Начало Заседания Протоколи Протокол № 22 от 25.06.2012 г.

ПРОТОКОЛ № 22

 

от двадесет и второто заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 25.06.2012 г. от 17.15 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 31 общински съветника. Отсъстват г-н Александър Чокойски, г-жа Петя Илиева, г-н Николай Илчев, г-н Стефан Михайлов, г-н Мариян Кенаров и г-жа Юлияна Дончева.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

 

1. Редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново насрочено за 27.06.2012 г., Вх. № 825/25.06.2012 г.

2. Предприемане на всички правни и фактически действия по запазване на Специализирана болница по кардиология и изясняване на отношенията между община Велико Търново и МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново, Вх. № 826/25.06.2012 г.

3. Редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Вилико Търонво“ ООД на 28.06.2012 г., Вх. № 821/22.06.2012 г.

4. Изменение на Решение № 294 от 21.06.2012 г. по Протокол № 21 от заседание на Великотърновски общински съвет, Вх. № 827/25.06.2012 г.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново насрочено за 27.06.2012 г., Вх. № 825/25.06.2012 г.

2. Предприемане на всички правни и фактически действия по запазване на Специализирана болница по кардиология и изясняване на отношенията между община Велико Търново и МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново, Вх. № 826/25.06.2012 г.

3. Редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Вилико Търонво“ ООД на 28.06.2012 г., Вх. № 821/22.06.2012 г.

4. Изменение на Решение № 294 от 21.06.2012 г. по Протокол № 21 от заседание на Великотърновски общински съвет, Вх. № 827/25.06.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново насрочено за 27.06.2012 г., Вх. № 825/25.06.2012 г.

 

Г-н Ашиков прочете становищата на ПК по ИВСПИЕСМВ и ПК по ЗСД и даде думата на общинските съветници за изказвания.

Г-н БОЖИДАР АНГЕЛОВ: Поради това, че съм в конфликт на интереси, заявявам, че няма да участвам в гласуването и дебатите.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Аз също заявявам, че съм в конфликт на интереси и няма да участвам в гласуването.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Времето за подготовка беше изключително кратко и трябваше да реагираме максимално екстремно, но въпреки всичко, това по никакъв начин не може да ни оправдае, ако вземем грешно решение. В тази връзка аз си правя самоотвод от предложението на ПК и благодаря за тяхното доверие, защото в интерес на истината аз не можах да намеря основания да подкрепя това предложение и своето присъствие там. Ние възлагаме правата върху нашия представител, който трябва да бъде представител с пълномощно, издадено от кмета. Проблемът е административен: дали тези пълномощни трябва да бъдат едно или две, но за да не изпадаме в юридически колапс, си правя отвод.

За да бъде юридически издържано нашето решение за представител, аз ви предлагам нещо преди да вземем решението. Става дума за Решение на ОбС, което е гласувано на 16 март 2000 г. Решението е № 81, в точка 6 от него ОбС взема решение във всички търговски дружества представител да бъде кметът и ако ние днес гласуваме това предложение наш представител да бъде г-жа Данева, ние първо трябва да отменим това решение № 81, т. 6 и тогава да прегласуваме новото. Няма как за един и същ казус да имаме две решения, които да се противопоставят. Няма как кметът да издаде пълномощното на нашия представител, което ще гласуваме сега, а в същото време да важи наше решение от 2000 г. Затова ви моля да се съобразите, за да не бъдем атакуеми на последващи инстанции, защото тенденциите са, че ще има съдебна сага впоследствие.

Ако вие прецените, че трябва да бъде предложен някой друг, аз няма да се противопоставя, но няма да го гласувам. Не можах да намеря юридическо основание в Общото събрание да бъдат представени двама човека, в частност заместник-кмета г-жа Данева и един общински съветник. Тъй като с решението, което ще вземем, ще възложим правомощията само на един човек, който ще гласува със своя глас, няма как да ги възложим на двама човека.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ще ви зачета предложението на г-н Димитров: „Да се отмени точка 6 от Решение № 81 от 16 март 2000 г.”, с което се предоставят правомощия на кмета на община В. Търново да представлява община В. Търново в дружеството - т.е. да остане само г-жа Данева като наш представител.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Според моето скромно мнение няма нужда да отменяме това решение. Дори да приемем решение, че упълномощаваме да ни представлява в Общото събрание на МОБАЛ някой друг освен кмета, няма нужда да го отменяме. Това е решение, което има общ характер. То не е персонифицирано спрямо кмета еди-кой си и засяга общо всички дружества. Едно специално решение, което упълномощава когото и да е да ни представлява в конкретно дружество, не противоречи на това решение. Няма нужда от тази отмяна. В изминалите години различни състави на ОбС са вземали решения в едно или друго дружество да ни представлява някой друг освен кмета, който и да е бил той, без да се отменя това решение и това не е било атакувано и не е било оспорвано от никого. Още повече, ние знаем, че юристите приемат, че кметът има право да упълномощи някой да го представлява в работата на Общото събрание, но сега аз приемам, че трябва да решим точно кой ще отиде, тъй като е от изключително значение и от обществен интерес точно кой ще ни представлява. Затова нека да не отменяме това старо решение от 2000 г., защото ще ни вкара в едни казуси за други общи събрания да вземаме специално решение. Спомнете си, че в различни времена и за мен, и за г-н Грозданов, а онзи ден гледахме и за Общото събрание на „Етър”- представителите са упълномощени с последващи решения.

Юристите могат да си кажат думата, но според мен няма нужда да отменяме това решение. Ще бъде коректно да приемем проекта за решение с това кого упълномощаваме да ни представлява.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Всеки има право да интерпретира законите по начин, по който той ги вижда. Това са хватки на адвокатите. Аз имам лично мнение, което винаги съм защитавал и отстоявал, а за съжаление на по-голямата част, съм се оказвал прав. Теоретично ние знаем какво ще се случи на това Общо събрание. Така или иначе, проблемът ще влезе в съда и аз ви го предлагам чисто процедурно ние да не бъдем уязвими. Оттам нататък решенията са само ваши.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Днес е 25 юни, 17.45 часа. Защо го казвам? Защото в момента гледаме едно предложение за свикване на тази извънредна сесия, инициирано, входирано и осъществимо вече именно от тези 13 общински съветници, част от които съм и аз.

Защо го казвам? Защото в четвъртък имахме редовно заседание. На него нямаше точка относно Общото събрание на МОБАЛ. Питам: ако ние не се бяхме заинтересували относно това Общо събрание на МОБАЛ, кметът или упълномощеното от него лице как щеше да гласува на това Общо събрание? Изрично трябва да бъде упълномощен от ОбС. В петък на обед, следобед започнахме да търсим материалите и не можахме да ги намерим нито дневния ред, нито тези 40-50 листа, които сега са в ръцете ви, колеги. И ако не беше тази извънредна сесия, в каква ситуация щяхме да поставим нашия кмет или упълномощения от него представител? Според мен някой или умишлено не си е свършил работата, или не си я гледа както хората. Тази извънредна сесия ние свикахме заради проблема с Кардиологичната болница, обаче се оказа, че МОБАЛ има Общо събрание след ден-два дена и ние не знаем нищо по този въпрос. Както и с Общото събрание на „Пазари” В. Търново.

Предложението на г-н Димитров да отпадне точка 6 от Решение № 81 от 16 март 2000 г. беше подложено на гласуване и отхвърлено с 4 „за”, 1 „против” и 23 „въздържали се”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Какво решение да гласува нашият представител? Против какво го упълномощаваме да гласува и от какво се въздържаме?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Всяка една точка от дневния ред на Общото събрание ще се чете и ще се гласува. Имаме решение как да се гласува по всяка една точка. То ви е раздадено и ще ви прочета дневния ред на Общото събрание и съответно как ще гласува нашият представител.

Г-н Ашиков прочете проекта за решение по т. 1 от дневния ред на заседанието на ОбС, дневния ред на Общото събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД и предложението за позицията на представителя на общината: По т. 1 – „за”, по т. 2 – „за”, по т. 3 – „за”, по т. 4 – „за”, по т. 5 – за”, по т. 6 – „за”, по т. 7 – „за”, по т. 8 – „за”, по т. 9 – „за”, по т. 10 – „против”, по т. 11 – „въздържал се”, по т. 12 – „въздържал се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Към т. 2 от предложението, което разглеждаме, ще ви прочета една декларация, която беше написана от Инициативен комитет във връзка със свикването на тази извънредна сесия:

Декларация на Великотърновския общински съвет.

Ние, общинските съветници от Великотърновски общински съвет, изразяваме своята тревога от възникналата сложна ситуация, свързана с преустановяване дейността на Специализираната болница за активно лечение по кардиология.

Великотърновският общински съвет заявява категоричната си позиция в защита на интересите на гражданите на община Велико Търново и съседните области, които ще бъдат лишени от достъп до качествена медицинска услуга.

Великотърновският общински съвет няма да допусне граждани в тежко здравословно състояние и стационарно болни да бъдат изхвърлени на улицата. Прекратяване на достъпа до Специализирана болница за активно лечение по кардиология е в нарушение на Конституцията на Република България и по своята същност е дискриминация на правата на гражданите.

Настояваме Министерският съвет на Р България, Министерството на здравеопазването, Съветът на директорите на Многопрофилна областна болница за активно лечение – д-р Стефан Черкезов , заедно с Община Велико Търново да извършат необходимите действия за предотвратяване на възникналата ситуация и намиране на справедлив изход от нея.

Настояваме договорът за наем, сключен между Многопрофилна областна болница за активно лечение – д-р „Стефан Черкезов”, и Специализирана болница за активно лечение по кариология, да бъде временно удължен чрез сключване на допълнително споразумение.

Считаме , че разумът ще надделее и заедно ще защитим интересите на гражданите.

25.06.2012 г., гр. Велико Търново.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Редно е да бъдат информирани министърът на здравеопазването и Министерският съвет.

Г-н Ашиков обясни, че декларацията е адресирана до министъра на здравеопазването и до вицепремиера Цветан Цветанов.

Председателят на ОбС подложи на поименно гласуване предложението по т. 1, като уточни, че се гласува представителят на общината да бъде г-жа Снежана Данева:

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Александър Нанков – въздържал се, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров – въздържал се, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 295

 

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества и чл.221 ТЗ, Великотърновски Общински съвет да вземе следното:

 

1. Избира за представител на Редовно годишно общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, гр. Велико Търново насрочено за 27.06.2012 г. в 13.00 ч. в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. В.Търново, ул. Ниш» № 1,     г-жа Снежана Данева-Иванова – Зам.Кмет по «Икономическо развитие» при Община Велико Търново, като я упълномощава да гласува по дневния ред, съобразно взетите от Великотърновски общински съвет решения както следва:

 

По т.1 от дневния ред – за

По т.2 от дневния ред – за

По т.3 от дневния ред – за

По т.4 от дневния ред – за

По т.5 от дневния ред – за

По т.6 от дневния ред – за

По т.7 от дневния ред – за

По т.8 от дневния ред – за

По т.9 от дневния ред – за

По т.10 от дневния ред – против

По т.11 от дневния ред – въздържал се

По т.12 от дневния ред – въздържал се

 

2. Упълномощава представителя на Община Велико Търново да запознае останалите акционери на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – АД с възникналия проблем относно съществуването на «Специализирана болница за активно лечение по кардиология В.Търново» ЕАД, съобразно приета от Великотърновски съвет декларация за запазване на лечебното заведение и неговото бъдеще.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предприемане на всички правни и фактически действия по запазване на Специализирана болница по кардиология и изясняване на отношенията между община Велико Търново и МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново, Вх. № 826/25.06.2012 г.

 

Г-н СОТИР МАРЧЕВ – изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт: Първо искам да ви благодаря за приетата декларация! Дай Боже, повече общини и общински съветници като вас!

Искам да помоля вашия представител на акционерното дружество да гласува да се подновят договорните отношения на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД със СБАЛ по кардиология при сегашните условия относно наемната цена за една година с цел през това време да се реши териториалният проблем. Аргументите ми за това са следните: ние биваме гонени от сградата, която заемаме, съгласно чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, съгласно който болницата не може да дава под наем помещения за конкурентна дейност. Това обаче не важи за нас, тъй като то не допуска занапред на територията на държавни и общински болници да се създават конкурентни частни звена, а ние функционираме три години преди МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД да създаде аналогичното звено. Не се намираме на територията, където е основната дейност на болницата, а има и юридически неясноти чия точно е собствеността на сградата, където се намираме.

Работил съм 18 г. в Александровска болница и бях заместник на кардиологията, т.е. това е една от най-големите държавни болници. После бях около 5 години шеф на кардиологията на Пета градска. Това е най-голямата общинска болница в България. В момента втора година съм в частна структура. От своята работа в държавни, общински и частни болници, че всички си имат своето място. Всяка една от тези форми на собственост си има и предимства, и недостатъци, но най-лошото е да унищожим едно от трите – да кажем, че не трябва да има държавни или общински, или частни болници. Всички те си имат място и затова моята препоръка към вас е във вашия град да се опитате да направите нужната комбинация от тях, защото от това ще спечелят пациентите ви. Например, едно новооткрито отделение по инвазивна кардиология в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД не може да замени дейността на специализирана кардиологична болница. Най-доброто за В. Търново е наличието и на двете. Ако двама души в тази зала получат инфаркт едновременно, ще гласувате кого да спасяваме ли? По-добре да има две болници, два ангиографски апарата и двама души да могат да бъдат лекувани едновременно. От конкуренцията печелят пациентите. Не само по-големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас имат по няколко ангиографски лаборатории. Дори градове, които са по-малки от В. Търново, имат по две ангиографски лаборатории. Като почнете Благоевград, Плевен, Пазарджик, има дълъг списък по-малки от Плевен градове, които имат две ангиографски лаборатории и това позволява добро обслужване на пациентите наистина.

Всички вие знаете в какво състояние е била сградата, която обитаваме преди нашите инвестиции. Там сме направили над 2 млн. инвестиции в строително-монтажни работи. Досега наемът, който плащахме, беше 360 000 лв. годишно. Току-що чух, че печалбата на дружеството е 392 000 лв., т.е. вие обсъждате да убиете златната кокошка. Ако ние бъдем принудени да напуснем града след тези инвестиции, които сме направили, ние ще си идем, но това ще е лош сигнал за всички останали инвеститори.

Проф. Витан Влахов е един от умните хора в България. Той е почетен член на Дружеството на фармаколозите в България. Той разказва, че е посетил едни американски острови, които имали перфектни къщички с басейни и той питал колко струват. Казали му цена, по-ниска от апартамент в София. Той попитал как е възможно, а те казали, че на тези острови няма сериозно медицинско обслужване и ако получиш инфаркт, никой не може да ти помогне. Затова там цените са ниски, т.е. добрата кардиологичната помощ директно вдига цената на недвижимостите. Един мой приятел чужденец, кардиолог, обикаляйки България каза, че е най-спокоен, като е в градове, където има инвазивна кардиология, защото ако там получи инфаркт, има кой да му помогне.

Ако ние все пак решите да ни изгоните, ние ще местим оборудването и лекарите в другите болници, които имаме. Имаме болници в Плевен, Варна, в Ямбол, в Шумен строим нова празна сграда, която можем да напълним. Но ние ще изтеглим младите лекари оттук и ще ги преместим другаде. Болницата в момента храни 90 семейства. Затварянето й значи увеличаване на безработицата в града, а ако ни дадете една година време, ние ще намерим начин да останем тук и градът да върви.

Някога почнах работа през комунизма. Шеф ми беше акад. Илия Томов, който тогава беше освен всичко останало председател на Комисията за търсене на съдебна отговорност на лекарите и той ми обясняваше: „Марчев, има един сигурен начин никой никога да не успее да те осъди. Работи в интерес на пациента и никой не може да те осъди.” Затова ви предлагам: нека заедно да работим в интерес на пациентите.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз искам да ви попитам нещо: преди три месеца са ви пратили някакво уведомително писмо и не сте предприели никакви действия. Ние сега научихме за този проблем, а за три месеца можеше да се помисли в тази посока. Сега ние тръгваме срещу закона, защото законът е такъв.

Г-н СОТИР МАРЧЕВ Аз казах, че ако работим в интерес на болните, законът е с нас, ако сме срещу болните, нямаме бъдеще. Рано или късно хората ще ни накажат за това, че сме били срещу тях.

Г-жа НОРА ЦВЕТКОВА – директор на СБАЛК: Аз и моите колеги сме тук, за да защитим основните принципи на дейността на нашата болница, а именно: висока квалификация на лекарския и сестринския екип, катетаризационна лаборатория с 24-часов режим на работа, седем дни в седмицата, 365 дни в годината, високотехнологична модерна апаратура, собствени добре оборудвани реанимобили с висококвалифицирани реанимационни екипи, лечение на сърдечните заболявания според най-новите препоръки на Европейското кардиологично дружество, чиито членове ние, кардиолозите, сме, и на Американското кардиологично дружество. Спазване на хартата за правата на пациентите.

Известно ви е, че смъртността от сърдечно-съдови заболявания в България е една от най-високите. Тя е 67,7 % от общата смъртност у нас и сега 70 % от болните с остър миокарден инфаркт в България нямат достъп до съвременното лечение на инфаркта, което се извършва именно в болници като нашата, сега вече и в болници като МОБАЛ, където има катетаризационна лаборатория.

Острият коронарен синдром включва три заболявания: нестабилната стенокардия, където имаме непълно запушване на артерията на сърцето, второто състояние е острият инфаркт на миокарда без Ес Те елевация, където също имаме непълно запушване на артерията на сърцето и третото, най-тежко, състояние е острият инфаркт на миокарда с Ес Те елевация, която имаме пълно запушване на артерията на сърцето. Острият коронарен синдром е много голям здравен проблем. Той е причина за увеличените годишни хоспитализации във всички страни в света. Острият коронарен синдром по данни на Световната здравна организация е основна причина за смърт и инвалидност във всички страни на Европа. Именно поради тази причина той е наблюдаван с особено внимание от всички здравни органи и от всички политически и финансови системи, защото това заболяване по начало е свързано с консумация на голям финансов ресурс. Точната и своевременна диагноза на това заболяване е предпоставка, за да се започне своевременно най-правилното съвременно лечение, а именно коронарната интервенция, т.нар. Пи Си Ай. Около 25 % от болните с остър миокарден инфаркт умират вкъщи още преди да са пристигнали в болницата. С въвеждането на съвременното лечение на острия миокарден инфаркт болничната смъртност в света намаля от 6 до 9%. Смъртността в нашата болница при съвременното лечение на инфаркта на миокарда е 7 %. Затова и един от определящите критерии кой град е добър за живеене е именно възможността за лечение на острия инфаркт на миокарда. С откриването на нашата болница преди почти 4 г. В. Търново се нареди като един от градовете, в които е добре да се живее в сравнение с други градове.

От разкриването на болницата досега през нас са преминали 12 000 пациенти. Ние приемаме пациенти по всички клинични пътеки, които касата е определила в кардиологията, т.е. ние лекуваме пациенти не само по инвазивните пътеки, но и по неинвазивни такива.

През месец ноември 2010 г. болницата имаше медицински международен одит за качеството на работа, който беше проведен от международен екип начело с проф. Жан-Пиер Басан, който е един от водещите кардиолози в Европа и бивш президент на Европейското кардиологично дружество. При този одит болницата получи оценка „Отличен”.

Ако при горепосочените факти бъде затворена СБАЛ В. Търново, в която пациентите се лекуват безплатно и висококачествено по всички клинични пътеки в кардиологията, губим всички. На първо място великотърновските граждани губят възможността за безплатно лечение в частна болница, където стандартът на лечение и отношение към пациентите е перфектен. На второ място, самата болница по кардиология губи своя високоспециализиран екип. На трето място, губи МОБАЛ В. Търново и аз тук нямам предвид финансовите средства, а това, че МОБАЛ губи липсващият коректив на конкуренцията и тук аз искам да попитам д-р Гецов и всички останали: „Кой лекар е добър?”. Този въпрос на нас ни беше зададен от проф. Басан. Оказа се, че никой от нас не отговори правилно, като казахме за квалификация, за отношение, за хуманност и т.н. Професорът каза, че добър лекар по европейските стандарти е онзи лекар, който знае границите на своите възможности и именно поради това аз апелирам към всички вас да запазим и двете болници, още повече, че инвазивната лаборатория на МОБАЛ е в началото на своето дейност и й трябва доста време, докато добие нашия клиничен опит, а е редно дори да си помагаме, редно е да обсъждаме тежки случаи, защото това е една изключително отговорна и опасна дейност.

Г-н АСЕН МОЗЕВ: Пациент съм на СБАЛК В. Търново. Прекарал съм инфаркт преди близо 2 години. Тук съм, за да защитя правото си на качествено здравно лечение в частната кардиологична клиника. От три месеца върви медийна война, нещо, което е противопоказно според мен. Ние като пациенти, искаме да си запазим правото да се лекуваме в СБАЛ В. Търново – една клиника, която е наистина на европейско равнище, с европейско отношение към пациента от момента на приемането до момента на изписването. Всичко се прави в името на пациента. Не може това с лека ръка да бъде закрито и ние след това оставаме без право на избор къде да отидем. Нека да си останат и двете болници, но нека и СБАЛ да продължи да съществува, защото ние имаме доверие на тези лекари, те са ни лекували, винаги по всяко време можем да ги потърсим за консултация, за съвет. Искам да благодаря на екипа на СБАЛК за спасения човешки живот.

Д-р ЛЮДМИЛ ГЕЦОВ – директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”: Чухме емоционални изказвания, част от които неверни. Като неврохирург наблягам повече на фактите. И ще говорим по отношение на тези факти. Договорът с частната кардиологична болница е сключен на 26 май 2008 г. Продължителността на този договор е три години. Тези три години изтекоха на 26 май 2011 г. В договора има застъпени клаузи, период, в който няма финансови постъпления към дружеството за сметка на реконструкция на сградата. Ние имаме договори, ние сме търговски дружества и тези договори трябва да се спазват.

Естествено, развитието на медицината не върви към самостоятелни клинични лаборатории. Може да погледнете как са ситуирани здравните заведения извън нашата граница. Основата на едно здравно заведение е комплексността. Именно заради това през 2011 г. областната болница изгради ангиографска лаборатория по отношение на тази сърдечна дейност. Казваме така: „Да, ние в момента можем да поемем всички случаи на територията на областта, без да имаме някакви проблеми, защото в тази лаборатория, в това кардиоревматологично отделение работят лекари, специалисти, част от които работили на ръководни места в софийски клиники. Говорим за инвазивисти, които включително вкараха и нови методи на лечение и вие знаете, че от три месеца областната болница е една от малкото болници в страната, извън София, които слагат трайни кардиостимулатори. Така че никой няма да спре развитието на областната болница.

Има договори и те са свършили на 26 май 2011 г. На 26 март 2012 няма анекс към договора. Оттам нататък имаме ЗЛЗ – чл. 9 и параграф 15. Там ясно се показват отношенията между търговски дружества като нашите. Те трябва да спазват ЗЛЗ. Никой не спира частната инициатива, но има закони и ако искаме да бъдем правова държава, трябва да спазваме тези закони.

А за това, че болницата досега е помагала на частната кардиологична клиника, казваме: „Да, помагала е”, защото много пациенти, които са преминали през частната кардиологична болница са постъпвали в нашето здравно заведение, и то в състояние, при което е трябвало активно да се грижим за тях. Говорим за Центъра по хемодиализа, за Неврология, Неврохирургия, Съдова хирургия. Затова говорим за комплексност на едно здравно заведение, защото когато има проблем, този пациент не може да остане в единичната самостоятелна структура.

Ще кажа още няколко неща. В частната клиника има 70-80 души персонал. В МОБАЛ работят над 670 души. Тя работи по 206 клинични пътеки. Частната кардиоболница работи по около 10 клинични пътеки. Сумите, които са получени от Здравната каса за 2010 г., са 10 600 000 лв. за частната кардиологична болница, а за МОБАЛ – 8 600 000 лв. Виждате ли дисонанса? Спасените инфаркти за 2009 г. са 286 човека, а са преминали около 5500-6000 пациенти. Можем ли да правим изводи? Нека да ги направим и виждате къде отива общественият ресурс за здравеопазване.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Ще вляза в ролята си на съдия, защото имаме две страни. Едната страна е МОБАЛ, а другата е кардиоклиниката. Тук прехвърчаха искри, но нека да се приземим и да помислим малко логически и малко в интерес на гражданите. Едното не бива да бъде разглеждано – т.е. наемът, който кардиоболницата плаща, като будка за вестници или плод-зеленчук. Това е една дейност, за която не може да се пусне една заповед и в седемдневен срок да напусне. Тук се обръщам и към приятелите от кардиоболницата. Една година чакате, чакате три месеца, в един момент опря ножът до кокала и в крайна сметка, колеги, това, към което се стремим, е да дадем отсрочка, да дадем възможност за половин година, за 9 месеца или някакъв друг срок тази болница да не я затваряме. Има хора в кома, има хора с планирани операции, какво правим с тях? Пак казвам: това не е магазин, слагаме катинара и дотук. Плащаш наем, стоиш, не плащаш, заминаваш си.

Нещо друго: десните хора мислим, че именно конкуренцията поражда развитието и израстването на човека и обществото. Не може и не бива елиминирането на конкурентна структура автоматично да повиши качеството на колегите от окръжна болница. Хората няма да идват в окръжна болница, ще ходят в Русе, Шумен, в Габрово, както се говори, където има качествен медицински продукт, който се предлага от високообразовани специалисти.

От финансова гледна точка: кардиоболницата дава около 300 000 лв. на МОБАЛ годишно. Защо трябва и МОБАЛ, и държавата да губят тези средства? Аз мисля, че това, което умувахме три дена, е достатъчно разумно и искам да изберем работна група и да прочетем т. 2 и т. 3 и ще помоля председателят да ги зачете, защото колкото и трудно да е, трябва да вземем това решение, защото не можем да ги изхвърлим на улицата – както специалистите, така и пациентите. Болницата ще си продължи да си получава наема за колкото време се споразумеят, а през това време се надявам ОбС, ОбА да предложи варианти на кардиоболницата. Дано да имат взаимен интерес, за да не губим тази висококвалифицирана услуга, да не губим докторите, да не губим и пациентите, които ще идват във В. Търново да се лекуват.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Моето изказване ще бъде обърнато преди всичко към д-р Гецов. Вие казахте, че ще говорите като лекар, а ключовите думи във Вашето изказване бяха: договори, закони, средства, ресурс, пари. И затова аз ще си позволя да ви дам един съвет: подновете с анекс договора поне за 6 месеца, защото се изправяте пред един огромен проблем. Ще ви дам един пример: моето трето дете се роди в Горна Оряховица и в неговия акт за раждане пише, че е родено в Горна Оряховица. То се роди там, защото моята съпруга избра да роди там. Аз съм хипертоник и вие сега искате да направите по силата на закона, на парите, на договорите да ме лишите от правото да избера в коя болница да се лекувам, да ме лишите от възможността да бъда в тази болница или при вас. И не само мен, а и всички граждани на В. Търново.

Аз съм общински съветник от доста време и не искам да нося вината, че през този мандат е била закрита една болница. Затова ви съветвам да подпишете анекс, защото тази болница е необходима. Аз по-скоро вярвам в частната инициатива. Когато човек има нещо, той е силен, когато няма нищо, той е послушен. И в този смисъл: изправяме се пред едно изпитание, в което огромната отговорност е на всички ни, но преди всичко на онези, които управляват здравната система, и трудно бихме могли да обясним на когото и да е, че една утвърдена болница, дали частна или държавна, това за пациента няма значение, е закрита по наше време. Това е нещото, което обединява всички ни тук, независимо с каква бюлетина сме влезли. Война с една клиника, загубата ще бъде за тези, които управляват здравната система.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Преди да започна, искам да направя една малка забележка към д-р Марчев. Искам да бъдете наясно: не ние Ви гоним. Не сме от ОбС, не сме ние, представителите на Великотърновска община - защото Вашето изказване беше така формулирано.

Тук е моментът да подчертая, че за първи път, откакто е формиран този мандат, с тези общински съветници, към настоящия момент по-голямата част от тези общински съветници се обединяваме около една кауза и заставаме твърдо зад нея. Наистина съжалявам, че не мога да кажа: „целия ОбС”, защото има хора, които робуват не на сърцето си, а на временните си емоционални идеи. Нарочно казвам „временни емоционални идеи”, защото утре ако няма слънце, идеите се променят, ако има слънце или е дъждовно, отиваме в съвсем друга посока. За тяхно съжаление обаче.

В този ред на мисли, аз сега се информирам, че Вие сте дали над 2 милиона лв. за тази инвестиция, но за да не повтарям колегите, които се изказаха преди мен – Алексиев и Михов, аз бих искал да насоча съдържанието на моето изказване по-скоро към представителя на МОБАЛ – г-н доктор Гецов. Казвам го с лека нотка на тъга. Аз искам да започна с един риторичен въпрос: Някога във Вашата практика като шеф на това здравно заведение, чували ли сте, знаете ли да са връщали гражданин, защото няма здравна осигуровка. Сложете си ръката на сърцето и кажете: „Да” или „Не”. Защото аз съм чувал и за мое голямо съжаление, това не е единичен случай. Ако са ме излъгали и мен, вероятно и аз подвеждам обществеността, но това, за което аз говоря в момента, е публично известно.

Колегата Михов основателно направи вметка, че Вие говорите за договори, за клаузи. Да, това безспорно е така и Вие знаете, че сте прав, но само на този етап от разискването на този проблем, защото ние разполагаме с документи, които ни дават правно основание да претендираме, че има много сериозни юридически казуси, които предполагам, че по време на съдебните дела, които ще бъдат заведени, ще се уточни за какво иде реч. Ние имаме основание да претендираме, че казусът, зад който Вие твърдо заставате като законосъобразен относно разпореждането с имота, първо не е целесъобразен във Вашата позиция, и второ – не е законосъобразен. Защото в нормативния акт, който държа, заявявам, че въпросът с разпореждането с тази собственост не е конкретизиран и Вие не може на чисто основание да претендирате за Вашата собственост в този парцел, касаещ 49,900 кв.м. Към настоящия момент именно този проблем, който днес повдига духовете на цялата Великотърновска общественост, която и ние представляваме, ще направи старт на тази процедура, на която трябва да се сложи край. Не може по всяко време да се спекулира кое на кого е и кой какви права има. Много добре знаем, че всяко нещо, което е законно, може да бъде неправилно, и всяко нещо, което е правилно, може да бъде и незаконно. Точно заради това ние вземаме решение в т. 2 от проекта за решение Вие да проявите разбиране първо като човек и второ като лекар и да вземете решение заедно с нашия представител на Общото събрание, което е напълно във Вашите правомощия и да ни дадете на нас, не само на тях, технологично време, с което ние да обсъдим проблема с пълното съзнание, че въпросът трябва да се реши.

Въпреки моите предубеждения в крайния резултат, въпреки моите съмнения, които Вие чухте, когато бяхте миналия месец и изложихте своите доводи и мотиви. Аз, както знаете, изложих частично моите съображения относно вашите позиции, и дадох един пример, подкрепен с безспорен с документ, който беше входиран към ОбА, година и половина назад във времето, при което се получи противоречие във Вашата позиция, затова Ви моля в момента да заемете позицията на цялата великотърновска общественост: не лишавайте гражданите на Великотърновска община. Неслучайно казвам: „на Великотърновска община”, защото всички знаем, че Вие все още не сте жител на В. Търново община”. Не ни лишавайте нас от качествено здравеопазване, защото след определено време вероятно Вие няма да бъде директор на МОБАЛ. Моята информация към настоящия момент е, че тези хора, в тази болница са приемали хора без здравни осигуровки само защото първо, са лекари и второ – от чисто човешка гледна точка – не могат да изоставят болен, умиращ човек. Нещо, което аз не мога да кажа за Вашето здравно заведение. Ще кажете, че това е проблем на здравеопазването, но ние в момента говорим за хуманна позиция, позиция, която не трябва да е от днес за вчера, а от днес напред в бъдещето. Ние трябва да приветстваме подобни инициативи, а не да ги бием през краката. И аз Ви уверявам, че дори и да не се съгласите с нашето мнение, в което аз съм почти убеден, дай Боже, на Общото събрание да ми опонирате и да вземете решение, обратно на това, което твърдя, публично ще застана и ще Ви благодаря и ще Ви кажа, че аз вероятно съм сбъркал в преценката си за Вашите административни качества. Но ако Вие не дадете възможност в рамките на 6 или 9 месеца – колкото прецените, и това ще е законно Ваше решение, аз Ви уверявам, че този ОбС ще направим всичко възможно, за да съхраним тази услуга. Защото тя е за всички великотърновци. Просто ни дайте възможност!

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Аз изслушах цялата пледоария и мога да кажа следното: че когато в един град има две позиции, две лечебни заведения, се създава конкурентна среда. Може би след време на едното място ще бъде по-евтино или услугите ще бъдат по-качествени. Другото място ще се бори, за да достигне първото, но не съм съгласен с мнението, че в нашата болница няма лекари с добра практика. В момента и в залата виждаме д-р Ангелов – добър хирург, д-р Стойнов – също известно име. Лекарите са добри там, където работят. Имената им говорят за тях. Както в частната кардиологична клиника има добри специалисти, така и в МОБАЛ има също добри специалисти. Но това, че ОбС не може да реши проблема с кардиологията, е факт. Това, че общината също не може да го реши, е факт, тъй като ние имаме 14.65 %. Къде са другите 33 %, собственост на другите общини и къде е тяхната роля в момента, след като ние искаме да запазим кардиологията? Аз мисля, че случаят е идентичен не само за В. Търново, а и за другите общини.

Другото, което също ми прави впечатление. Общината има решение по въпроса – г-жа Драгийчева е тук, предполагам. Преди две седмици лично я върнах от Русе, когато заминаваше в командировка и в разговора, който проведохме, й казах, че ОбС ще реши да даде съгласието си за Общо събрание в рамките на тези проценти. Но ние не сме мажоритарния собственик. Предложил съм два варианта. Имаме общински сгради, които можем да предоставим на кардиологията да се поместят, може ОбС да вземе решение – една година гаранция да не плащат наем, докато си прехвърлят техниката. Въпросът е, че в момента трябва да се реши спешно кога да освободят помещението. МБАЛ е категоричен, даден е едноседмичен срок. Но къде е била кардиологията за тези месеци, когато договорът е бил приключен? Защо в последния момент се чака да се реши всяко едно нещо? Някои го използват за политически дивиденти, въпросът е в момента да спасим Кардиологията. Аз, като кмет, бих казал, че Кардиологичната клиника е важна за нашия град. Както някой би казал преди мен, че има време докато самото ново кардиологично отделение в болницата се научат и свикнат с методите, с добрата апаратура, която там също знам, че имат. Не съм завършил медицина и не мога да коментирам, но съм ползвал няколко пъти услугите на кардиологичната клиника и съм бил доволен. Така че моето мнение, също като гражданин, е, че тази конкурентна среда трябва да я има. Дали държавно заведение, или частно заведение, конкуренцията трябва да си я има.

Другото, за което аз се надявам след проведените разговори лично с министъра на здравеопазването и тя заяви – че няма да извади болните, които са в кардиологичната клиника, с носилки и да ги премести в държавната болница, а трябва да се стигне до някакъв консенсус. Колко време е необходимо да се премести апаратурата, колко време е необходимо, за да се направи някакъв ремонт? Тези неща са важни и трябва да се седне на масата, както с директора на МБАЛ – д-р Гецов, така и с кардиологичната клиника, така и с МЗ. Законът е категоричен, че в едно държавно болнично заведение ние не можем да имаме две конкуриращи се отделения, както е в момента. Да, но в същия случай си задаваме и следващия въпрос: Онкологичният диспансер – общинска собственост. Това не значи, че след като има център за диагностика на онкологично болни в МБАЛ, няма да бъде също конкуренция на онкологичния диспансер. Така че нека да дадем възможност да седнат, ако трябва и от ОБС представители, на една маса, да се разберат, ако има възможност да се удължи този срок, те да имат технологично време да преместят кардиолог клиника, а ние да помислим през това време къде можем да ги преместим.

Мога да ви кажа, че в момента към В. Търново проявяват интерес три частни болници. Двете от тях въобще ги няма в България. Така че аз няма да спра частните инвестиции, които идват в нашия град, въпреки че преди седмица или 10 дена се изписа в медиите, че ОбС или общинските служители спират инвестиционните намерения на бизнеса във В. Търново. Не е така, ОбА има ресурса, когато има инвестиционни намерения, тези неща да се решават в най-кратък срок. А предполагам, че и ОбС има също такова виждане. Нека да помислим за такава среща и тогава вече да ги коментираме. Въпросът наистина е важен – че договорът изтича днес и те дефакто от утре трябва да освободят кардиологичната клиника. Този въпрос според мен е юридически, но мисля, че при един консенсус могат да се постигнат добри резултати.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Много силно изказване на г-н Кмета и на 99 % съм съгласен с него изцяло. Като човек, дясномислещ, той наистина гарантира, че е за конкурентноспособността и съревнованието. Но се надявам, както МЗ, така и управляващата партия, да не прилагат двоен стандарт. Какво имам предвид? Буквата на закона, която казва, че в едно държавно здравно заведение нямат право да развиват дейност две подобни клиники. Практиката показва, че не се изпълнява – във ВМА има 36 или 37. Как там могат да съвместяват в една сграда, в двата големи корпуса, а тук ще ги гоним. Не искам двоен стандарт. Като съдия винаги съм слагал по средата и трябва да отмерваме по равно за всички.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Повечето от нещата бяха казани и ще се опитам да обобщя. Първо, считам, че нямаме право и е недопустимо да противопоставяме двете заведения. Това е принципен въпрос. Вторият въпрос е кога законът може да бъде нарушен. Един принцип от анархизма: тогава, когато той е в разрез с обществената нагласа и с обществения интерес. Тогава законът може да бъде нарушен. И третият момент: понеже влязохме в юридическата проблематика, няма да правя политика, но въпросът е политически и той може да бъде решен по политически начин.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: След толкова много изказвания и след още толкова, предполагам, предстоящи, аз вземам думата съвсем за кратко. Преди по-малко от месец ВТОС се обедини против затварянето на едно училище. Сега ВТОС се обединява против това едно здравно лечебно заведение да бъде оставено на пътя. Бяха казани много мотиви и от едната, и от другата страна. Аз, като редови пациент и на МОБАЛ, и, веднъж годишно, на кардиологичната клиника, мога да кажа, че аз никога не съм ги делял. За мен и на двете места работят много качествени лекари и аз съм един доволен пациент от обслужването, което получавам навсякъде. Разбира се, като десен човек, съм против нещо, което е създадено и се е доказало, да бъде закривано, да бъде премествано и т.н. Още повече, че беше поставен въпросът за това къде се помещава, дали има право да се помещава там и защо се помещава там. Не е ясно в района на Старата болница кое е собственост на МОБАЛ, кое е на общината. Докато това не бъде изяснено, ние ще направим престъпление, ако изгоним тези хора оттам, или не ако ги изгоним, а ако дори ги преместим. Така че предполагам след мен ще бъде развита тази тема от г-н Радонов, който по-добре познава темата за собствеността, но аз съм един щастлив общински съветник затова че ОбС В. Търново забравя цветовите окраски, забравя партийната принадлежност тогава когато трябва да се свърши нещо полезно, тогава когато трябва да се правят полезни крачки.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз съм наистина изумен от казаното: „Аз като десен човек…”, Това са абсурди, но нека да го оставим на емоцията. Искам да припомня на д-р Гецов: преди 2 години докараха една жена на 83 години, той й направи три дупки на черепа и й спаси живота. Жива и здрава е още. Тази жена е моята майка. И в този смисъл бях изумен от сравненията – тук докторите били по-добри, там били по-слаби и това оставя горчивина в мен, защото не бих искал да деля лекарите така. Затова, г-н докторе, както казваше един наш общ познат в подобни случаи: „Аз не Ви уважавам, аз Ви обичам”. Какъв е изходът обаче? Ние най-вероятно ще приемем тази декларация, ще сформираме работна група, но утре те трябва да напуснат и аз се обръщам към вас, д-р Гецов: без вашето участие, без някакво решение на Общото събрание, няма да се случи. А примери много, когато ние тук си приемаме една декларация, когато сме на страната на общественото мнение, но не се получава на практика после като действия. Затова ми се струва, че нещата са във вас. Наистина има основание да се тълкува какво е територия, да се тълкува, че собствеността не е изяснена като територия, като квадратура, като сгради. И още нещо, което не беше казано досега. Знаете, че те са акредитирани като такова лечебно заведение. Утре само промяната на адреса ще ги лиши от акредитация според мен.

Мисля, че през 2008 г. нашето управление им отказваше акредитация по други причини, които не искам сега да споменавам, за да не задълбавам разговора. Върволица от хора, спасени от лекарите, които тогава са работили там, дойдоха тогава при мен, за да ме питат: „Какво правите?” Тогава нямаше кардиология в окръжна болница, тогава проблемът беше преодолян. Тогава се намери воля, намери се основание и се даде тази акредитация. Аз съм убеден, на база на това, което каза д-р Гецов, и г-н Панов,обръщам се към колегите, които вероятно ще бъдат в тази комисия, към управляващата партия: да се намери решение, щото утре тези хора да не бъдат лишени от акредитация и да продължат да лекуват, а времето ще покаже кой е по-добър. Нещата са във Вашите ръце, г-н Панов и д-р Гецов и в тези, които са над тях.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз искам да заявя, че в последните 2-3 години В. Търново загуби доста от своите позиции в административен и граждански аспект. В момента търновските пощи се кланят в Плевен, дирекция „Строителен надзор” – в Русе, горските ходят в Габрово. По едно време и ДАНС тръгна към Русе и беше спряна в Полски Тръмбеш. Аз не искам В. Търново да загуби едно акредитирано, доказало своя професионален авторитет здравно заведение, което има надобщинска значимост. Радвам се, че днес въпросът не се политизира, но г-н Председателю, мислех да спомена името, на което ние дължим тази загуба на компетентност, защото той чрез неговите протежета продължава да действа и ние можем да загубим още много от своя престиж.

Ако ние тръгнем да местим кардиологията, до момента са направени към 2 милиона инвестиции. Хората сигурно ще си ги докажат, ще тръгнат някакви съдебни спорове. Друг е въпросът, че ако тръгнат в друга сграда, трябва да направят и нови 2 милиона. И накрая собствениците, като си направят сметката, ако срокът за откупуване е примерно 15 или 20 години, то просто ще бъде закрито. Дори и да не плащат наем, но става неефективно. Да не правим сметката на хората, но е очевидно, че може да стане неефективно. Затова тази група съветници, които направихме това предложение, и с оглед, че още не са довършени градоустройствените решения на терена и територията на Старата болница, защото тя има и друг социален ефект, тъй като жилищните сгради, които са в последната част от Картала, те трябва да имат излаз към центъра, да им се реши комуникационният въпрос. Така че докато се реши въпросът със собствеността на общината и приключат градоустройствените решения, наистина е разумно ръководството на МОБАЛ и мажоритарният собственик да бъдат запознати със становището на ОбС и да се даде отсрочка на кардиологията. А през това време ние предлагаме с това решение тези сгради и тази земя, която не е необходима на МОБАЛ на терена на Старата болница да бъдат заменени срещу нашите акции в МОБАЛ. Има юридически начин. Тази сграда беше закрита, когато избухна една стрептококова инфекция и оттогава до 2008 г. тази сграда не е ползвана. Значи тя де факто не се явява болничен актив, там не се развива болнична дейност. Има и други сгради на терена в Старата болница, където не се развива дейност от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” и които не са ви необходими. Друг е въпросът, че вие имате стратегия да съберете всичките здравни дейности на МОБАЛ на площадката на новата болница.

Така че ако седнем да разговаряме в един период от 6 до 9 месеца ние можем да се разберем и гражданството да не се чувства напрегнато и хората наистина да имат избор къде да се лекуват. Защото ако ние влезем в правото – има ли регресия Законът за лечебните заведения по чл. 9, ал. 6, няма ли, стигнем ли до съд, почнем ли да се делим, доброволна, съдебна делба трето, четвърто, пето, кого ползва това нещо? Никого. Тогава ще започнат да се говорят едни работи кой какви интереси има, кой за какво го прави, има ли два центъра на властта в ГЕРБ и ще стане една… не искам да пророкувам какво може да се случи. Затова ние предложихме тази група, тя да направи среща със заместник-министър-председателя на МС и министър на вътрешните работи, който е избран оттук за депутат, със Съвета на директорите, след като бъде променен в сряда, с министъра на здравеопазването, и да започнем едни взаимни действия в интерес на гражданите. Аз смятам, че ако има човешка воля, решенията ще се намерят. Дори може и закон да бъде променен, само че трябва да имаме намерение да работим взаимно. Ние не сме за 2-3 дена, ще се виждаме и след един месец, и след 5-6 месеца. Нека да го направим в интерес на гражданите, не е толкова трудно.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: В момента заставам пред вас не като лекар, не като общински съветник. Всеки един от нас може да бъде потенциален пациент в даден момент. Във В. Търново няма само двете болници, има и други болници. Аз апелирам единствено и само за това – да бъде запазено правото на пациентите за свободен достъп и избор на лечебно заведение.

Г-н ЛЮДМИЛ ГЕЦОВ: Извинявам се, че отново вземам думата, но понеже имаше изказвания, с които не мога да се съглася, трябва да отговоря. Имаме областна болница и в момента съм й изпълнителен директор. Тя има определени виждания за развитие и стратегии. Оттам нататък в изказванията имаме объркване, защото виждам, че има ясно непознаване на материята. Имаме няколко проблема, които са различни. Имаме едно Общо събрание, всички чухте точките на Общото събрание и тези точки не касаят кардиологичната болница. Това е единият проблем. На това Общо събрание държавата ще предложи да качи капитала и да промени Устава съобразно покачването на капитала за вкарани капиталови средства за минал период от време. И това нещо го обяснихме преди един месец, на 17 май. Сега, в момента нещата са в Общото събрание и вие всички чухте точките, които ще се разглеждат на това Общо събрание. Общото събрание се обявява чрез покана в Търговския регистър. Оттам нататък всеки заинтересуван от тази публична информация, може да достигне до нея. Там са всички информационни актове, от които той да почерпи пълна информация, да се запознае, защото областната болница е акционерно публично дружество.

Разликата е, че оня ден бях в Горна Оряховица. Там 30 общински съветници гласуваха „за” всички точки за качване на капитала и за промяна на Устава. Хората от Горна Оряховица искат областната болница да се развива. Тук ще отговоря на г-н Михов – че с някои действия болницата е изостанала в развитието си и сега наваксва, но това е нормално. Колкото по-голяма инициатива, толкова по-добри резултати. Заради това на някои от децата пише: „Роден в Горна Оряховица”. Но от миналата година тенденцията за акушеро-гинекологичното отделение е друга и тя ще се променя. Това беше по отношение на Общото събрание.

За собствеността. Тя е ясна. Имаме нотариални актове за сградния фонд в ясен момент – всяка една тухла, всеки един етаж е ясно упоменат. Това нещо е станало през 2000 г. с преобразуване на дружеството, в което държавата е получила 51 %, а общините разпределят 49 % съобразно населеността им. Няма друг спор. Активите на болницата са и сградният фонд и в него влиза и тази сграда, която е бивше АГ отделение. Това е факт и то неоспорим, с ясен нотариален акт.

И третият въпрос: по отношение на частната кардиологична болница. Още един път повтарям: тя е сключила договор с областната болница за три години, който започва да тече от 26 май 2008 г. Срокът на договора е три години. За сградните подобрения, които са около 450 000 лв., частната кардиологична болница не е плащала наем на здравното заведение 15 месеца. В договора ясно е казано: „Когато приключи този договор, той не преминава в безвъзмезден, и собствеността, която е била подобрена, преминава като собственост на болницата”. Това е станало на 26 май 2011 г. Вече е месец юни. Какво направи частната кардиологична болница в рамките на една година? Нашите намерения бяха ясни, удължаването на анексите ясно показваше тенденциите със ситуацията за развитие на нашата болница. Нашите намерения никога не са били крити. Те са били както явни по отношение на медийното пространство. Както говорим за проекта за диагностика на онкологични заболявания, но това е една апаратура, която касае всички пациенти в болнично заведение и извънболнична помощ, така и кардиологичната част. Както знаят всички, бъдещите намерения и за обединението на двете бази.

Оттук нататък се поставя въпросът пред търновската общественост: Иска ли тя да има една силна, развита болница с всички възможни високи технологии? И тук г-н Витанов каза за това отделение, което ръководех до преди година и половина. Мога да заявя, че то е на върхови позиции, че то е от елитните отделения в цялата страна, с високотехнологични дейности. Говорим за невронавигации и други неща, които качват здравния резултат. Ако искате, тази болница да бъде на нивото на столичните болници, подкрепете я, не вървете срещу нея. Това нещо го виждаме няколко мандата с вземането на решения. Виждате как подхождат другите общини – защото виждат необходимостта от здравно заведение, защото има необходимостта от здравно заведение, което да бъде с висок капацитет.

Още един път ще кажа: едно здравно заведение се нуждае от комплексност. Не може една самостоятелна структура с един ангиографски апарат и една лаборатория да покрие изискванията за лечението на пациента. Пациентът не е само сърце. Вътре има бъбреци, корем, мозък и редица други органи и системи.

Това, че някой е проспал една година, това не сме ние и не е наша вината в това, защото има законова уредба. Ако искаме да сме правова държава, трябва да спазваме тези закони. Ако те не са удобни, нека да се променят, но в момента са такива и най-малкото аз, като изпълнителен директор, би трябвало да ги нарушавам.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Радонов, преди си спестих репликата на кмета, но сега не мога. Първо искам да направя един коментар по повод изказването на кмета. Аз адмирирам всичко това, което чуваме. Разбира се, ние знаехме неговата предварителна нагласа – че той е „за” запазване на болницата, но искам да подчертая, че никога, по никакъв начин и повод от никой от нас тук днес не бяха поставени под съмнение качествата на който и да е лекар, в което и да е здравно заведение. Никой не говори за способностите на който и да е лекар.

В този ред на мисли, д-р Гецов, знам за вас, че сте много добър специалист, но като хирург. Тук говорим за съвсем различни казуси. Между другото, много се забавлявам, когато някой стане и започне да говори за закони, за нормативната база. В интерес на истината, присъствието ми в този ОбС ме принуди да бъда компетентен с административно, с наказателно и с търговско право, което аз категорично отстоявам и то доста добре. Затова са много спорни нещата, когато говорим и за юридическите казуси. Знаете, че правото на края на резултата това е съдът. Вие разполагате, но и съответната болница разполага с необходимите документи и кой е крив и кой е прав, това ще се разбере впоследствие. Нещо в полза на болницата: знаете, че съществуват нормативни документи, според които е много спорен казусът кога и как може да бъде изваден един наемател. Но тук казусът е различен – така или иначе те няма как да излязат за една седмица, въпросът е дали вие ще продължавате да заемате тази баснословна наказателна процедура в рамките на 100 евро на ден и този баснословен наем, който е нараснал с течение на времето, или ще се спрете на една нормална цена, с което ще дадете възможност на болницата да се организира.

Продължавам със същността на моето изказване, което взривява както мен, така и всеки шовинистично настроен към В. Търново гражданин. Аз категорично не съм съгласен Вие да ни вменявате какво било отношението на горнооряховци. Дайте ми един елементарен пример, когато тази болница е била строена с парите и с труда на великотърновци, разбира се и с помощ от държавата, тогава, когато назад дълбоко във времето е била изграждана, колко горнооряховци са участвали в процеса, колко лясковчани са участвали, че сега искате да ни вмените, че сме длъжни да се съобразим и с тяхното разпореждане?

Не съм съгласен с тези ваши твърдения и в подкрепа на всичко това, което казвам, има инициатива от по-голямата част от общинските съветници, които са се подписали, за насрочването на тази извънредна сесия да излезем на един своеобразен мирен митинг-протест в деня на насрочването на Вашето Общо събрание в знак не несъгласие на всичко това, което Вие декларирате, че ще се случи. От Вашето изказване в момента аз разбирам, че Вие няма да се съобразите с волята на ОбС, с което ние искаме да възложим на нашия представител да предложи към дневния ред да има точка „Разни”, в която да се разгледа проблемът с кардиоболницата и там нашият представител да изрази нашата воля. Много съжалявам, че Вие значително преди да се случи Общото събрание, демонстрирате и заявявате каква е Вашата позиция, но Вие в момента не говорите като лекар. Вие в момента искате да говорите като администратор, което пречи на нашите виждания за разгръщане на една здравна политика в община В. Търново и аз в момента съм съгласен и приветствам, че кметът се противопоставя на Вашите съображения за законност и той подкрепя нашия колективен вот. Аз съм сигурен, че напред във времето той ще застане до нас, защото кметът е от Търновска община и ще защитава нейните интереси.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Много кратка реплика към г-н Гецов: искаме да имаме две силни здравни заведения, не само МОБАЛ и не само специализирана болница за активно лечение по кардиология. Ако може, както казва г-н Кметът, и други здравни заведения да дойдат и да се утвърдят със специалисти, с апаратура, с авторитет, да станем, примерно, медицински център на северна България, още по-добре. И аз Ви задавам само един въпрос, д-р Гецов: Вие за закриването на СБАЛК ли сте?

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Една много кратка реплика към д-р Гецов. Искам да подчертая, че аз го уважавам и като специалист, и като човек, но д-р Гецов, Вие казахте: „Позволете на Великотърноввската болница да се развива”. Ние това искаме да направим, защото сме убедени, че ако кардиологичната клиника остане, Великотърновската болница ще се развива и то по много по-добър път. Ние тук, общинските съветници, сме избрани с гласовете на хората от В. Търново. Така че като говорим, това е гласът на великотърновци и аз ви призовавам да намерите и политическа воля, и необходимите средства да позволите на това доказало се здравно заведение да остане, защото то ще бъде предпоставка за по-доброто развиване на МОБАЛ.

Г-н ЛЮДМИЛ ГЕЦОВ: Така ми е преминало възпитанието, обучението и отношението – когато съм в операционната на болницата, се занимавам с конкретната дейност, когато изпълнявам административните си ангажименти, се занимавам с административните ангажименти. Най-малкото мен може да упреквате в нетолерантност, защото за разлика от всеки друг, аз тук говоря с цифри и дати, защото това е коректността и уважението към вас.

И още един път повтарям: на 26 май 2011 г. тригодишният договор изтича. Има три анекса. Днес е 25 юни, т.е. имаме 13 месеца, в които едно дружество да предприеме действия. За тези 13 месеца ние не виждаме тази ответна страна. Ние не спираме дейност, ние се движим в рамките на законоустановения ред, защото ръководейки това лечебно заведение, аз трябва да мисля и за неговото развитие, но същевременно трябва да мисля и да не го ощетявам, а решенията, за които говорите, че трябва да се вземат, са в ущърб на това лечебно заведение. 13 месеца са голям период от време, 13 дни са голям период от време. Имаме ли някаква активна позиция и дейност? Или искате нас да обвините за чуждо бездействие? Това е ситуацията. Оттук нататък ние имаме едно прекратяване на договора. Имаме становище на МЗ. Естествено принципалът и лицензионната дейност е в тези структури. От нас се иска да се спазва законът. Всичко друго е безстопанственост. Аз не искам да бъда безстопанствен ръководител на това лечебно заведение. Ни най-малко не се безпокоя за поста изпълнителен директор. Искам добре да ме разберете, защото знам къде съм в професията и знам къде мога да бъда по всяко едно време.

Оттук нататък болницата има цел, има мисия и стратегия и те последователно се изпълняват. Тази цел и стратегия е единствено и само развитието на МОБАЛ, в която виждате, че гражданите получават все по-добър и по-добър здравен резултат. Имаме тежки наследства. Осем-десет години назад има неща, които не са се случвали. Сега нещата започват да се случват. Година и половина на подготовка нещата започват да излизат. Здравното заведение от проблеми с финансирането сега е в стабилно състояние, вървят му развойните проекти, кардиоинвазивната структура е един от проектите, който болницата развива. Той ще излезе извън мащабите на кардиологичната процедура. Смятам, че ние ще бъдем и пионери по отношение на някои дейности в тази ангиология. Както виждате, лицата, които работят в него, са на много високи нива. Те идват от места, където са достигнали умения, които ги няма, включително и в кардиологичната болница.

И в тази насока още един път казвам: имаше достатъчно време. Това, че в момента има такава ситуация, ние не сме виновни за това.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя дуплика само за да мога да направя коментар. Когато едно официално лице на ниво министър има желание, воля и мотив да защитава обществения интерес, то го прави, без да се замисля. Давам пример с коментара на министър Найденов, когато беше формирана последната кръгла маса тук и му беше зададен въпроса относно съдебните процедури, които предстоят за горите. И част от инвеститорите бяха задали въпроса: „Ако отидем на съд в европейските инстанции?”, той каза: „Да, ние сме склонни, дори с риск да нарушим някакъв закон, да се противопоставим на същия и да защитим обществения интерес”.

Г-н Гецов, този пример го давам на Вас, защото тук говорим за една изключително изразена политическа воля: когато наистина искаме да защитим някого или нещо, търсим причини и отстояваме позициите си до края.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Д-р Гецов, колеги, искаме след трите анекса още един последен. Една година – това искаме всички.

Сега и за колегите в кардиологията: ако ви се подпише такъв анекс - за 9 месеца или за една година, и дотогава не намерим начин – дали ще ви дадем друга сграда, дали ще подпишете дългосрочен договор, аз няма да ви подкрепя. Предполагам че и колегите. Това ще бъде последното нещо за вашата кауза за удължаване на договора. Заставаме зад вас, виждате, че нямаше изказване, което да не ви подкрепи, но и вие имате доста трески за дялане и   пропуснато време, в което е трябвало да вземете мерки, за да си решите въпроса. Дали сте говорили с МЗ три месеца, пет месеца, явно не се случва. Ако Гецов подпише договора за 9 месеца или за една година, и дотогава не намерим разрешение на статуса и мястото, където ще практикувате, тогава недейте да търсите помощ от нас, защото формално той е прав. Но говорим за неписаните човешки и божи правила – за хуманността, за отношението към пациента и към докторите. И тук трябва да намерим златното сечение, затова молим за последна отсрочка за сключване на анекс, за отлагане на проблема и междувременно да търсим начини за решаването на материалната база.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: И аз мисля, че д-р Гецов е прав – една година и един месец не е малко време. Ние преди един месец научихме, че има някакъв проблем. Никой не е дошъл да се говори, да се мисли в тази посока и сега се поставяме в много трудно положение. До нас не е достигнала информация. Вие каква кореспонденция сте си водили с д-р Гецов, това за нас няма никакво значение. Ако е имало проблем, за който кметът не знае, председателят на ОбС не знае, каква помощ искате да ви окажем? И сега на пожар трябва да решаваме някои неща. 13 месеца и сега трябва да решим проблема за една седмица. Защо не дойдохте при кмета, при председателя? Напишете едно писмо и до нас, за да знаем за какво става въпрос.

Г-н Ашиков прочете предложението за решение относно възникнали проблеми по отношение съществуването и дейността на Специализирана болница за активно лечение по кардиология и с цел предприемане на всички правни и фактически действия по запазване на здравното заведение и изясняване на отношенията между община В. Търново и МОБАЛ „Стефан Черкезов” АД В. Търново, като уточни състава на работната група: д-р Петя Илиева, Пламен Радонов, Петко Тюфекчиев, Николай Георгиев, Румен Димитров.

Предложението за решение по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 296

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с възникнали проблеми по отношение съществуването и дейността на СБАЛК и с цел предприемане на всички правни и фактически действия по запазване на здравното заведение и изясняване на отношенията между община Велико Търново и МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Избира работна група общински съветници, както следва:

-  г-жа Петя Илиева

-  г-н Пламен Радонов

-  г-н Румен Димитров

-  г-н Петко Тюфекчиев

-  г-н Николай Георгиев  

 

2. Възлага на Работната група да подготви и представи на Великотърновски общински съвет проект за решение, след като извърши необходимите действия : среща с заместник-председателя на МС и министър на вътрешните работи, среща с Министъра на здравеопазването и останалите акционери в МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, гр. Велико Търново, както и други действия - с цел проучване и реализация на възмездно придобиване от община Велико Търново на земя и сгради собственост на МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново, находящи се на територията на "Стара болница" в замяна на акциите на Община Велико Търново в МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново.

 

3. Възлага на Работната група да внесе предложение до Министъра на здравеопазването и общото събрание на акционерите на МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново, относно запазване на наемните отношения със СБАЛК до приключване на замяната по предходната точка.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, за да се възползвам от правото си на отрицателен вот и да искам прегласуване на точката с основание, че сме направили една съществена грешка. Тук, в това предложение, говорим единствено за избирането на работна група, а нашите коментари, както в постоянните комисии, така и извън заседанието на ОбС бяха, че ние ще искаме възлагане на нашия представител да гласува точка „Разни” в Общото събрание, където да изложи проблема с кардиоцентъра, и именно в тази точка да искаме тази отсрочка. Извинявам се за неудобството, изключително кратко беше времето, в което трябваше да се подготви всичко. Но прочетете предложението – в него не съществува такава част.

Правя предложение за прегласуване и ви сезирам какво всъщност се случи.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: В отрицателен вот не може да се прави предложение. Вижте материала по предишната точка от дневния ред.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника е така, но ако наистина не се вмени това на този наш представител, той какво ще направи, ако няма включена такава точка?

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Искам лично моето име да бъде премахнато от материалите с предложения, тъй като не съм го и подписал.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Вилико Търонво“ ООД на 28.06.2012 г., Вх. № 821/22.06.2012 г.

 

Г-н Ашиков прочете проекта за решение и поясни, че ПК по ИВСПИЕСМВ подкрепя проекта за решение със следното допълнение: „При несъгласие за включване в дневния ред на предложението за разпределение на дивиденти от натрупаната неразпределена печалба, представителят на ОбС в Общото събрание иска свикване на ново, извънредно, Общо събрание с дневен ред: „Разпределение на неразпределената печалба”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Категорично заявявам, че аз си бях в правото да искам прегласуване. Това че някои хора за пореден път демонстрират непознаване на Правилника, си е техен проблем.

Категорично отказвам да подкрепя точката, която разглеждаме сега, по проблем, който от години наред касае неизяснени казуси и същите тези казуси не фигурират в проекта за дневен ред на Общото събрание на същото това дружество, в което ние имаме дялове.

Предложението за решение по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - против, Стефан Стефанов – въздържал се, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 2 „против”, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 297

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

Възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр. Велико Търново на 28.06.2012 г. от 11.30 часа в административна сграда на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „България“ № 1, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред – да се гласува „за“;

По т. 2 от дневния ред – след представянето на експерт-счетоводител, дипломиран одитор може да гласува „за“ с оглед защита интересите на Общината;

По т. 3 от дневния ред – да се гласува „за“;

По т. 4 от дневния ред – да се гласува „за“;

 

Упълномощава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на „Пазари-Велико Търново“ ООД да предложи допълнение на дневния ред, като следваща точка:

- Разпределението на печалбата за 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2011 г., като разпределението на дивидента е съобразно дяловото участие на съдружниците след приспадане на непокритата загуба от предходни години и гласува „за“ покриване на загубата за 2010 г.;

При несъгласие за включване в дневния ред на предложението за разпределение на дивидент от натрупаната неразпределена печалбата, представителя да иска свикване на ново извънредно общо събрание с дневен ред:

1. Разпределение на неразпределената печалбата.

 

II. Задължава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание да представи доклад и протокол от Общото събрание един ден след провеждането му

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” не защото не съм съгласен с това, което се предлага, но знаете дискусията и аз съм изненадан, че никой от ПК по ИВСПИЕСМВ не стана да запознае колегите с проблема. Става въпрос, че има един дивидент от 1 400 000 лв., с който ние влизаме в един омагьосан кръг. Ако ние поискаме да бъдат разпределени тези пари, т.е. ние да си ги получим, те ще го блокират и няма да стане. Ние пък можем да блокираме тяхното решение за публикуване на отчета, а те трябва да го дадат до 30 юни, т.е. един омагьосан кръг. Ние даже не коментирахме тук това и ще се окажем постфактум в ситуация, когато най-вероятно пак ще се събираме. И да се насрочи нещо, то ще е „след дъжд качулка”. Защото там можем да кажем: „Ние ще гласуваме отчетите, ако вие се съгласите да свикаме това Общо събрание”. Част от кухнята, която беше в комисията и която беше много ползотворна, обетктивна, не прозвуча тук, а трябваше да има такава дискусия, да намерим доброто решение и добрия мандат, който да дадем на нашия представител.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз много съжалявам, че трябва да взема думата точно по тази точка, защото няколко години поред аз се борих, предполагам, че все още се боря, да има някаква социална справедливост, да има някаква морална справедливост относно нашето партньорство в това дружество, но партньорство в кавички. За пореден път ви уведомявам, че това е поредната бомба, която здраво ще гръмне единствено и само когато всички в тази зала проявят политическа воля да сложим картите на масата, да видим кой, как откъде и по какъв начин управлява именно това дружество, защото никак не са приятни фактите, които ако вие желаете, може да разберете. В стария ОбС аз съм правил многократно предложения, изисквал съм да бъдат направени ревизии на това дружество, в т.ч. да бъде сменен нашият представител в Общото събрание, като си имах своите основателни и законни причини да искам промяна. Всички ние сме тук, за да наложим промяна. Уважаеми г-н Кмете, моля Ви, помогнете ни да докажем на обществеността, че наистина този ОбС е различен от всички останали назад.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Като гласувах „за”, Румен Димитров подскочи, защото очакваше, че няма да подкрепя проекта за решение. След Милен Михов аз съм вече девета година и тази сага с пазарите наистина вече много дотяга и категорично заявявам, че това е последната ми подкрепа за това търговско дружество, в което ние имаме 49 %. От години се отлага плащането на дивидента за Общината с всевъзможни и всякакви основания. Станахме за смях на хората. Дали сме им целия пазар и 9 г. една стотинка не е влязла в общината. Докога ще търпим това, не знам.

Аз предлагам на нашия представител там – г-н Михов, на 19 юли да ни запознае тук как е протекло Общото събрание, какви решения сте взели. И пак повтарям: за последен път подкрепям тези хора, те доказаха за 9 години, че не са коректни към общината и към гражданите.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Малко се разпалихме и ако съм засегнал някого от място, се извинявам, но мисля, че съм прав за Правилника. Аз гласувах „за”, но се възползвам от тази реплика, за да кажа, че не съм съгласен с този проект за решение. Първо, много ми е било неясно какво означава „с оглед защита интересите на общината” да гласувам аз или кметът. Както и да гласувам, някой ще се намери и ще каже: „Не си защитил обществения интерес, защото еди-какво си”. Съгласен съм с тази точка - да поискам вкарване в дневния ред и да настояваме за нашия дивидент. И мисля, че г-н Димитров ще е съгласен с това, че аз винаги съм казвал, че общината трябва да си приеме дивидента. Не съм съгласен с това, че на следващия ден трябва да ви дам протокол и доклад за събитието, защото протоколът не зависи от мен. Прецедент е така бързо да се иска, ще се постарая да реша този проблем, доклад мога да направя. Проблемът е много важен и той е свързан с една много ясна позиция на общината, която ние трябва да изработим: какво правим с това дружество. Имаме изключително голяма собственост, имаме голям дивидент, с който трябва да се разпоредим, и затова сега е времето и г-н Кметът, и ние да си дадем отговор какво трябва да правим и как ще го правим оттук нататък. Съгласен съм с това, че трябва да се формулира някаква политика, защото това е най-големият ни дял в едно от най-работещите и най-печеливши дружества и ние не можем да си позволим да стоим настрана и нищо да не правим, защото в продължение на години това не се управляваше. Мажоритарният собственик управлява активите, но нашата собственост ние трябва да си управляваме.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Щом този дивидент не е разпределян, той носи ли някакви лихви във времето?

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Искам само едно нещо да маркирам. Какво правим днес? Днес правим извънредна сесия и извънредни правила. Но като гледам дневния ред, нищо не зависи от нас. Нито за МОБАЛ, нито за „Пазари”. Какво зависи от нас за Кардиологичната болница? Какво ще правим после? Ние не знаем кога ще има общо събрание на МОБАЛ и на „Пазари”. В Търговския регистър даже нямаше публикувана още обява на „Пазари”. Всичко е на каша.

Какво прави ОбА? Това нещо е оставяно с години. И не са само тези дружества. Което и дружество да погледнем, ние все сме от губещата страна. Нашите здравни заведения – диспансерите, губят. Частните печелят, МОБАЛ печели, нашите губят. Със съдружници, без значение какви – с държавата, с частници, пак губим. Някъде сме сбъркали. Не ние, говоря комплексно: предишният ОбС, сегашният, ОбА, като цяло. Общо взето май никой не знае какво се случва. Само една дискусия въртим тук, губим си времето.

Изцяло нов, кардинален подход. Преди време, когато гледахме програмата за общинската собственост, тогава ви помолих: „Дайте да погледнем всички имоти в търговските дружества, които са с общинско участие, да видите за колко милиона става дума”. А насреща какви дивиденти получаваме. Всички знаете Инвестиционната програма, че получаваме 4000-5000 лв. дивиденти за имущество за над 10 000 000 лв. по пазарна стойност, а в същото време се чудим откъде да запълним дупките в бюджета. Но това е много дълъг въпрос и ПК по ИВСПИЕСМВ не трябва да приема оттук нататък отчетите само за информация, става въпрос вече за търговските дружества и за общинската икономика като цяло.

Този въпрос не можем да го решим днес, нито ще го решим на следващата сесия. Ние наистина трябва да се обединим политически и да подходим кардинално.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 294 от 21.06.2012 г. по Протокол № 21 от заседание на Великотърновски общински съвет, Вх. № 827/25.06.2012 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Само едно уточняване относно това защо се налага в рамките на няколко дена да сменяме нашето решение. Човека, когото избрахме на предишното наше заседание, в момента е в групата на съдийските наблюдатели, които обслужват БФС и ходи на мачове в „Б” група. Ако ние го бяхме оставили на мястото, което гласувахме, съществуваше хипотеза „добронамерени” на него хора да докладват на БФС, че той е в конфликт на интереси и можеше от следващия месец Йордан Дурчев да не е в групата на съдийските наблюдатели в „Б” група, затова приветствам решението Мариян Маринов да бъде член в „Етър” и като човек, който разбира от финанси, и се надявам да защитава общинския интерес.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Започвам с една реплика към колегата: Много Ви моля, когато имате предвид относно информираността на колегите, които четат или не четат материалите, визирайте в единствено число, а не в множествено число; когато говорите, че някой знае или не знае, моля Ви ограничавайте се с периметъра, който засягате. Аз имам претенции, че знам за какво става дума и в тази връзка ще ви кажа, че на миналата сесия единствено аз не подкрепих проекта за решение, който беше предложен на вниманието на съветниците, заедно с отчета на търговското дружество „Етър 1924”и предложението за представител на Съвета на директорите. За разлика от миналата сесия днес аз ще подкрепя така направеното предложение от кмета, тъй като не влизам в противоречие с направеното предложение от миналата сесия, тъй като този проект за решение, който вие одобрихте и гласувахте на миналата сесия, отново ще ви подскажа, че е следващата бомба. Ако някой си е направил труда да се информира какво всъщност включва този отчет, там много ясно ще види, че това дружество продължава да генерира загуби. Към настоящия момент те са над 600 000 лв. Какво правим и докога го правим? Само това маркирам, за да ви докажа, че има хора, които си четат и знаят за какво става дума.

Предложението за решение по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 298

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет, променя т. 2 от Решение № 294 от 21.06.2012 г. по Протокол № 21 от заседание на Великотърновски общински съвет, както следва:

 

„Определя да представител на Община Велико Търново в Съвета на директорите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924“ АД, гр. Велико Търново, Мариян Стефанов Маринов – Директор дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико Търново, за което няма да получава възнаграждение за дейността си, съгласно чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител“

 

В останалата си част Решението остава непроменено.

 

Заседанието беше закрито в 20.00 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

          

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ