на общинско лечебно за болнична помощ-еднолично търговско дружество, Вх. № 778/07.06.201 г

34.Прекратяване на конкурс за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение за болнична помощ –еднолично търговско дружество, Вх. № 788/07.06.2012 г.

35.Включване на ОУ „Неофит Рилски“ гр. Килифарево в списъка на защитени училища, Вх. № 786/07.06.2012 г.

36.Включване на ОУ „П. Р. Славейков“ с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 774/07.06.2012г.

37.Приемане график на заседанията на ВТОбС за II-ро полугодие на 2012 година, Вх. № 791/08.06.2012 г.

38.Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР -1924“ АД, гр. Велико Търново на 12.07.2012 г., Вх. № 811/13.06.2012 г.

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Имам две предложения. Едното е да преместим точките от № 7 до № 11 от проекта за дневен ред и те да станат от № 1 до № 5, тъй като г-н Кметът държи да отговори на питанията, но ще бъде служебно ангажиран след известно време.

Второто ми предложение е да отпадне точка 5 от проекта за дневен ред относно изменението на Правилника за организацията и дейността на ВТОБС и да я отложим за следващата сесия.

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: Предлагам от дневния ред да отпадне точка 20, която е свързана с предоставяне за безвъзмездно ползване на един язовир. Там процедурите не са приключили като законови възможности, затова предлагам точката да отпадне от настоящия дневен ред.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вземам думата, за да поканя всички в тази зала по време на почивката в 11 часа, където бих искал да почерпя всички колеги, журналисти, всички по един личен повод – на 05.06.1997 г. за първи път положих клетва като общински съветник в тази зала, т.е. правя 15 години като общински съветник, затова ви каня. Това е моята точка от дневния ред.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Иванов, Вие замазахте гафа на администрацията, защото причината да отложим тази точка не е незавършени процедури, а това, че собствеността е публична, базират се на член, който е за частна собственост, а се разпореждаме с язовир, който е публична собственост. Това е истинската причина и за пореден път администрацията ни вкарва в заблуда. Първият път беше с „Д-р Трейман”, когато се вадиха едни имоти, връщаха се, пак се вадиха и какво ли не стана. Истината, която всички трябва да знаем е, че за втори път беше направен гаф, умишлено или не, не знам, и нека не се случва за трети път. Аз ще подкрепя предложението, но с тези мотиви – гафа на администрацията.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Направи се предложение да отпадне точка 5, но аз не чух мотиви. Какви са мотивите за отлагането й на по-късен етап?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Прочетете си Правилника! Правят се само предложения по проекта за дневен ред. Дебати се водят в точката и в дневния ред. Ако искате да чуете мотиви, гласувайте против отпадането на точката, тя остава, разискваме.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Тодор Тодоров за преместване на точките в дневния ред, като точките от 7 до 11 от проекта за дневен ред се преномерират като точки съответно от 1 до 5. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Тодоров за отпадане на точка 5 от проекта за дневен ред беше подложено на гласуване и прието с 21 „за”, 6 „против”, 7 „въздържали се”.

Предложението на г-н Росен Иванов за отпадане на точка 20 беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, 1 „против”, 11 „въздържали се”.

Целият дневен ред, с приетите промени, беше подложен на гласуване и приет с 28 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

                                                      

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Питане от Стефан Тодоров Стефанов, Вх. № 582/26.03.2012 г.

2. Питане от Николай Илчев Илиев, Вх. № 619/04.04.2012 г.

3. Питане от Румен Димитров и Мариян Кенаров, Вх. №696/26.04.2012 г.

4. Питане от Румен Димитров и Мариян Кенаров, Вх. № 773/06.06.2012 г.

5. Питане от Стоян Витанов, Вх. № 772/05.06.2012 г.

6. Утвърждаване на промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2012 година и по Инвестиционна програма на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. № 804/11.06.2012 г.

7. Съгласие за осигуряване на Съфинансиране на проект на Община Велико Търново по Националната схема за зелени инвестиции на Национален доверителен екологичен фонд, Вх. № 790/07.06.2012 г.

8. Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване от Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Вх. № 775/07.06.2012 г.

9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., Вх. № 769/04.06.2012 г.

10. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, Вх. № 805/11.06.2012 г.

11. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 777/07.06.2012 г.

12. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 784/07.06.2012 г.

13. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 783/07.06.2012 г.

14. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шемшево, Вх. № 794/08.06.2012 г.

15. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 795/08.06.2012 г.

16. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 776/07.06.2012 г.

17. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 781/07.06.2012 г.

18. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 782/07.06.2012 г.

19. Проект за ПУП – парцелен план за пътна връзка, гр. Килифарево, Вх. № 741/10.05.2012 г.

20. Проект за ПУП – парцелен план за трасе на външен водопровод, гр. Килифарево, Вх. № 779/07.06.2012 г.

21. Одобряване на проект за ПУП, Вх. № 785/07.06.2012 г.

22. Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване, Вх. № 780/07.06.2012 г.

23. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 801/11.06.2012 г.

24. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 802/11.06.2012 г.

25. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 803/11.06.2012 г.

26. Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване на процедура за приватизация на обособени обекти, Вх. № 808/13.06.2012 г.

27. Приемане на анализ на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособен обект, Вх. № 809/13.06.2012 г.

28. Намаляване началните цени и определяне начин на приватизация на общински нежилищни имоти, Вх. № 810/13.06.2012 г.

29. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2012 година, Вх. № 811/13.06.2012 г.

30. Продажба на ДМА на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман“ ЕООД, Вх. № 797/08.06.2012 г.

31. Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурс за избор на управител и завъзлагане на управлението на общинско лечебно за болнична помощ-еднолично търговско дружество, Вх. № 778/07.06.201 г

32. Прекратяване на конкурс за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение за болнична помощ –еднолично търговско дружество, Вх. № 788/07.06.2012 г.

33. Включване на ОУ „Неофит Рилски“ гр. Килифарево в списъка на защитени училища, Вх. № 786/07.06.2012 г.

34. Включване на ОУ „П. Р. Славейков“ с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 774/07.06.2012г.

35. Приемане график на заседанията на ВТОбС за II-ро полугодие на 2012 година, Вх. № 791/08.06.2012 г.

36. Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР -1924“ АД, гр. Велико Търново на 12.07.2012 г., Вх. № 811/13.06.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Стефан Тодоров Стефанов-общински съветник

Г-н СТЕФАН СТЕФАНОВ прочете питане относно детска площадка в кв. „Кольо Фичето”, ул. „Полтава” № 9, гр. В. Търново.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н СТЕФАН СТЕФАНОВ: Благодаря за отговора. Надявам се процедурите да приключат по-бързо и съоръжението да бъде обезопасено, защото става въпрос за живота и здравето на нашите деца.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев – общински съветник

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ прочете питането си относно състоянието на уличната мрежа в с. Самоводене и добави: „При всяка среща с жителите на селото от миналото лято насам този въпрос стои на дневен ред. Предполагам, че е поставян и на Вас.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането и добави: „Към точка 2: Не знам откъде сте взели тази инвестиция от 10 000 000 лв. Данък „Сгради” и такса „Смет” е 100 000 лв. на година. Те трябва да експлоатират обекта 100 години, за да имаме тези 10 000 000 лв.

Към точка 3: Инициативата е преди всичко на кметовете и такава инициатива или такова предложение от кмета на с. Самоводене при мен не е постъпвало. На общи заседания с кметовете на населените места съм казвал, че когато правят предложения, трябва да имат разработени и количествено-стойностни сметки. Такова нещо при мен също не е идвало, така че след като кметът го представи и след като мине процедурата, ще направим необходимите ремонтни дейности.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това питане и следващото ми питане, което в момента декларирам, че ще оттегля за следващото заседание на ВТОБС, защото Вие споменахте, че има неща, които трябва да бъдат чути от нашата общественост, а аз държа да бъдат чути, а и с оглед спестяване на времето, което ни е ограничено, ще представя само първото си питане, въпреки че и следващото питане, което в момента оттеглям, също е изключително сериозно и касае въпрос, който беше залегнал в кампанията на всички формати, представени тук.

Питането ми касае въпроса с бездомните кучета и това е част от приоритетите, които бяха залегнали в кампанията за управлението на този град, а те бяха: икономика, здравеопазване, образование, безопасност и сигурност. Те попадат в този сектор – безопасност и сигурност, тъй като от години тероризират община В. Търново.

Проблемът с бездомните кучета го наблюдавам в течение на няколко десетилетия. Наблюдава се един безспорен факт – че бездомните кучета у нас се ползват с привилегии, с които малка част от техните европейски събратя биха могли да се похвалят. Могат се разхождат когато и където те пожелаят, могат да ползват пясъчниците, могат да разполагат с нашата собственост и по този начин ние не декларираме и не предприемаме никаква инициатива, за да решим този генерален проблем за община В. Търново, в частност с град В. Търново един път завинаги. В интерес на истината бездомните кучета се радват на една изключително достъпна среда, на която и инвалидите биха могли да завидят. Именно тези бездомни кучета защитават уличната си собственост по всевъзможен начин – лаейки, ръмжейки, хапейки, борейки се. Това обаче пречи на нашето нормално съжителстване в град В. Търново. В тази връзка аз искам да ви задам въпросите, които сме подготвили с г-н Кенаров.

Г-н Димитров прочете питането си и добави:

Правя едно малко уточнение: нарочно съм формулирал „четири месеца” в питането си, защото нямаме право в рамките на три месеца да ви отправяме отново питане, зададено вече от тази трибуна, при получен отговор от Вас. Затова аз заявявам пред всички, че това ще бъде процес, контролиран от нас и ви уведомявам пред всички, че след четири месеца отново ще ви попитам какво се е направило.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането и добави:

Преди време бях на посещение в Букурещ и там се срещнах с кмета на града, където по европейска програма те са реализирали проект не за 1000-1500 бездомни животни, а за над 10 000. Този приют е една много скъпа инвестиция, но ние започваме с малък брой в нашата община, като смятаме, че хората, които имат домашни животни в къщите, имат нужното съзнание да ги обезпаразитяват и да не ги пускат или изхвърлят след популацията им навън. Аз съм запознат обстойно с този техен проект. В България все още нямаме такава европейска програма, която да е отворена или да предстои да бъде отворена за приюти за бездомните животни. Този проект ще бъде изграден с ресурси на Общината. В момента се подготвят приходната и разходната част за издръжката му и се надявам, че през октомври приютът може да заработи.

Що се касае за приоритетите ми, не мога да кажа, че това е един от най-важните приоритети, тъй като има много по-важни, но това е едно от нещата, залегнали в програмата ми за управление тази година.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Отговорно Ви заявявам, че съм удовлетворен, защото не чух нещо, което щеше да взриви един сериозен протест от моя страна. Аз не чух във Вашия отговор, който считам за добър, да говорите за пари, защото ако бяхте започнали да говорите за пари, щяхме да си опонираме много сериозно. По никакъв повод не мога да допусна да се слага на кантар човешкият живот и животът на безстопанствените кучета. Искам един път завинаги ние да затворим тази страница, в която единствено и само се задава въпросът: „Кучетата по-големи права ли имат от хората?” Нека заедно да затворим тази страница и да покажем на хората, че наистина мислим за тях!

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров-общински съветник

Г-н Румен Димитров отложи питането си за следващото заседание на ОбС.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Стоян Витанов-общински съветник

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Постъпило е искане от ОбА за отлагане на питането, постъпило от г-н Стоян Витанов.

Г-н Ашиков прочете искането на ОбА, подписано от инж. Кечев, в което се изяснява следното: „От началото на 2012 година в община В. Търново не са постъпили сигнали за неизпълнение на разписанията по автобусна линия № 30 и между селищата В. Търново-Пушево-Леденик. За да бъде коректен отговорът, е необходимо да се събере с помощта на органите на изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” допълнителна информация след проверка на първичната документация на фирмата превозвач. Това изисква по-дълъг период от време и в тази връзка предлагаме питането да бъде отложено”.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2012 година и по Инвестиционна програма на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. № 804/11.06.2012 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Спестих си едното питане, но не мога да си спестя своя публичен протест в знак на всичко това, което се случва във В. Търново и което според мен отчасти накърнява авторитета и имиджа на нашия град. Инвестирането в културно-историческото наследство на В. Търново е било неизменно политически приоритет за далновидните наши предшественици, управлявали старата столица, за мнозина държавници от следосвобожденска България и до наши дни. Тази стратегическа цел ще следваме и ние според днешните финансови възможности. Ще го правим, защото пълния прочит на историческото ни минало, е една от най-добрите инвестиции в нашия град. Тази политика ще завещаем и на тези, които ще дойдат след нас, но и тук трябва да има приоритети. Нещата трябва да се градират, дори и в недоимъка трябва да се инвестира – но в най-значимото, това, с което можем да впечатлим България и света, в това, чрез което можем да влезем в списъка на ЮНЕСКО за колективен паметник на културата, в това, с което можем да станем европейска културна столица. Някак неоправдано е всичките си днешни пари да изсипваме в резултат със съмнителни стойности, в резултат с мимолетен ефект, днес вероятно атрактивни за медиите, но само след година за тези неща никой няма да си спомня.

В. Търново е било престолнина на велики владетели, бележити дипломати, военни и политици, на талантливи творци и книжовници. Това трябва да показваме. Това трябва да отразява и новият закон за старите столици, чието изработване горещо аплодираме. Тази голяма тема не може да не бъде подменяна от днешните вампирски внушения, с които принизяваме собственото си достойнство на старостоличани, с които свеждаме високата столична култура до примитивното суеверие и варварски ритуали. В това не бива да се инвестира. Ако го направим, Созопол ще привлича посетители с мощите на Св. Йоан Предтеча, а ние – с поредния вампирски гроб. В този ред на мисли аз заявявам пред вас и споделям, че това е един от градовете с най-богата история, с която цяла България може да се гордее. По разпределение на квадратен метър няма друг равностоен град с толкова много концентрирана в кв. метър, както е във В. Търново и аз не искам да се говори за вампири и разни такива окултни инициативи.

В този ред на мисли аз правя предложение, а вие преценете дали ще го подкрепите. Предлагам от предложението на кмета с вх. № 804 от 11.06.2012 г. да се отдели и да се гласува отделно предложената сума от 26 885 лв. за осигуряване на бюджетни кредити във функция VІІ. „Почивно дело, културни и религиозни дейности” от „Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи”.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Тези средства, които ние предлагаме като промяна в „културата”, са по предложение на директора на музея. В предложението за бюджета вие приехте една програма за развитието на музейната дейност. Приходите от продажба на билети, тъй като той е второстепенен разпоредител и ние сега ги даваме като общинско финансиране, но това е по програмата на музея, където основните дейности са консервация, реставрация и експониране точно на такива разкопки. Аз не разбирам от тези неща, ако имате допълнителни въпроси относно важността, г-н Църов е тук да ви отговори.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Надявам се да не съм бил погрешно разбран. Ние трябва да бъдем отговорни за всяка стотинка, която даваме. Знам, че музеят е второстепенен разпоредител, но с този акт, който ние имаме правото да направим в момента, ние ще декларираме, че не сме безучастни и не ни е безразлично какво се случва първо с парите и че наистина искаме да бъдат насочени за нещо, което ще бъде значимо за В. Търново и ще допринесе за повишаване авторитета на В. Търново. Защото тези вампирски истории, са обидни. Дали са вампирски, или не, това са такива абстракции и хипотези, които дори и човекът, който коментира в националните медии, не е сигурен дали е така. Но не искам, когато се говори за В. Търново във В. Търново и в която и да е точка на света, аналог да бъде вампирщината. Искам да бъде нашата история, искам да бъде паметта на всички тези, които са били и са заслужили нашето уважение.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Длъжен съм да се изкажа и съм призван да кажа няколко думи и да успокоя колегата Димитров. Аз уважавам високо неговото силно чувство към историята и към историята на града и това е много хубаво, но бих искал да кажа няколко думи за честта на гилдията. Огромната част от професионалните историци са изключително коректни, до степен да се съмняват дори и в пръстена на Калоян, на който пишеше, че е на Калоян. И сред професионалните археолози все още съществува съмнение дали 100 % този пръстен е на император Калоян. Давам този пример, за да разграничим професионалното отношение от едно друго отношение на един-двама колеги, които не искам да използвам квалификации, но правят нещо друго от популяризирането на историята – лична слава. И в дадения случай тези средства, които ние даваме, ги даваме на нашия РИМ, който е изключен от тези двама, от тази малка групичка. Аз съм длъжен да кажа добри думи за хората, които работят в музея, да защитя и неговия директор - че тези пари няма да бъдат използвани за такова популяризиране на личната персона чрез формирането на историческа митология, обоснована на определени артефакти. В този смисъл вашите опасения са неоснователни, г-н Димитров, и аз мисля, че тези пари трябват на нашия музей именно за това, което Вие искате – Търново да се развива като туристически град и да съхранява историческата памет, но онази историческа памет, която е достоверна, обоснована, професионално открита и проучена. В този смисъл Вашите опасения са неоснователни и аз Ви моля да оттеглите предложението си, апелирам към всички колеги: нека да бъдат спокойни, нашите специалисти в Музея ще се справят на едно високо професионално ниво. А що се отнася до вампири и таласъми – те не са измислени от ХХІ век, нищо че днес във всяка книжарница има поне един щанд за вампири и таласъми. Те са измислени може би някъде в предисторията, така че и това е част от историята.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз благодаря на колегата Михов за това, че наистина споделя всичко това, което аз казах, но явно колегата не е имал възможност да слуша коментари в националните медии, в които бяха декларирани доста непонятни за мен обстоятелства и именно те провокираха моето отношение в момента. Но това, което чувате, не трябва да ви подвежда, че аз съм против някаква гилдия. Аз съм против една междуличностна битка, която е демонстрирана съвсем явно и която накърнява авторитета на В. Търново. Категорично заявявам, че не съм против директора г-н Църов, нито срещу РИМ, но съм против подмяната на историята. Г-н Михов, вие знаете, че доста от историците имат много противоречия относно определени събития, в това число и пръстена на Калоян, но аз слагам това от едната страна на медала. От другата страна слагам нелицеприятните коментари, които целят да подменят същинската, стойностната част – авторитета на В. Търново.

Г-н ИВАН ЦЪРОВ – директор на РИМ: Благодаря за възможността! Благодаря и на доц. Михов за хубавите думи за колектива на музея. Искам да кажа, че средствата, за които става дума тук, са за завършване на програмата за проучване на един от най-значимите средновековни храмове в Търновград. Също така това е петата година. За съжаление, прав е г-н Димитров за тази вампирология, която започна това лято. Знаем кой и как я започна, но за всичко това голямо значение имат и журналистите, и пресата, които изкараха на гребена на вълната през това лято по отношение на археологията точно тези неща.

Разбира се, част от програмата са и научните публикации – всичко, което е открито с методите на археологията, ще бъде публикувано. Нека не забравяме, че в екипа, който работи на Петър и Павел, е и доцент Хитко Вачев от РИМ, което е гаранция за това, че разкопките ще бъдат коректно, научно публикувани и интерпретирани. Така че тези пари, чрез които ще бъдат финансирани и завършени тези разкопки и това проучване, няма да са хвърлени на вятъра за вампири и таласъми.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще послушам съвета на г-н Михов и ще оттегля предложението си, но нека това, което се чува и което се декларира, да бъде първосигнално, че ние няма да бъдем безразлични към всичко това нелицеприятно, което се опитва да се вменява на авторитета на В. Търново. Надявам се, г-н Църов, да ме разберете в прав текст.

А по въпроса за значимия средновековен храм – да, това е така и аз не го отричам. Но това, че ние знаем, че това е значим средновековен храм, предполага, че тези, които са били преди нас, също са го знаели и едва ли при толкова значим храм те са предпочели да заровят там един вампир. Нали се сещате, че няма аналог.

Искам това, което се случи днес, да бъде един пример, че ние по всякакъв начин ще използваме дадената ни възможност да защитаваме не само средствата, но и авторитета на В. Търново.

Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов – за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 263

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет:

 

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година /Приложение №1/, както следва:

 

 

І. ПО БЮДЖЕТА

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

 

 

 

 

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

 

 

2400

-275

-275

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

-295

-295

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-295

-295

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

20

20

-Дирекция "Образование"

 

 

 

20

20

Други неданъчни приходи

 

 

3600

197

197

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

 

3611

93

93

-Дирекция "Образование"

 

 

 

93

93

- Други неданъчни приходи

 

 

3619

104

104

-Дирекция "Образование"

 

 

 

104

104

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

78

78

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

 

4501

78

78

-Дирекция "Образование"

 

 

 

78

78

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

 

 

2400

302

302

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

98

98

-Дирекция "Образование"

 

 

2404

16

16

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

2404

82

82

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

204

204

-Дирекция "Образование"

 

 

 

204

204

Други неданъчни приходи

 

 

3600

-18

-18

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

3601

-18

-18

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-18

-18

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-98

-98

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-98

-98

-Дирекция "Образование"

 

 

3702

-16

-16

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

3702

-82

-82

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

1 885

1 885

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

 

4501

1 885

1 885

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

 

1 885

1 885

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

2 071

2 071

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

2 071

2 071

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

 

 

 

 

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Трансфери м/у извънбюдж.сметки

 

6200

5 906

5 906

получени трансфери /+/

 

 

6201

5 906

5 906

- Дирекция "Образование"

 

 

6201

5 906

5 906

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

5 906

5 906

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

7 977

7 977

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

7 977

7 977

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

 

1. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

            подпомагане и заетостта

 

 

 

0 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-3 489 лв

 

 

Център за социални услуги

 

 

3 489 лв

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

-55 582 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-55 582 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

 

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

18 709 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

12 811 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

5 898 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

26 885 лв

Група 3 Култура

 

 

 

 

26 885 лв

 

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и КИН"

 

 

26 885 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

-9 988 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

-310 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-310 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

 

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

 

 

 

25 000 лв

Група 5 Защита на населението, упр. и дейн. при СБА

 

25 000 лв

 

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

25 000 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Функция 3 Образование

 

 

 

 

504 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

504 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Жилищно строителство, БКС и опазване

 

 

 

 

   на околната среда

 

 

 

 

 

0 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

 

 

-50 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-50 000 лв

 

Група 2 Опазване на околната среда

 

 

50 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

50 000 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

-62 811 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

 

 

16 740 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

300 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

7 600 лв

 

 

ОП "Спортни имоти"

 

 

 

8 840 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 3 Култура

 

 

 

 

-79 551 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-79 551 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

 

 

55 582 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

 

 

55 582 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

55 582 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

17 965 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

7 977 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

7 977 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение;

3. Променя Приложение 16 от Решение №101/16.02.2012 година, съгласно Приложение   №2 към настоящото Предложение.

4. Допълва Приложение 13 от Решение №101/16.02.2012 година, считано от 01.05.2012 година, както следва:

 

ІІ. Второстепенни разпоредители:

 

37. ОП "Горско стопанство"

 

 

 

 

3. Променя Приложение 14 от Решение №101/16.02.2012 година, както следва:

 

Било:

4. Масов спорт

 

 

 

 

  35 000 лв

7. Годишен награден фонд за Спортист на годината

 

 

   5 000 лв

 

Става:

 

 

 

 

 

 

4. Масов спорт

 

 

 

 

  33 000 лв

7. Годишен награден фонд за Спортист на годината

 

 

   7 000 лв

 

Средствата са предназначени за награда на ХК "Етър - 64" за постигнати много добри резултати в първенствата за подрастващи и приноса на клуба за издигане престижа на Великотърновския спорт.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за осигуряване на Съфинансиране на проект на Община Велико Търново по Националната схема за зелени инвестиции на Национален доверителен екологичен фонд, Вх. № 790/07.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 264

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да представи пред Националния доверителен екологичен фонд проект по Националната схема за зелени инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност за следните общински обекти:

1. ЦДГ „Слънце” гр. Велико Търново;

2. ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Дебелец;

 

2. Дава съгласие Община Велико Търново да осигури съфинансиране в размер на 15% от общата стойност на проекта.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване от Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Вх. № 775/07.06.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Иван Александров - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 265

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.6, ал. 1, б. „в” от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и в изпълнение на Насоки за кандидатстване по ОП „РЧР”, схема BG 051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”, Великотърновски общински съвет:

 

  1. Дава съгласие за създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново по Проект “За по-добър живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”.

 

  1. Приема Методика за формиране и заплащане на потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново по Проект “За по- добър живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”.

 

3. Дава съгласие за осигуряване на устойчивост на финансираните със средства от безвъзмездната финансова помощ дейности на Звеното за услуги в домашна среда, като запази дейността на създаденото Звено за услуги в домашна среда за срок не по - малък от една година от датата на одобрение на окончателния доклад по приключилия проект. Финансирането да бъде осигурено от собствени приходи, а при нужда от други социални услуги, финансирани с местни приходи.

 

      Приложение: Методика за формиране и заплащане на потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., Вх. № 769/04.06.2012 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Най-вероятно вносителят на предложението за усвояване на такива средства по оперативните програми на Европейския съюз и по мерките за сектор „Рибарство” не е имал предвид организираното наскоро състезание по риболов между общинските съветници, не е имал предвид и желанието на община В. Търново да измести от второ място Мадрид като град, който консумира риба на глава от населението. Все пак на първо място е Токио, а там не е възможно да се класираме. И тъй като когато се запознахме с това предложение и неговите мотиви, откровено казано, аз не видях мотиви, и на групата общински съветници от БСП не ни стана ясно какво точно ще се прави с този проект. Затова, за да не се получи ситуация – такава, каквато стана, когато трябваше да се прави структурата на Общината, и, дай Боже, тези пари да бъдат усвоени от Общината, защото това е едно много хубаво начинание – средствата са безвъзмездни и следва да направим всичко възможно те да влязат в общината, ние ще го подкрепим, но искаме прозрачност, коректност спрямо гражданите на общината, да знаят къде ще бъдат реализирани тези средства. Затова правя следното предложение: проектът за решение да бъде допълнен с нова точка 3: „Кметът на община В. Търново да представи пред Общинския съвет преди стартиране на проекта информация какви дейности конкретно ще се финансират с безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз по този проект”.

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Благодаря за направения коментар от г-н Илчев. Наистина ние няма как да представим пред управляващия орган нашето проектопредложение, ако в него не са разписани подробно и детайлно дейностите, които ще залегнат за които ще бъдат отпуснати тези средства. Както е видно от предложението на г-н Панов, в него е цитирана приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес”. Допустимостта всички общини да бъдат кандидати по тази оперативна програма наложи и мотивира община В. Търново да стартира идеята да реализираме такъв проект, който е нетипичен за община като В. Търново, но целта на тези средства е не само една промоция по билбордове или някакви банери в паркове, целта е да се популяризира храната от рибни продукти като здравословна във всички институции, започвайки от детските ясли, училища, социални домове, домове за стари хора, всички, които са на някакво подчинение – пряко или непряко на Общината, чрез информация, информационни кампании, дори кампании за кулинарни базари, свързани с насърчаване на подрастващите особено за приемане на здравословна храна, каквато е рибата или продукти от аквакултури. Затова решихме да стартираме тази инициатива.

По условието на програмата преди да започнем разписването на каквото и да било предложение, трябва да има съгласие на Общинския съвет в тези му точки, които са предложени. Разбира се, г-н Илчев, ние ще представим на ОбС формуляра, след като бъде изготвен с разписаните конкретни дейности и резултатите, които ще се гонят от него за сумата, която ще бъде реализирана. Виждате, че максималният размер е 500 000 лв, така че в рамките на тези средства или по-малко ще бъдат реализирани дейностите в рамките на двете години, които са допустими по програмата.

 

Г-н Ашиков прочете предложението на г-н Илчев за включване на нова т. 3 в проекта за решение и го подложи на гласуване. Предложението беше прието с 15 „за”, „против” няма, 13 „въздържали се”.

Цялото предложение, заедно с приетото вече предложение на г-н Илчев, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 266

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Великотърновски общински съвет одобрява кандидатстването на Община Велико Търново за безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г..

 

2. Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на общината да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

3. Възлага на Кметът на Община Велико Търново да представи пред общинския съвет преди стартиране на проекта информация какви дейности ще се организират с безвъзмездната финансова помощ от ЕС.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, Вх. № 805/11.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков предложи двете гласувания да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на Великотърновския общински съвет.

Предложението на г-н Ашиков беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 6 „въздържали се”.

Г-н Ашиков постави на гласуване текста на Правилника на първо четене. Текстът беше приет с 22 „за”, 1 „против”, 6 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 267

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следните изменения и допълнения отразени в Правилника за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, като неразделна част към настоящето предложение.

 

Приложение: съгласно текста

 

Г-н Ашиков предложи на второ четене текстът на правилника да се гласува анблок. Предложението на г-н Ашиков беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 5 „въздържали се”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Не виждам шефа на тази дирекция. Ние променяме правилник, бързаме да го направим с едно гласуване, а нея я няма.

Второ, гласувах „против”, защото вярно в предишния ОбС е сгрешена функцията на този ФУК, защото аз съм свидетел как тя беше използвана като някакъв наказателен отряд срещу едно от лечебните заведения и сигурно скоро ще се види дали това е така, или не.

Защо казвам „наказателен отряд”? Защото в Закона е записано, че всички такива финансови контролни структури са равнопоставени, а ОбС от миналия мандат чрез правилника си ги извежда над останалите, примерно над ООД общински дружества, и те ходят и проверяват и си правят това, което трябва да се случи, а не което е реалност. Такова е моето мнение и то сигурно ще се потвърди. Сега допълнително казваме, че ще ходят да проверяват фирмите с общинско участие. Аз съм „за” проверки и действен контрол, но си има отдели и структури. Това е финансовият одит на общината, финансовата инспекция. Има си Сметна палата, има НАП. Тук, във вътрешноадминистративен план, се използва един инструмент, за да могат бъдат атакувани може би неудобни хора. Затова гласувах „против”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване текста на правилника на второ четене. Текстът беше приет с 23 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 268

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изменения и допълнения отразени в Правилника за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, като неразделна част към настоящето предложение.

 

Приложение: съгласно текста

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 777/07.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 269

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от общински имот ПИ №10447.19.34 – полски път, попадащи в ПИ №10447.19.14 - землище Велико Търново, местност „Гьолбет”, останалата част от който е собственост на „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти в обхвата на разработка, приета с Решение №137 по протокол №14 от 07.09.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.19.34 - полски път, с площ в размер на 302 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ попада в поземлен имот с идентификатор №10447.19.14, местност „Гьолбет”, землище гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 3 630 лева без начислен ДДС.

2.2. „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.19.14, с площ в размер на 302 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ попада в поземлен имот с идентификатор №10447.19.34 – полски път и придобива статут на публична общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 130 лева без начислен ДДС.

2.3. „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка. Всички разноски по сключване на сделката – ДДС, местен данък, режийни разноски, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 784/07.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 270

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ ІV „за обществено обслужване” от стр. кв. 361 по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от които е собственост на Пламен Александров Димитров с адрес в гр. Велико Търново, и съсобственици Мария Иванова Петкова и Борислав Тодоров Иванов, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с решение №157 по протокол №13 от 13.10.2010 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Пламен Александров Димитров с адрес в гр. Велико Търново, и съсобственици Мария Иванова Петкова и Борислав Тодоров Иванов, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация – обслужваща алея, с площ в размер на 11 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ІV „за обществено обслужване” от кв.361 по плана на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 309 лева без начислен ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 783/07.06.2012 г.

 

КМЕТЪТ НА С. ВОНЕЩА ВОДА: Няма промяна в становището ми относно продажбата на този имот.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 271

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Велико Търново включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот Х от строителен квартал 55 по плана на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, с площ от 1 064 кв.м., отреден „за нуждите на ОбС Велико Търново”, актуван с АОС № 3989/16.04.2007 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 3989/16.04.2007 г., представляващ урегулиран поземлен имот Х, с площ от 1 064 кв.м., отреден „за нуждите на ОбС Велико Търново”, заедно с построените в имота два броя бунгала с обща застроена площ от 31,96 кв.м. и пристройка към тях – санитарен възел със застроена площ от 9,18 кв.м., попадащи в строителен квартал 55 по плана на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново.

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на 23 000,00 /двадесет и три хиляди/ лева без ДДС.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   30 % от достигнатата тръжна цена да се преведат по бюджета на с. Вонеща вода.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шемшево, Вх. № 794/08.06.2012 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че по тази точка от дневния ред е постъпило заявление за изказване от гражданин – г-н Генов.

Г-н ГЕНОВ: Наемател съм от 15 години. Аз не държа точно този имот да бъде, явно за него има инвестиционни намерения. При мен работят девет човека. В момента не работим, защото нямаме суровина. Работим със слънчогледова люспа, ще има такава през месец август. Не държа да бъде това помещение. Има помещение в „Гражданска защита”, ако може да бъда преместен там, а този имот след като има инвестиционни намерения, да бъде предоставен на друг.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тази точка ясно демонстрира кой се запознава предварително с обстоятелствата, посочени в предложението на ОбА, и какви решения се вземат впоследствие. На заседанието, на което имотът беше предложен за продажба, взех отношение, а също взех отношение и по направеното процедурно предложение. В отрицателния си вот изразих какво съм имал предвид и се оказа, че съм бил прав и то по две причини. В ПК по ОС аз се опитах да загатна какво точно е предложението, което беше направено, и как точно се изпълнява, и то именно от ОбА - то просто не беше изпълнено, защото само по себе си предложението беше изключително противоречиво. Ще ви зачета отрицателния си вот, за да ви напомня какво съм коментирал тогава и какво защитавам и сега: „Гласувах „против” предложението на колегата, тъй като изразявам съмнение как ОбА ще бъде обективна относно изготвянето на един икономически анализ от гледна точка на намеренията на лицата, които искат да закупят този имот, и от гледна точка на лицата, които искат да го наемат, и е деликатен моментът кое ще бъде обективното”.

Такова нещо в ПК по ОС не беше направено. Казвам, че решението, което беше взето, не беше изпълнено, защото нямаше как да бъде изпълнено. Което няма как да не бъде първосигнално към всички нас, че последиците от решенията, които се вземат в тази зала, после търпят не само ОбА, не само гражданите, но търпим и самите ние. Де факто на практика се получи едно отлагане във времето, без никакви обстоятелствени пояснения. Аз бях там и колегата Кенаров ходи там с кмета, за да се запознаят, да преценят, за да имат обективен коментар при вземането на решението. Такъв обаче липсваше на заседанието, когато се разглеждаше предложението на кмета. На практика ние отложихме една процедура във времето в рамките на около два месеца, защото аз почти съм сигурен, че сега предложението на кмета ще бъде подкрепено. То трябва да бъде подкрепено, още повече, че отлагането на това предложение даде възможност за една допълнителна консултация, че ОбА е готова при желание на съответното юридическо лице да упражнява дейността си да предостави друг имот, който той да си наеме и по този начин да продължи да осъществява своята дейност, което е прекрасно.

Аз съжалявам много, че точка 5 отпадна, защото там можеше да се развие страхотен дебат – както политически, така и административен, и икономически дебат, от който няма как да избягаме, защото официалната, дори националната политика на едни политически формати е една, а тук, на местно ниво, се оказва, че е съвсем различна. Но това е повод за съвсем различен коментар. Но да знаете, че всичко това се следи, наблюдава и няма как да не бъде коментирано впоследствие.

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: На предната сесия господинът каза, че давал препитание на девет човека. Веднага след това с г-н Кмета на Шемшево отидохме да видим въпросния обект. Господине, във Вашите думи нямаше никакъв процент истина. Вие се опитахте да излъжете най-позорно тук. Кажете как сте направили банята и тоалетната, за които говорихте тук. Една баня от 20 години и горе закачен един варел. Вътре имаше три камиона, които не знам защо са паркирани. Имаше безалкохолни напитки на няколко палета. Значи Вие продавате нещо, което не е Ваше. А относно машината Ви за брикети – имаше три палета с готови брикети и нищо повече. Имаше и една лента.  

Не си позволявайте да ни заблуждавате втори път! Това е истината.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Аз искам да кажа в отговор на думата на Румен, че това не е вярно, че ОбА не е направила нищо. Има комисия, която е изпратена на място да провери. Има протокол, който е предоставен на общинските съветници със снимков материал какво се случва в този имот и е докладвано навреме от страна на ОбА. Аз лично също ходих на това място, минавайки оттам. Беше затворено и не бях допусната в обекта. Имаше охранител.

В момента този имот се владее незаконосъобразно от наемателя. Договорът е изтекъл в края на миналата година.Колкото до анализа, няма как да бъде направен. И в единия, и другия случай това е търг – и при отдаването под наем, и при инвестиционния интерес.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не сте ме разбрали правилно. Аз казах точно това, което Вие преди малко твърдяхте и точно поради това миналия път изразих отрицателния си вот и казах, че няма как да бъде направено. И всичко това, което се случи, е нелицеприятно относно вземането на такова решение. Говорим на един и същ език. Но аз акцентирах върху нещо друго – че трябва да бъдем винаги отговорни към нашите решения, за да може последствията и негативите, които могат да се натрупат впоследствие, да бъдат минимализирани. Това имам предвид.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: На оная сесия аз предложих това решение и не знам защо леко се видоизмени. То беше ОбА да направи оценка на фактите и да прецени не от гледна точка на наемателя или на някой друг как би изглеждал въпросът, а от гледна точка на самата ОбА на община В. Търново дали й трябват пари в момента, т.е. да го продаде, или по някакъв друг начин, чрез някакъв дългосрочен наем да запази съществуващото положение в рамките на съответната законосъобразност. Аз ще подкрепя това решение, но искам да бъдем малко повече държавници, когато вземаме такива решения. Какво имам предвид? Когато беше взето решението, аз разговарях с ОбА и ги помолих нещо, което те явно са свършили – да отидат на място и ако преценят, че им е необходимо да получат средства за инвестиционните намерения на община В. Търново, то да намерят място на господина, който произвежда и да запазим работните места. Аз виждам в момента,че такава възможност има, самият господин го призна.

Т.е. какво ще спечели община В. Търново? Ще отиде на търг, ще спечели парите и ще ги инвестира, надявам се, в правилната посока - това е от една страна. От друга страна – ако господинът успее да се договори с ОбА, той да пренесе своето производство в тази база на „Гражданска защита” или ако там не може, на друго място, помещения в с. Шемшево дал Господ. Тази оценка явно е направена. Аз не виждам защо г-н Димитров повдига въпроса.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Радонов, аз бях максимално деликатен, защото държа текста от протокола на заседанието и тук е написано кой какво е говорил, какво е казано и какво е гласувано.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз апелирам да подкрепим това предложение и да действаме като държавници, разпореждайки се със собствеността си. Правната страна е ясна – на наемателя му е изтекъл срокът и той няма никакви права да пребивава там. Има процедури, по които той може да наеме общински имот, ако има такъв свободен и ако той отговаря на неговите възможности и интереси. В момента имаме сериозен инвеститорски интерес към този имот и това го знам не само от ОбА, а от хората, които ме питат: „Какво става, ние сме готови да инвестираме, а там нещо ни бавят”. И какво трябва да отговоря аз? Защо ги бавим? Става въпрос за продажба на имот на една добра цена, който няма да бъде препродаден, доколкото имам информация, а там ще бъде изградено нещо, което ще носи данъци и в тази ситуация ние не можем да пренебрегнем всички тези обстоятелства – че в условията на криза един неголям инвеститор иска да купи това нещо и да изгради нещо там. При тези обстоятелства ние трябва да подходим разумно и честно към обекта и да го пуснем на търг при условията, че това ще донесе приходи.

А що се отнася до наемателя, който е бивш наемател на този имот – има начин, има процедури, администрацията е отворена неговият въпрос да бъде уреден или чрез наем, или ако иска да го купи, това е търг и ние не казваме, че този или онзи ще спечели. Така че ние в дадения случай трябва да преодолеем опасенията си и да гласуваме и аз апелирам към сериозно и отговорно отношение – пари трябват на Общината, трябва да дадем възможност на средния бизнес да се развива. Мисля, че това е най-честният и законосъобразен начин.

Г-н КИРИЛ АНГЕЛСКИ – кмет на с. Шемшево: Аз, като кмет на с. Шемшево, апелирам вие, общинските съветници, да ни имате малко по-голямо доверие. Ние, с ОбА, свършихме доста работа и макар че ми беше първо становище като новоизбран кмет, аз дадох съгласието си и становище за този обект да има възможност да се инвестира в него и да се изгради северозападната част на нашето село, така че да заприлича на едно по-красиво място.

Уважавайте и нас, кметовете и ни подкрепяйте и ни имайте доверие!

Г-жа ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: На миналото заседание, когато разглеждахме този въпрос, аз подкрепих искането на господина да му дадем малко време той наистина да започне да работи, тъй като става въпрос за девет работни места, доколкото разбрахме. Аз съм от хората, които вярват на това, което се казва тук, в залата, и смятам, че въпросното предприятие наистина няма суровина към момента и може би заради това не работи. Склонна съм да вярвам на господина; ясно е, че може би ще подкрепите този път това предложение, но единственото, с което искам да се обърна към администрацията: моля ви да съдействате на господина той да премести своето производство, тъй като предстои месец август и тази суровина, от която се правят тези екобрикети, той да може да реализира с машината, която е закупил с последните си средства, своята продукция. Просто ви моля за някаква човечност към един човек, който е вложил последните си средства в едно малко производство.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 272

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижим имот частна общинска собственост в землището на с. Шемшево, представляващ имот №039004 с площ от 5,451 дка, трета категория, местност „Адъта-Леденишко” в землището на с. Шемшево, заедно с построените в него шест броя сгради и метален навес, подробно описани в АЧОС №4966/31.10.2011 г.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 96 ал.1 от НРПУРОИ, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в землището на с. Шемшево, представляващ имот №039004 с площ от 5,451 дка, трета категория, местност „Адъта-Леденишко” в землището на с. Шемшево, заедно с построените в него шест броя сгради и метален навес, подробно описани в АЧОС №4966/31.10.2011 г.

 

ІІІ. Определя начална тръжна цена, въз основа на оценка, изготвена от оценител, регистриран по ЗНО, в размер на 48 300 (четиридесет и осем хиляди и триста) лева без ДДС.

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   30 % от достигнатата тръжна цена да се преведат по бюджета на с. Шемшево

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 795/08.06.2012 г.

 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С. ВЕТРИНЦИ: Изказал съм положително становище, което подкрепям.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 15 заедно с предложението на ПК по ОС – „30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят в бюджета на с. Ветринци”:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 273

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1.1. незастроен урегулиран поземлен имот VІІ-16 от строителен квартал 4 по плана на с. Ветринци, с площ от 1 017 кв.м., актуван с АОС № 3025/16.08.2005 г.;

1.2. незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ-16 от строителен квартал 4 по плана на с. Ветринци, с площ от 1 636 кв.м., актуван с АОС № 3023/16.08.2005 г.;

1.3. незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ-16 от строителен квартал 4 по плана на с. Ветринци, с площ от 1 108 кв.м., актуван с АОС № 3026/16.08.2005 г.;

1.4. незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ-16 от строителен квартал 4 по плана на с. Ветринци, с площ от 1 424 кв.м., актуван с АОС № 3024/16.08.2005 г.;

 

2. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ VІІ-16 от кв. 4 - в размер на 4 500 /четири хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ VІІІ-16 от кв. 4 – в размер на 5 300 /пет хиляди и триста/ лева без ДДС;

- за УПИ ХІІ-16 от кв. 4 – в размер на 4 800 /четири хиляди и осемстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ХІІІ-16 от кв. 4 – в размер на 4 400 /четири хиляди и четиристотин/ лева без ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   30 % от достигнатата тръжна цена да се преведат по бюджета на с. Ветринци.

 

В 11.00 часа г-н Ашиков обяви 15-минутна почивка.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 776/07.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 274

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- Поземлен имот с идентификатор №10447.146.23, с НТП: местен път, местност „Гьолбет”, землище гр. Велико Търново, с дължина на трасето на линейния обект в дадения имот – 209,50 м., площ на сервитута на линейния обект – 419 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор №10447.19.14, местност „Гьолбет”, землище гр. Велико Търново. Проектът е разгледан и приет с решение №137 по протокол №14 от 07.09.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. „Лозев” ЕООД, Булстат 104638193 и адрес с. Арбанаси, община Велико Търново, представлявано от Ичко Лозев Лозев, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 781/07.06.2012 г.

 

Г-н ИВАН СТОЯНОВ – кмет на с. Леденик: Подкрепям даденото становище и по следващата точка с една забележка – че ще се наложи прокарване на път В. Търново – Леденик. Да се спази ЗДП!

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 275

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „ЕКСТРА КАР” ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Асти” №20, за промяна предназначението части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №43253.0.325, с НТП: местни пътища, местност „Тютюнджув дол”, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за ел. кабел1 kV, дължина на трасето – 73,35 м., площ на сервитута – 146,70 кв.м.;

- имот №43253.0.32, с НТП: полски пътища, местност „Тютюнджув дол”, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за водопровод, дължина на трасето – 227,04 м., площ на сервитута – 454,08 кв.м.;

- имот №43253.0.325, с НТП: местни пътища, местност „Тютюнджув дол”, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за водопровод, дължина на трасето – 34,60 м., площ на сервитута – 69,20 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване относно промяна предназначението на ПИ №073002, местност „Тютюнджув дол”, землище с. Леденик за изграждане на обект: „Складова база на строителни материали”, план-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП, парцеларни планове за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасета за външни връзки за електрозахранване с кабел 1 kV и водопровод. Проектът е разгледан и приет с решение №44 по протокол №6 от 02.05.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „ЕКСТРА КАР” ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Асти” №20, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. „ЕКСТРА КАР” ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Асти” №20, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 782/07.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 276

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Юрфет Ибриямова Сеизова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №71А, за промяна предназначението части от имоти публична общинска собственост, както следва:

- имот №43253.77.13, с НТП: полски пътища, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за ел. кабел1 kV, дължина на трасето – 56,79 м., площ на сервитута – 113,58 кв.м.;

- имот №43253.0.32, с НТП: полски пътища, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за водопровод, дължина на трасето – 227,04 м., площ на сервитута – 454,08 кв.м.;

- имот №43253.0.325, с НТП: местни пътища, землище с. Леденик, Община Велико Търново, за водопровод, дължина на трасето – 418,30 м., площ на сервитута – 836,60 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура - трасета за външни връзки за ел. кабел 1 kV и водопровод за обект „Складова база за търговия с храсти и зелена растителност” в ПИ №077010, местност „Маринкините мостчета”, землище с. Леденик, община Велико Търново. Проектът е разгледан и приет с решение №43 по протокол №6 от 02.05.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Юрфет Ибриямова Сеизова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №71А, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. Юрфет Ибриямова Сеизова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №71А, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Проект за ПУП – парцелен план за пътна връзка, гр. Килифарево, Вх. № 741/10.05.2012 г.

 

Г-н ДИМИТЪР СЪБЕВ – кмет на с. Килифарево: И по двете точки няма промяна в моето становище: подкрепям го.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 19 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 277

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-02 от 12.04.2012г. на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка към ПИ № 091085, местност «Кълни дол», землище на гр.Килифарево за обект:» Търговски комплекс, бензиностанция, автосервиз, паркинг за тирове, заведение» на път ІІ-55 «Дебелец – Килифарево – Гурково» при км 4+650, дясно, засягаща ПИ № 091085 – частна собственост, ПИ № 091087 – частна собственост и ПИ № 001977- полски път, публична общинска собственост.

 

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Проект за ПУП – парцелен план за трасе на външен водопровод, гр. Килифарево, Вх. № 779/07.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 20 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 278

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-04 от 01.03.2012 г. на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен водопровод, захранващ обект: « Автобаза» в ПИ № 091085, местност «Кълни дол», землище на гр.Килифарево, като трасето на водопровода започва от съществуващ магистрален водопровод към ПС «Дряново» в ПИ №3657.91.86 – нива, частна собственост, пресича път ІІ-55 «Дебелец – Гурково» и достига до ПИ № 36957.91.85.

 

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП, Вх. № 785/07.06.2012 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ:Декларирам, че съм в конфликт на интереси и няма да участвам в гласуването.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 279

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл.134, ал.2 и във връзка с чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ, решение № КЗЗ-01 от 17.02.2012г. и решение № КЗЗ-03 от 29.05.2012г. на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновси общински съвет одобрява:

 

1.Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.16.212, местност «Качица», землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на земеделския имот за неземеделски нужди – отреждане за «производствено-складови и търговски дейности» чрез включване в строителните граници на гр.Велико Търново.

2.Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V- за производствено-складови и търговски дейности и УПИ VІ от кв.17 по плана на гр.Велико Търново – обединяване на УПИ V и УПИ VІ и присъединяване на ПИ № 10447.16.212 в един нов УПИ с отреждане – УПИ ХХІІ- за производствено-складови и търговски дейности от кв.17, в който се предвижда свободно застрояване на сгради за обект: « Производствено-складова база за замразени плодове и зеленчуци-разширение» , при следните устройствени показатели: височина на сградите – 15 м, плътност на застрояване / П застр./ – 80 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 2,0, минимална озеленена площ – 20 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване, Вх. № 780/07.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 22 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 280

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и Решение № КЗЗ-06 от 22.03.2012г. на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

Подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 10447.519.232, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота, план за регулация за ПИ № 10447.519.232 като се създава УПИ І-232, съгласно червените линии и надписи, и сини линии отразени върху проекта, планове-схеми за електрификация, водоснабдяване, канализация и комуникационно-транспортната мрежа към ПУП. За ПИ № 10447.519.232 се предвижда изграждане на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, Вх. № 801/11.06.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване:

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 281

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и Решение № КЗЗ-03 от 29.05.2012г. на Комисия за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

Одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 10447.519.250 по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота и планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП. За ПИ № 10447.519.250 се предвижда изграждане на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, Вх. № 802/11.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 282

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и Решение № КЗЗ-03 от 29.05.2012г. на Комисия за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

Одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 10447.519.317 по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота и планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП. За ПИ № 10447.519.317 се предвижда изграждане на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, Вх. № 803/11.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 25 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласуванията ми по тези точки бяха принципни, в знак на несъгласие, че в ХХІ век ние стимулираме за пореден път строителство без необходимата инфраструктура. В конкретните четири предложения санитарните възли са закачени към септични ями. За мен това е неприемливо в ХХІ век и точно заради това подхождам принципно по въпроса.

 

РЕШЕНИЕ № 283

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и Решение № КЗЗ-03 от 29.05.2012г. на Комисия за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

Одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 10447.519.146 по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота и планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП. За ПИ № 10447.519.146 се предвижда изграждане на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване на процедура за приватизация на обособени обекти, Вх. № 808/13.06.2012 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Тази и следващите три точки са разгледани на заседание на Надзорния съвет по приватизация. Това са обособени обекти от бившето БКС, които са включени в годишния план за приватизация.

Искам да кажа и по другите точки – По точка с вх. № 810 има намаляване на началните цени и определяне начин на приватизация. Това са три незастроени парцела, на които два пъти поред на обявените търгове не се е явил нито един кандидат. Затова НС реши да се намали първоначалната цена с 15 %.

Точка с вх. № 811. Тази актуализация на план-сметката се налага, тъй като Агенцията за приватизация е отпуснала на два пъти с решения на ОбС средства – веднъж за библиотеката и втори път – големия заем от 300 000 лв. за Общината, така че се налага тази актуализация на план-сметката на приходите и разходите.

Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 284

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

1.Включва в годишния план за приватизация за 2012 г. и открива процедура за приватизация на обособени обекти от административна сграда,построена в поземлен имот с идентификатор № 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващи : ”Магазин, разположен на партерен етаж, с идентификатор 10447.502.189.2.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 , съобразно застроената площ на самостоятелния обект” ; „Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 , съобразно застроената площ на самостоятелния обект”; „Гараж ,с идентификатор 10447.502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447. 502.189,съобразно застроената площ на самостоятелния обект” ; „Гараж , с идентификатор 10447.502. 189.1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 ,съобразно застроената площ на самостоятелния обект”; „Гараж , с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 , съобразно застроената площ на самостоятелния обект” – обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново.

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с обособените обекти и дълготрайните активи на обектите, сключването на договори за наем, за съвместна дейност, за обезпечаване на вземания, които имат за предмет обособените обекти по т. 1, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособен обект, Вх. № 809/13.06.2012 г.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 27 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 285

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 , чл.31,ал.1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 251 / 17.05.2012 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 207 100 лева за продажба на обособен обект ”Офисни помещения”, с идентификатор 10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 172,90 кв.м., разположени на втори етаж от административна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор № 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ върху поземления имот, представляващ обособена част от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново . Сделката е освободена от ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване , при стъпка на наддаване 10 300 лева.

3. Търгът да се проведат при следните условия : дата на търга - на 21 ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит в размер на 62 000 лева Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума , представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска– не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обекта - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване началните цени и определяне начин на приватизация на общински нежилищни имоти, Вх. № 810/13.06.2012 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Позицията ми по тази точка отново е принципна по две причини. Първата – изразявам личен укор към председателя на тази комисия и второ – не съм съгласен, че председателят на една комисия трябва да бъде единствено и само статистически. Някой да се води някъде, че е председател на нещо. Тази е една от най-важните комисии. Председателят трябва да търси начини, възможности, които да предлагат именно в комисиите, които те представят. Знам от опит – тъй като 1 година и 8 месеца бях председател на комисия, и отговорно заявявам, че благодарение единствено на мотивацията ми нещо да се предложи и да се реши в полза на този град, се случиха доста съществени неща.

В конкретния случай – защо изразявам несъгласието си с председателството на тази комисия. Защото подписът е на г-н Ламбев. Нищо лично, но с това предложение община В. Търново претърпява катастрофални загуби в рамките на тези15 % лв., изразени в 205 086 лв. на този етап. Да, знам, че законите и процедурите са такива, спазваме ги. Въпросът е кой какво дава, за да се подобрят обстоятелствата. Защото ако присъстваме в този съвет чисто статистически, ще стигнем до парадокса – един обект да се предлага осем пъти и да бъде продаден в пъти по-малко от стойността му. Това ли е нашата цел? И докога? Къде е границата? Когато ще подаряваме само за да дефинираме, че е реализирана някаква продажба? Това ли е целта ни? Едва ли! Затова няма да подкрепя тази точка принципно.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Тук се получи някакво усещане за някакъв личен елемент и само искам да обясня. Това са имоти, които са обявени два пъти, не са от най-атрактивните и няма заявен инвеститорски интерес. Те са включени в годишния план за приватизация, а разчетените средства от обектите за приватизация са включени в Инвестиционната програма. Няма никакъв проблем, ако искате да оставим тези цени, които са около 1,5 пъти над пазарните в момента, няма да продадем никога тези обекти и няма да има приходи за общината. Това е проблем на ОбА и по-скоро на Финансовата дирекция и когато почнем да гледаме касовото изпълнение на бюджета и на Инвестиционната програма, ще видите един голям минус и ще се окаже, че трябва да отложим във времето дейности и пера, които са заложени, тъй като няма да има с какво да ги финансираме.

В комисията решението за намаляване на цената на тези три имота е взето единодушно, като искам да кажа, че за повече от десет имота, които са обявени и за които няма кандидат, при тях няма намаление на цената, тъй като считаме, че тя е близка до пазарната и там можем да продължим да организираме търгове по наредбата на първоначално направената от независимия оценител оценка. Колкото до това внушение, че е чиста загуба за общината – едно нещо струва толкова, колкото някой е готов да плати за него. Ако няма кой да плати тази цена, а аз считам, че няма кой да я плати, нека всички ние да решим как да процедираме и дали да намаляваме цената на тези имоти, но искам да ви кажа, че този разговор за тези имоти може би ще го водим към края на годината - какво да правим и как да процедираме с тях.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз се радвам, че колегата прие предизвикателството да насочим коментара в определена посока, но за мен посоката, в която трябва да се разговаря е относно политическите възможности, които се изразяват чрез председателството на тази комисия. Всички, които присъстваме тук, заявявахме намерения, които трябва да бъдат извършени в рамките на мандата, който ни се дава в момента. От Вашето изказване, колега, аз усещам, че има една предубеденост и Вие се опитвате да вменявате, че ако ние не направим еди-какво си, няма да напълним хазната. Това е безспорно и аз не го отричам, но моят въпрос беше съвсем различен от коментара, който Вие направихте: Трябва ли Вие да бъдете председател на тази комисия, след като към настоящия момент аз не съм чул някакви допълнителни обстоятелства, които Вие да сте предложили, за да се подобри състоянието на Общината в тези финансови измерения и да не стигаме до парадокса „Ама, няма, никой не иска, давайте надолу”, защото аз ви попитах „докога” и „колко”.

Неслучайно казах, че тази комисия е една от най-важните и затова трябва да се оглавява от човек, който може да я управлява и да я ръководи. Въпросът в момента е чисто политически – въпросът е за потенциала, който трябва да бъде разгърнат, когато се управлява такава комисия. По време на кампанията всички политически формати декларираха, че имат определени икономически намерения и знаят как и по какъв начин те трябва да бъдат реализирани за повишаване финансовото състояние на общината. Хубаво е всеки да върне календара назад и да прочете кой как е участвал в кампанията. Аз имам представа какво трябва да се направи, но това, което чувам и разбирам, е, че Вие нямате елементарна представа какво всъщност представлява председателството на тази комисия.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Четири години бях член на Надзорния съвет. Аз няма да подкрепя тази точка, защото времето е твърде кратко. Другото, което бих искал да отбележа и което ми направи впечатление в изказването на г-н Ламбев, е, че оценките, които се правят, са 1,5 пъти над пазарните и вследствие на тези завишени оценки се налага сега да намаляваме на първа стъпка с 15 % тези цени. Явно оценителите трябва да бъдат максимално близо до пазарните оценки, за да не се налага впоследствие да ги намаляваме.

Тук искам да отбележа, че имаме възможност на два пъти с по 20 % да намаляваме цените от началните тръжни цени.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първо, това не е постоянна комисия, това е управителен орган на общинската агенция по приватизация. Това е един орган, който работи по определени законови разпоредби и правилник и неговата дейност се контролира пряко от ОбС, така че не трябва да се смесват нещата между по-специфичен орган като Надзорния съвет към Агенцията за приватизация и ПК към ОбС.

Второ, въпросът дали да намалим цената, или да не я намаляваме, е свързан с въпроса дали искаме да продадем този имот, или не. Ако кажем, че няма да го продаваме, означава, че трябва да си променим плана за приватизация за тази година, да го изведем от програмата и да ревизираме очакваните приходи от тази програма за приватизация, която е свързана с Инвестиционната програма. Другият вариант е този, който НС прие и утвърди - да пробваме с редукция на началната цена, за да видим можем ли да реализираме сделка в тези трудни условия. В това няма никаква дълбока политическа логика, преднамереност или нещо друго.

Решението не е взето еднолично от председателя. Вземам думата, защото аз съм секретар на НС и затова искам да кажа, че то е единодушно, предложено и утвърдено от НС и мисля, че е разумно. Ако се реализира сделка, тя няма да бъде на тази цена, а на някаква по-висока, ако не се реализира сделка, тогава ще решаваме изваждаме ли го от програмата, не харчим ли пари по процедури за обяви, оценки и т.н, но това е свързано с други неща – че трябва да ревизираме очакваните приходи.

Аз предлагам сега да пробваме да сключим сделка. Това не е прецедент, не един или два и три пъти сме намалявали началната цена. Методиките за оценяване са такива, хората, които ги извършват, са коректни, лицензирани са и си вършат коректно работата. Предлагам да гласуваме.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Мисля, че същината на въпроса, който обсъждаме, вече бе изяснена от останалите колеги. Аз искам да се изкажа за това, което се случва по тази точка. Мисля, че това не е демократичният подход за изказване на мнения, включително и критични. Мисля, че когато ни е присъстваме тук и представляваме нашите избиратели, трябва да запазим един толерантен тон на уважение към това, което се прави в комисиите Познавам работата на Надзорния съвет от години, когато беше създаден, и знам, че общинските съветници, когато са формирали този орган във всички мандати са имали предвид да участват хора, които имат необходимите знания и необходимия опит, за да могат да работят в такава специфична и сложна материя, която е свързана с политика на общината и събиране на приходи, което е много важно за общинския бюджет и в този смисъл искам да кажа като представител на групата на съветниците от БСП, че такива внушения за политически оценки, за оценки за работата на председател на комисия в ОбС, което мисля, че е работа на целия ОбС, не звучат по един подобаващ начин в тази зала.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съжалявам, че в духа на така наречената демокрация някои интерпретира чутото и казаното в момента и именно в духа на тази демокрация не търпи критика. Повтарям отново, че всички тук, в този мандат, сме дошли за да променяме нещо. Към този ден и час по никакъв начин не се наблюдава, че се върши нещо по-различно от това, което се е правило досега. Аз исках да обърна внимание на всички тук, че ако ние още в самото начало на този мандат не вземаме кардинални мерки, тази промяна, за която ние сме тук, никога няма да се случи. Това е демократичната критика, която искам само да ви покажа на този етап.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Лицензираните оценители са доста прецизни професионалисти. Цените са достатъчно високи и отговарят на условията на пазарната икономика. Но наистина нещо струва толкова, колкото някой е склонен да плати. Според мен е хубаво да се направи един опит и ако не успеем, можем да вземем решение да се спре за момента. Нека да се опитаме да видим дали това е проблемът, защото доколкото знам, нещата не са атрактивни и няма интерес.

Предложението по т. 28 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 286

 

На основание чл.4 , ал. 4 , чл. 31,ал.1 и чл. 32,ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.5,т.1 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 123/23.02.2012 г. и 197/19.04.2012 г. на Общински съвет-В.Търново , Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 15 (петнадесет) на сто приетите с решение № 197/19.04.2012 година на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва : за „ Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501. 169 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 7213 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ” за складова база на „Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона -163 336 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.178 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 16 187 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона –781 133 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.122 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 10 015 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІV - ”за производствени и складови дейности” от кв.8 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона – 217 685 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС . Сделките се облагат с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване ,при стъпка на наддаване, както следва : за „ Незастроен ПИ с идентификатор №10447.501.169 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 7213 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ– „за складова база на „Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП-ПР на гр. В.Търново, Западна промишлена зона – 8 100 лева ;за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.178 по КККР на гр.В. Търново, целият с площ от 16 187 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона – 39 000 лева; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.122 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 10 015 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІV - ”за производствени и складови дейности” от кв.8 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона – 10 800 лева.

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга - на 21 ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за       „ Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.169 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 7213 кв.м.,за който имот е отреден УПИ ІІ - ”за складова база на „Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона - 49 000 лева; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.178 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 16 187 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ” за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона – 234 300 лева; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.122 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 10 015 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІV - ”за производствени и складови дейности” от кв.8 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона – 65 000 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2012 година, Вх. № 811/13.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 29 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 287

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК и чл.10, т. 2 и т.3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема промените в план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново за 2012 година ,произтичащи от решения № 124 и 125/ 23.02.2012 година - Приложение № 1 .

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Продажба на ДМА на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман“ ЕООД, Вх. № 797/08.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 30 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 288

 

І. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.18, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл. 147, ал. 2, във вр. с чл. 137, ал. 1, т.7 от ТЗ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за извършване на продажба от „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново, с ЕИК 000 130 104, на следните собствени на дружеството недвижими имоти:

1. АПАРТАМЕНТ № 11 (единадесет) от вход „А” на жилищен блок ЕПЖС 10, построен в град Велико Търново, ж.к. „Бузлуджа -зона „В”, с административен адрес ул. „Драган Цончев” № 14, вх. „А”, който апартамент е със застроена площ 53.68 (петдесет и три цяло и шестдесет и осем) кв.м., заедно с принадлежащата му ИЗБА № 11 (единадесет), със застроена площ 5.38 (пет цяло и тридесет и осем стотни) кв.м. и съответстващите на този имот 1.84% (едно цяло и осемдесет и четири стотни процента) ид. части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ на имота.

2. ГАРАЖНА КЛЕТКА № 1 (едно), броено от изток към запад, с административен адрес град Велико Търново, ул. „Цанко Церковски”, със застроена площ 23 (двадесет и три) кв.м., при граници: изток – двор на училище, запад – гаражна клетка № 2, север – двор на училище, юг – ул. „Ц. Церковски”, заедно със съответните на този имот идеални части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената му площ.

3. 29.0388% (двадесет и девет цяло и триста осемдесет и осем десетохилядни процента) от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 238008 (две, три, осем, нула, нула, осем) съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Шкорпиловци с ЕКАТТЕ 83404 (осем, три, четири, нула, четири), община Долни чифлик, целият с площ 7.175 дка (седем декара, сто седемдесет и пет квадратни метра), намиращ се в местността „Мечо ухо”, отдел 197 (сто деветдесет и седем), подотдел „в”, с начин на трайно ползване – залесена територия, вид на горите или вид на подотдела – широколистна гора, при граници и съседи: № 238007 – Залесена горска територия на ДАГ-Държавно лесничейство, № 238001 – Залесена горска територия на „Мраз” АД, № 000238 – Залесена горска територия на ДАГ-Държавно лесничейство, № 000239 – Горски път на ДАГ-Държавно лесничейство, който имот е образуван от имот № 238002, съгласно скица-проект № Ф00471/27.10.2008 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Долни чифлик, попадащ в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Старо Оряхово”, заедно с построените в този имот: ДЪРВЕНА КЪЩА (бунгало) № 28 (двадесет и осем), с площ 19 (деветнадесет) кв.м., при граници: изток – земя и имотна граница, запад – дървена къща № 29 на „Дентален център І Велико Търново” ЕООД, север – път и юг – дървена къща № 20; ДЪРВЕНА КЪЩА (бунгало) № 15 (петнадесет), с площ 19 (деветнадесет) кв.м., при граници: изток – земя и кухненски бокс, запад – земя, север – земя и юг – дървена къща № 19 на „Дентален център І Велико Търново” ЕООД; ДЪРВЕНА КЪЩА (бунгало) № 30 (тридесет), с площ 12 (дванадесет) кв.м., при граници: изток – административно бунгало, запад – дървена къща № 17 на „Дентален център І Велико Търново” ЕООД, север – земя и юг – земя; ДЪРВЕНА КЪЩА (бунгало) № 1 (едно), с площ 12 (дванадесет) кв.м., при граници: изток – земя и имотна граница, запад – детска площадка, север – земя и частно бунгало, юг – земя и кухненски бокс; ДЪРВЕНА КЪЩА (бунгало) № 3 (три), с площ 12 (дванадесет) кв.м., при граници: изток – земя и имотна граница, запад – детска площадка, север – земя, беседка и дървена къща на „Дентален център І Велико Търново” ЕООД и юг – кухненски бокс; 1/2 (една втора) идеална част от АДМИНИСТРАТИВНО БУНГАЛО, с площ 40 (четиридесет) кв.м., при граници: изток – кухненски блок, запад – дървена къща № 30, север – земя и юг – дървена къща № 19 на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД; 1/2 (една втора) идеална част от СКЛАД, с площ 79.10 (седемдесет и девет цяло и десет стотни) кв.м., при граници: изток – имотна граница, запад – паркинг, север – кухненски блок и юг – цистерна; 9/20 (девет двадесети) идеални части от КУХНЕНСКИ БЛОК, с площ 324.30 (триста двадесет и четири цяло и тридесет стотни) кв.м., при граници: изток – имотна граница, запад – административно бунгало и земя, север – собствена дървена къща и юг – склад.

 

ІІ. Задължава Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново да преведе получените в резултат от извършените продажби средства по набирателна сметка на Община Велико Търново в лева: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF, „Общинска банка” АД, Клон Велико Търново.

 

ІІІ. Задължава Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман”ЕООД – гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ТРЕДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурс за избор на управител и завъзлагане на управлението на общинско лечебно за болнична помощ-еднолично търговско дружество, Вх. № 778/07.06.201 г

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 31 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 289

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването във връзка с т. 11. от Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, одобрена с Решение № 120 от 23.02.2012 г. на Великотърновски общински съвет        :

1. Утвърждава решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител на “Специализирана болница за активно лечение по пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново - Д-р Маргарита Любомирова Тасева от гр. Велико Търново, ул. „Седми юли” № 2, с ЕГН 5802242254, лична карта № 642607520, издадена на 25.07.2011 г. от МВР – Велико Търново, с образование – висше и придобита правоспособност “Лекар”, диплома № 000585, издадена на 15.09.1983 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен; диплома за призната специалност № 43857, издадена на 24.01.1995 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен, с придобита специалист “Вътрешни болести”; свидетелство за призната специалност с. АП, № 00093, издадена на 01.06.2000 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен, с придобити права на специалист по “Пневмология и фтизиатрия”, диплома за висше образование, образователно – квалификационна степен „Магистър” по специалността „Стопанско управление - здравен мениджмънт”, диплома с. ВТУ – 2005, № 027840, издадена от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с Д-р Маргарита Любомирова Тасева за срок от 3 (три) години, считано от датата на вземане на решението.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на конкурс за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение за болнична помощ –еднолично търговско дружество, Вх. № 788/07.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 25 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 290

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването във връзка с т. 9.8. от Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, одобрена с Решение № 120 от 23.02.2012 г. на Великотърновски общински съвет:

 

Прекратява конкурсната процедура за Управител на “Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „Неофит Рилски“ гр. Килифарево в списъка на защитени училища, Вх. № 786/07.06.2012 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да изкажа своето удовлетворение от тази и от следващата точка, да приветствам намеренията на кмета и да му благодаря, че реализира по толкова бърз начин и създаде обстоятелства да се вземат мерки преди възникването на един основен проблем и постфактум да се чудим къде да ходим и какво да правим. С включването на тези училища в двете малки населени места в списъка на защитените училища, ние ще спомогнем наистина да съхраним училищата с получаването на едно допълнително финансиране, с което да можем да балансираме бюджета на учебните заведения и да не изпадаме в предпоставка на закриване на същите. Виждате, че тези учебни заведения са стратегически в районите, в които се намират, дотолкова, доколкото около тях има още малки населени места, за които ако се предприеме процедура на закриване, ние обричаме цялата образователна система в районите, в които се намират тези учебни заведения. Затова аз ще подкрепя двете предложения на кмета.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 291

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21/1/, т.23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Предлага ОУ „Неофит Рилски“, гр. Килифарево да бъде определено, като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието, младежта и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.

 

2. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2012 год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката мотивирано предложение и Решението на Великотърновски общински съвет за обновяване на Списъка със защитените училища.

 

ПО ТРЕДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „П. Р. Славейков“ с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 774/07.06.2012г.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Това е традиционна ежегодна процедура. С това подкрепяме тези училища да получат допълнително към своя бюджет 20 000 лв., за да могат да оцелеят.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 292

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21/1/, т.23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Предлага, ОУ „П. Р. Славейков“ с. Церова кория да бъде определено, като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието, младежта и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.

 

2. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2012 год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката мотивирано предложение и Решението на Великотърновски общински съвет за обновяване на Списъка със защитените училища.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на ВТОбС за II-ро полугодие на 2012 година, Вх. № 791/08.06.2012 г.

Г-н Ашиков прочете предложението на ПК по БФ и ПК по ОС за промяна на датата на последното заседание – да стане 20.12.2012 г.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Отчетът на касовото изпълнение е три месеца по-късно. Предлагам навсякъде, където има „информация”, да се добави и „анализ” - „информация и анализ за касовото изпълнение”. Какви изводи правим, ние ли ги правим, администрацията ли ги предлага? Ако сметнем че и ние носим този капацитет да осмислим един анализ, да бъдем съпричастни към него, подкрепете моля ви това.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: За заседанието през месец декември е включен отчет за изпълнението на годишния план за приватизация за 2012 . Към тази дата няма да е свършила календарната година, а планът и програмата обхващат цялата година, затова ще помоля този отчет да се прехвърли за месец януари следващата година, тъй като има показатели, има „изпълнение”, „неизпълнение” и все пак трябва да е приключила календарната година, за да има обективен отчет. Моля ви това да отпадне от решението и да се прехвърли за януарската сесия през следващата година, за да може НС и ОбА да се подготвят.

Предложението на г-н Витанов беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Ламбев беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Цялото предложение по т. 35, заедно с гласуваните промени и предложената промяна от ПК по БФ и ПК по ОС за датата на заседанието през месец декември, беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 293

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

Приема График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2012 г.:

 

Заседание 19.07.2012 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I –во полугодие на 2012 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за I –во полугодие на 2012 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново 2012/2013 г.;

 

Заседание 27.09.2012 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во шестмесечие на 2012 г.;

2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за І-во шестмесечие на 2012 г.;

3. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2012 г.;

 

Заседание 25.10.2012 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2012/2013 г.;

2. Информация за дейността на общинските търговски дружества за деветмесечие на 2012 г.;

 

Заседание 29.11.2012 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за деветмесечие на 2012 г.;

2. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината;

3. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново;

 

Заседание 20.12.2012 г. Основни точки от дневния ред

1. Приемане на график за I –во полугодие на 2013 г.

 

ПО ТРЕДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР -1924“ АД, гр. Велико Търново на 12.07.2012 г., Вх. № 811/13.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 36 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 294

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.1, т.6, т.7, т.10 и т.11 от Търговския закон, чл.2, чл.12, ал.3, т.1, чл. 36, чл.43, ал.1 т.1 и ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на -„Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново и го упълномощава да гласува на редовно Общо събрание на акционерите на -„Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 12.07.2012г. съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.4 от дневния ред- да се гласува „за”;

По т.5 от дневния ред- да се гласува „за”след като бъде избрано лицето по т.2 от Решението за член на Съвета на директорите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново;

По т.6 от дневния ред- да се гласува „за”;

По т.7 от дневния ред - след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

 

2. Определя за представител на Община Велико Търново в Съвета на директорите на -„Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново Йордан Иларионов Дурчев.

3. Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново да подготви и внесе доклад информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 12.07.2012г. на следващия ден след провеждането.

 

Заседанието беше закрито в 12.45 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

          

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ