Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 23-то заседание - 03.07.2012 г. (проект)

Дневен ред на 23-то заседание - 03.07.2012 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на двадесет и трето заседание, което да се проведе на 03.07.2012 г. /вторник/, от 17.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:


1. Предоставяне за безвъзмездно  ползване на част от имот публична общинска собственост на юридически лица, регистриране по ЗЮЛНЦ за осъществяване на спортна дейност, Вх. № 835/29.06.2012 г.

 

2. Информация от Представителя на Община Велико Търново, г-жа Снежана Данева, относно Общо събрание на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов-Велико Търново" АД, проведено на 27.06.2012 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ