Начало Заседания Протоколи Протокол № 23 от 03.07.2012 г.

ПРОТОКОЛ № 23

 

от двадесет и третото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 03.07.2012 г. от 17.10 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 29 общински съветника. Отсъстват г-н Николай Ашиков, г-н Красимир Калчев, г-н Стефан Михайлов, г-н Любен Велчев, г-жа Йорданка Стефанова, г-жа Петя Илиева, г-жа Юлияна Дончева, г-жа Калина Широкова.

 

Заседанието беше открито от заместник-председателя на ОбС – г-н Тодор Тодоров, който съобщи, че в залата има необходимия кворум за провеждане на заседанието.

 

Г-н Тодоров предложи в дневния ред да бъдат включени две нови точки:

-  като точка 2 - Предложение с Вх. № 843/4.07.2012 г. относно обект пътя В. Търново – Гурково;

-  като т. 3 - Предложение с Вх. № 844/07.2012 г. относно Общо събрание на Общинска банка.

Други предложения по проекта за дневен ред не бяха направени.

Г-н Тодоров подложи на гласуване включването на двете нови точки. С 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма новите точки бяха включени в дневния ред.

Дневният ред, с приетите допълнения, беше подложен на гласуване и приет с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

                                                    

ДНЕВЕН РЕД:


1. Предоставяне за безвъзмездно  ползване на част от имот публична общинска собственост на юридически лица, регистриране по ЗЮЛНЦ за осъществяване на спортна дейност, Вх. № 835/29.06.2012 г.

2. ОБЕКТ: ПЪТ ІІ -55 “ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ГУРКОВО” от км 11+170 до км 31+561.10- окончателно преоткосиране и укрепване.

3. Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 16.07.2012 г.

4. Информация от Представителя на Община Велико Търново, г-жа Снежана Данева, относно Общо събрание на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов-Велико Търново" АД, проведено на 27.06.2012 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно  ползване на част от имот публична общинска собственост на юридически лица, регистриране по ЗЮЛНЦ за осъществяване на спортна дейност, Вх. № 835/29.06.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - против, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 299

 

I. На основание чл. 39 ал. 5 от ЗОС, във връзка с чл. 59 ал.3 т.2 и ал.7 от НРПУРОИ и чл. 71 и чл.72 т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години върху част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Георги Измирлиев” № 2 – СОУ „Г. С. Раковски”, представляваща спортни обекти и съоръжения в двора на училището, на спортни клубове, които са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и са регистрирани в Националния регистър на спортните организации.

 

ІІ. Възлага на Директора на СОУ „Г.С.Раковски” да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания, както и да сключва договори за безвъзмездно ползване със спортните клубове.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Не се изказах, а гласувах „против”, за да не повлияя върху вземането на решение. Идеята е много добра, но оформянето й в законовия и в процесуалния ред не е добро. Оставям настрана, че чл. 39 от ЗОС касае разпореждане с ЧОС и не може да бъде основание за разпореждането ни с публична, каквато представляват тези терени, само ще спомена на вниманието ви, че ние даваме това безвъзмездно право на ползване на анонимен получател: спортни клубове, които са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и са регистрирани в националния регистър на спортните организации, означава на всички такива клубове и организации. Дори не е добавено „във В. Търново”, за да ограничим всички тези стотина или хиляди клубове, на които директорът на училището ще може да предостави това. Надявам се на една точност и прецизност на изпълнението на това решение и дано то доведе до добри последици.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: ОБЕКТ: ПЪТ ІІ -55 “ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ГУРКОВО” от км 11+170 до км 31+561.10- окончателно преоткосиране и укрепване

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 300

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, чл. 25 ал. 1 и чл.25 ал.3 т.1 от ЗСПЗЗ и чл. 73 ал.1 т.2 от Закона за горите, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие да се извърши промяна предназначението на части от имоти – общинска собственост по приложените ПУП – Парцеларен план и регистри , както следва:

 

1.1 Землище на с.ГАБРОВЦИ

– земеделски имоти    

* №1249 – НТП- др.селищна ст.територия, категория – ІІІ – 0.037 дка

* №1250 – НТП- др.селищна ст.територия, категория – ІІІ – 0.053 дка

* №73002 – НТП- нива, категория – ІІІ – 0.023 дка

* №74029 – НТП- пасище, категория – ІІІ – 0.006 дка

* №74026 – НТП- полски път, категория – ІІІ – 0.007 дка

 

1.2 Землище на с. ВЪГЛЕВЦИ

– земеделски имоти    

* №000784 – НТП- пасище мера, категория – ІІІ – 0.156 дка

* №000815 – НТП- скала, категория – не – 0.125 дка

* №000816 – НТП- дере, категория – не – 0.026 дка

* №51002 – НТП- изоставена нива, категория – ІІ – 0.027 дка

* №148042 – НТП- изоставена нива, категория – ІV – 0.015 дка

* №187012 – НТП- овощна градина, категория – ІV – 0.078 дка

* №214025 – НТП- овощна градина, категория – ІІІ – 0.049 дка

* №000774 – НТП- полски път, категория – ІІІ – 0.018 дка

* №000777 – НТП- дере, категория – не – 0.023 дка

* №000779 – НТП- дере, категория – не – 0.010 дка

* №000862 – НТП- дере, категория – не – 0.164 дка

* №001222- НТП- пасище мера, категория – ІХ – 0.126 дка

* №147051 – НТП- полски път, категория – ІV – 0.025 дка

* №148043 – НТП- полски път, категория – ІV – 0.030 дка

* №195064 – НТП- полски път, категория – ІХ – 0.093 дка

           - неземеделски имоти – територия на транспорта

* №000931 – НТП- местен път, категория – не - 0.040 дка

* №001102 – НТП- местен път, категория – не – 0.050 дка

 

            - гори върху селскостопански земи

* №000925 – НТП- гора в зем.земи, категория – Х – 0.363 дка

* №000926 – НТП- гора в зем.земи, категория – Х – 0.087 дка

* №000928 – НТП- гора в зем.земи, категория – Х – 0.050 дка

* №000932 – НТП- гора в зем.земи, категория – ІV– 0.129 дка

* №001107 – НТП- гора в зем.земи, категория – V – 0.368 дка

* №001108 – НТП- гора в зем.земи, категория – V – 0.461 дка

 

1.3 Землище на с.РАЙКОВЦИ

– земеделски имоти    

* №000054 – НТП- полски път, категория – не – 0.069 дка

* №000140 – НТП- полски път, категория – ІХ – 0.046 дка

* №000176 – НТП- полски път, категория – VІІІ - 0.030 дка

* №000177 – НТП- полски път, категория – VІІІ - 0.050 дка

* №000420 – НТП- нива, категория – ІХ – 0.531 дка

* №000443 – НТП- нива, категория – ІХ – 0.623 дка

* №000678 – НТП- нива, категория – ІІ – 0.961 дка

* №000855 – НТП- изоставена нива, категория – ІІ – 2.792 дка

* №000964 – НТП- полски път, категория – ІІ – 0.105 дка

* №000988 – НТП- пясък, категория – не – 0.046 дка

* №000989 – НТП- полски път, категория – не – 0.078 дка

* №000990 – НТП- пясък, категория – не – 0.081 дка

* №000991– НТП- полски път, категория – не – 0.012 дка

* №000998 – НТП- пясък, категория – не – 0.107 дка

* №000999– НТП- полски път, категория – не – 0.080 дка

* №001001 – НТП- пясък, категория – не – 0.045 дка

* №001003 – НТП- изоставена нива, категория – VІІІ – 0.297 дка

* №001213 – НТП- пясък, категория – не – 0.234 дка

* №002477 – НТП- дере, категория – не – 0.831 дка

* №002487 – НТП- храсти, категория – ІІ – 1.858 дка

* №002488 – НТП- храсти, категория – ІІ – 0.006 дка

* №002497 – НТП- изоставена нива, категория – ІІ – 0.016 дка

* №002498 – НТП- изоставена нива, категория – ІІ – 0.002 дка

* №002506 – НТП- дере, категория – не – 0.181 дка

* №137013 – НТП- изоставена нива, категория – ІІ – 0.828 дка

* №169011 – НТП- полски път, категория – ІХ – 0.015 дка

* №169012 – НТП- изоставена нива, категория – ІХ – 1.076 дка

 

- гори върху селскостопански земи

* №000963 - НТП- гора в зем.земи, категория – ІІ – 2.670 дка

* №000970 – НТП- гора в зем.земи, категория – ІХ – 3.055 дка

* №002500 – НТП- гора в зем.земи, категория – ІІ – 0.009 дка  

* №170009 – НТП- гора в зем.земи, категория – VІІІ – 0.286 дка

 

1.4 Землище на с. ВОНЕЩА ВОДА

– земеделски имоти    

* №071010 – НТП- изоставена нива, категория – ІХ– 0.019 дка

* №077014 – НТП- полски път, категория – ІХ – 0.005 дка

* №000531 – НТП- местен път, категория – не – 0.100 дка

* №232005- НТП- пасище мера, категория – ІV – 0.398 дка

 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението за промяна предназначението на имотите.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 16.07.2012 г.

 

Г-н Тодоров прочете дневния ред на Общото събрание на Общинска банка и проекторешенията по съответните точки.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз искам процедурно да попитам. Съдружието ни с „Пазари” го решаваме на извънредна сесия, макар че обявата се е появила вероятно доста по-отдавна в Търговския регистър. На МОБАЛ – решаваме пак на извънредна сесия. Сега участието ни в Общинска банка – пак на извънредна сесия . Кажете още колко съдружия има, за да знаем колко извънредни сесии ще има. Не виждам тук г-н Койнаков. Той е човекът, който отговаря за тези неща и трябва да следи регистъра, а не сега да се свикват тук 30 човека на извънредна сесия.

Второ, конкретно за този случай. Упрекът ми е ясен и той е отправен към този човек, чието име споменах. Защо гласуваме да не се освобождават от отговорност? Далавери ли, кражби ли? Каква е причината за това тези хора да не се освобождават от отговорност? Там са изброени трима-четирима, но защо, нещо става в тази банка ли? Ние имаме 0.2 %, това са 70 000 лв. и с тях, и без тях…, но все пак ние сме институция, ние сме община В. Търново. Ако участваме в нещо, което буди съмнения, някой трябва да изясни, ако може, и да каже защо.

Други изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 301

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 221, т. 1, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 от Търговския закон, чл. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

 

1. Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 16.07.2012 г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

По т. 1 от дневния ред – да се гласува „за“

По т. 2 от дневния ред – да се гласува „за“

По т. 3 от дневния ред – да се гласува „за“

По т. 4 от дневния ред – да се гласува „за“

 

2. Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 17.07.2012 г. /следващия ден/ след проведеното редовно Общо събрания на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 16.07.2012 г.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация от Представителя на Община Велико Търново, г-жа Снежана Данева, относно Общо събрание на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов-Велико Търново" АД, проведено на 27.06.2012 г.

 

Г-н Тодоров съобщи, че е постъпило заявление за изказване от д-р Иван Манчев, но д-р Манчев отказа да се изкаже в началото на дебата по точката и заяви, че ще се изкаже по-късно.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам първо да благодаря на всички великотърновци, които демонстрират заинтересуваност със своя авторитет и с присъствието си в тази зала! Безспорно днес ще бъдат развити няколко гледни точки, в които вие би трябвало да прецените кой е крив и кой прав. Искам да подчертая, че аз не подкрепих проекта за дневния ред, тъй като днешната сесия беше следствие на събрани подписи от общински съветници за свикване на извънредна сесия и аз мисля, че точка първа трябваше да бъде именно проекта за дневен ред, който беше предложен на вниманието към днешна дата за разискване именно на този дебат.

Аз имам две конкретни предложения, съответно с вх. № 841 и № 842. Надявам се да ми бъде дадено достатъчно време, за да развия тезите и позициите си. Надявам се да бъда разбран и искам да помоля да изключим емоциите и да дадем воля на разума. С моята позиция искам да защитя общинските интереси на великотърновци, като не ощетявам здравната идеология за развиване на медицински услуги. Позицията ми днес е израз на несъгласие с реализиране на една инициатива с предлог за по-добро здравеопазване. Налагането на този мисловен компонент, не комуникира с общоприетия принципал, с който трябва да се съобразяваме всички - Законите на Република България. Днес аз оспорвам решенията по точка 11 и точка 12 от Общото събрание на МОБАЛ, проведено на 27.06.2012 г. и ви предлагам две предложения, които ВТОС трябва да разгледа и приеме, ако изрази воля.

Уверявам ви, че навлизайки дълбоко в този казус, има достатъчно юридически правни противоречия, на основание на които, ние би следвало да реагираме. Доказването или отричането на същите би следвало да се осъществява в съответните институции. В тази връзка съм направил своите две предложения, които имат своята юридическа логика и последователност.

Първото ми предложение с вх. № 841, касае спиране на регистърното производство по вписването с правно основание от ГПК, чл. 536, ал. 1, т. 1 и Закона за териториален регистър, чл. 19, ал. 5 и по реда на чл. 74 от Търговския закон. Това са правните основания, които аз визирам за защита на своето предложение. Ще ви прочета предложението:

Уважаеми общински съветници,

Размерът на капитала на дружеството е в размер на 2 329 000 лв. /два милиона триста двадесет и девет хиляди/ лева. Капиталът се разпределя в 232 900/двеста тридесет и две хиляди и деветстотин/ поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет лева/. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

З а Община Велико Търново – 14,65 /четиринадесет цяло шестдесет и пет стотинки/ на сто от капитала или 34 120 /тридесет и четири хиляди сто и двадесет/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.

На основание чл. 74, във връзка с чл. 71 на ТЗ, всеки акционер може да предяви иск пред Окръжен съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на Общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството. Искът се предявява в 14-дневен срок, когато акционерът е присъствал на заседанието. На 27.06.2012 г. бе проведено общо събрание, на което е присъствал представителят на Община Велико Търново, определен с Решение № 295/25.06.2012 г. по Протокол № 22 на Великотърновския общински съвет. Представителят на Община Велико Търново е гласувал „въздържал се” по т. 11 и т. 12 от дневния ред на общото събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов – Велико Търново” АД на 27.06.2012 г., съгласно дадения му мандат от Великотърновския общински съвет.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 74 във връзка с чл. 71 от ТЗ предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното решение:

Великотърновският общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия за спиране на регистърното производство по вписване по партидата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов – Велико Търново” АД на промени въз основа на приети от Общото събрание решения за увеличаване на капитала на дружеството и изменения в устава му.

Срок за изпълнение до края на работното време на 04.07.2012 г.

Упоменал съм срока, тъй като колегите, които бяха запознати, знаеха, че аз исках да бъде инициирана среща още в петък, за да може да изпреварим желанието на нашите съдружници в това АД, с което да акцентираме върху определени нередности, които аз ви цитирах съобразно действащата нормативна уредба.

Ще ви прочета и второто си предложение с вх. № 842 относно предявяване на иск за отмяна на решение по т. 11 и т. 12 от дневния ред на Общото събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов – Велико Търново” АД, проведено на 27.06.2012 г.

Уважаеми общински съветници,

Размерът на капитала на дружеството е в размер на 2 329 000 /два милиона триста двадесет и девет хиляди/ лв. Капиталът се разпределя в 232 900 /двеста тридесет и две хиляди и деветстотин/ поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет лева/. Акцията е ценна книга, коята удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

З а Община Велико Търново – 14, 65 /четиринадесет цяло шестдесет и пет стотинки/ на сто от капитала или 34 120 /тридесет и четири хиляди сто и двадесет/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.

На основание чл. 74 във връзка с чл. 71 на ТЗ, всеки акционер може да предяви иск пред Окръжен съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на Общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството. Искът се предявява в 14 дневен срок, когато акционерът е присъствал на заседанието. На 27.06.2012 г. бе проведено общо събрание, на което е присъствал представителят на Община Велико Търново, определен с Решение № 295/25.06.2012 г. по Протокол № 22 на Великотърновски общински съвет. Представителят на Община Велико Търново е гласувал „въздържал се” по т. 11 и т. 12 от дневния ред на Общото събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов – Велико Търново” АД на 27.06.2012 г., съгласно дадения му мандат от Великотърновския общински съвет.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 74 във връзка с чл. 71 от ТЗ предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното решение:

Великотърновският общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да предяви иск за отмяна на взетите решения по т. 11 и т. 12 от дневния ред на проведеното Общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД на 27.06.2012 г. в законоустановения срок.

 

Осъществената процедура по увеличаване на капитала е порочна и противоречи на ТЗ. Взетото решение за увеличаване на капитала чрез създаване на нова емисия акции, които се придобиват от акционера, т.е. държавата, противоречи на чл. 194 ал 1 от ТЗ, съгласно който всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала при увеличението. Това право на акционерите може да бъде изключено само по решение на Общото събрание, което към настоящия момент липсва, като Съветът на директорите следва да предостави доклад относно причините за отмяна на това предимство. Тъй като в настоящия случай няма такова решение на Общото събрание на акционерите, такова не е представено в Търговския регистър за обявяване. Точка 10 не се прие, съгласно обявения дневен ред от заседанието, но и не е постъпвало предложение от акционерите за повишаване на нашия общински дял, което противоречи на действащите нормативни актове в РБ.

Аз знам, че Хората, които ще защитят тази процедура, която се е осъществила, ще кажат, че стъпват на закона, който регламентира управлението на държавния бюджет, но в тази връзка аз искам да ви кажа: всяко едно търговско или юридическо дружество е длъжно според закона, действащ все още към настоящия момент, да прави своите отчети, първо, при внасянето в законоустановените срокове, които за АД трябва да са в края на шестмесечието и ако ЗДБ се приема за една календарна година, а в предложението за увеличаване на капитала се визират годините 2007-2008-2009 с различни нарицания от типа „покриване на задължения”, „капиталови разходи”, то би следвало подобна инициатива да бъде извършена за годината, за която се говори в отчета на Търговското дружество.

Следвайки тази аналогика, аз споделям пред вас, че по този начин се губи давността за разглеждане на подобно предложение. В тази връзка, ако отидем към ТЗ , чл. 194, там трябва да има разпределение на печалбата според акционерите, но в настоящия момент няма такова заявено предложение към община В. Търново. Едва ли някой от тук присъстващите може да ме упрекне, че съм против една здравна политика, която трябва да се осъществи във В. Търновска област. Напротив, аз съм за спазване на така дефинираните закони, които нашите партньори в АД цитират. Отново казвам: дали са законови и дали имаме право и основание на това, което аз в момента визирам само частично, доколкото трябва да следваме процедурата и да последваме инициативата за подаване в Търговския регистър, разбира се, и в Окръжния съд мисля, че процесът ще придобие наистина, ако бъде изследван последователно и в интерес на истината няма отношение към всичко това, което ще бъде предоставено на съдебните институции, мисля, че той трябва да защити интересите на Великотърновска община.

Не приемам обвинението, че ние, като общински съветници, сме за налагането на една по-различна философия, не приемам разделението, което в момента ни се вменява като коментар - че ние сме против една държавна политика. Питам ви всички вас, знам, че вие сте интелигентни хора: кой всъщност представлява държавата? Къде е държавата? Кой е държавата? Аз, вие или която и да е институция!? Или един риторичен въпрос: колко от моето телосложение е разпределено – част от мен за държавата, част от мен за общината? Това са едни абсолютни парадокси, с които се опитват да ни залеят в тенденция и коментар, който те искат да ни вменят - че ние пречим на разгръщането на една държавна политика. Напротив, държавата стратегия в момента е децентрализация. След като има децентрализация, трябва да има конкурентност. Безспорно, с наличната конкурентност се вдига и качественият продукт, който предоставят всички медицински дружества.

Виждам, че ви отегчавам. Аз ще си оставя своята защита за по-нататък. Г-н Манчев, виждам, че имате своя позиция, затова правя обръщение към Вас: Вие бяхте общински съветник и знаете, че има правила, както и в РБ има закони. Те се отнасят за всички. Сега може да направите своята реплика, на която аз задължително ще направя дуплика.

Г-н ЛЮДМИЛ ГЕЦОВ – директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”: На 27 юни 2012 г. в МОБАЛ се проведе Общо събрание на акционерите. Присъстваха: 51 % държавата, Великотърновска община, Г. Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена, Сухиндол и Павликени. От тези 7 представители 5-6 гласуваха за качването на капитала. Тук говорим за държавата с 51 %, община Г. Оряховица, община Лясковец, община Елена, община Стражица и община Сухиндол. Ако има нещо, което да е неправилно в юридически смисъл, нима смятате, че тези общински съвети са взели решение в разрез със законите, като повечето от тях са гласували с пълно мнозинство.

Тук искам да кажа на господа съветниците и на персонала на болницата, че именно решението за качване на капитала е развитието за МОБАЛ. Защото виждаме няколко дела във времето назад, които спират развитието на болницата и тези дела са в резултат на решение на ОбС на В. Търново. Това нещо - да има апарат на стойност 1 000 000 лв. от 2009 г., който да се разполага в гаражите на болницата и да не е изкаран като възможност за реализация, се дължи именно на тези решения. Спирането на развитието на болницата е в този си аспект. За сравнение ще кажа, че областната болница в Търговище за 10 г. са получили 11 000 000 лв. Представяте ли си с 11 000 000 лв. на какво би заприличала търновската болница? Искат ли търновските общински съветници да се лекуват в такава болница с такава материална база или ще бъдат на мнението на персонала за осъвременяването на болничното заведение, за лечение в добра обстановка, с добра апаратура, при наличния добър персонал.

Виждаме, че в предните сесии тук се прокараха лобистки интереси за една частна структура, за която ние открито можем да кажем: „Да, тази частна структура източва касата”. И ще кажа защо я източва. Защото 75 % от преминалите пациенти са диагностични пациенти, това са били здрави пациенти. А вие знаете - 16 000 пациенти, това са 16 000 болни пациенти с тежки проблеми, болни, които всяка година минават през нашето заведение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Явно всичко това, което се носи в общественото пространство, се оказва факт. В момента усещаме един лек акцент, че ние, с нашата позиция, която са ни възложили нашите гласоподаватели да ги представляваме именно в този колективен орган, да ги представляваме и да защитаваме както техните финанси и тяхната собственост, виждате ли ние пречим на развитието на МОБАЛ. Това категорично не е така.

В този ред на мисли в естеството на разговора аз не приемам вменяванията, които д-р Гецов се опитва да внуши на всички вас: че, виждате ли, други общини гласували „за”. На предишното заседание той каза кои са общините и тогава аз му зададох контравъпроса той има ли информация колко от община Горна Оряховица или от община Лясковец са участвали в изграждането на болницата. Разбира се, не ми беше отговорено. Защо аз трябва да се съобразя с тяхното решение? Аз се намирам във Великотърновския общински съвет и защитавам собствеността на всички великотърновци. С повишаването на капитала в момента се намалява дяловото участие на всички великотърновци.

Аз не знам какво има предвид д-р Гецов като казва, че има лобистки намерения. Има институции, има Инспекторат към Министерството на здравеопазването, дайте съответния сигнал, да направят проверка, кажете: „Тези и тези направиха това и това нарушение”. Аз не приемам подобни квалификации и вметки.

Знаете, че именно от тази трибуна аз съм със съмнение относно вашата административна компетентност. Разбира се, по никакъв начин аз не поставям под съмнение качествата на доктор Гецов. Разграничете ги, защото това, което ще чуете и ще видите, ще ви накара да се срамувате от вашето поведение. Първо вижте за какво иде реч, тогава реагирайте емоционално. Става въпрос за едно лично намерение, именно на д-р Гецов, което е било заявено. Знаете, че аз съм характерен и се славя, защото аз оперирам само с документи. Този документ в момента е пред вас и аз питам: ”На кого да вярвам? На очите си, или на ушите си?” Виждате какво е било намерението на д-р Гецов към дата 21.10.2010 г. Виждате какво е написано в молбата на д-р Гецов, която е входирана в ОбА към главния архитект. Неслучайно казвам, че молбата е входирана лично, защото няма необходимия реквизит с изходящ номер като представител на това здравно заведение, а това се явява като еднолично предложение, въпреки че отдолу стои подпис на управителя на МОБАЛ. За какво иде реч? Вижте: „Предвиждаме да застроим търговска сграда с обществено предназначение”. Законите са, за да се спазват. Ако управителят е имал такова намерение въпреки мораториума в цялата държава за разпореждане с имотите в такива здравни заведения, би следвало първо да бъдат информирани акционерите, да се получи принципно съгласие, да се направи някакво разделение, защото това е невъзможно за реализиране, ако няма такова принципно разделение; и след това да бъде депозирано подобно заявление от страна на управителя. Точно заради това аз казвам, че в момента се съмнявам в коректността на предложението, защото намалявайки нашите дялове, ние вече нямаме глас, с който да защитаваме именно вашите интереси на великотърновци.

Г-н ИВАН МАНЧЕВ: Правя тази реплика във връзка с последните думи, които бяха казани и които касаеха територията на болницата, белите дробове на болницата. Трябва да ви кажа, че не показаха другото при мандата на д-р Рашев. Знаете ли как беше парцелиран дворът на болницата? Радонов, тук ли си, ти участваше в тези работи? Къде е г-н Богдан Ковачев? И той участваше в тези работи. Защо не показахте предишното ръководство на община В. Търново какви апетити имаше към болницата и трябва да ви кажа, че моята заслуга беше, че аз се обадих тогава на проф. Гайдарски и мораториумът за продажбата на болнична собственост стана точно тогава.

Това е едното и не мога да бъда безпристрастен. Михаил Кефалов в момента се обръща в гроба си. Този, който е дал парите да се направи в турско робство първата гражданска болница на България през 1867 година. Тогава, когато е имало само гарнизонни болници и когато Общината на В. Търново и гражданите на В. Търново са правили тази болница и е срамно в момента да се правят такива прения тук, в Общинския съвет, когато се иска болницата да бъде на онова ниво, на което е била в миналото, когато в тази болница идваха хора от други области на България да се лекуват, а в момента от тази област отиват да се лекуват в други области, защото ние нямаме нужната апаратура, нужния капацитет и т.н. Недейте влиза в тези дребни сметчици кой ще спечели, кой ще вземе комисионните, кой какво ще направи! Погледнете реално какво трябва да се направи за болницата.

Аз съм бил председател на ПК по здравеопазване в Общинския съвет и тук гледам, че има стари общински съветници, когато сме молили кмета, общината: „Дайте, нямаме апарат за електрокардиограма. Зле сме”. Румен Рашев казва: „По-зле ще ставате”. Затова отново се обръщам към всички вас, общинските съветници. Погледнете едно: Законът да, но имаше един администратор, който казваше: „Законът е за писарушките”, и трябва да ви кажа, че ако трябва да бъдете хора, които мислят за хората в този град… Какво ще ми вземе на мен увеличаването на капитала на болницата като гражданин на В. Търново?

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: А какво ще ви даде неувеличаването?

Г-н ИВАН МАНЧЕВ: Ще ви кажа какво. Община В. Търново ще търси дивиденти. Трябва да ви кажа, че д-р Рашев казва една година, гледайки баланса на болницата: „Вие имате 40 000 лв. печалба и аз искам да взема”. Аз го питам като акционер какво е направил за тази болница, какво сте дали на тази болница? Нищо. И понеже се говореше, че общините в другите населени места са взели неправилни решения, аз трябва да ви кажа, че тази сграда на болницата е строена от държавата. В министерството имаше управление по ресурсите, имаше управление, което даваше парите за строежа на тази болница, така че недейте да мислите, че Великотърновската община, която има 14 % дялово участие в АД, е строила тази болница. Не е вярно! Участвал е целият регион, всички са участвали в строежа на тази болница.

Другото, което е срамното. Четири болници в България останаха, които не си повишиха капитала. Знаете ли колко е капиталът на Хасковската болница? Но те са болници, които просперираха, защото държавата дава пари. Добре, децентрализация, обаче държавата дава пари. ОбС като има дялово участие, колко пари ще дадете на болницата, за да направим нещо, да купим апаратура, за да станем болница, която е престижна? Нищо няма да дадете.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Манчев, нали се сещате, че всичко това, което Вие казвате тук, пред такава широка аудитория, се записва? Това, което казахте, г-н Манчев, ако в един момент някой реши да се защитава, а Вие не можете да извадите именно тези доказателства, както аз извадих, тези документи за преразпределение на нещо си, нали се сещате, че ще отидете на съд?

Аз обаче виждам и разбирам от изказването, което комуникира с доста емоция: добре, че не сте станали кмет. Не може един човек с публичен авторитет и физиономия, който има претенции да управлява един град, да мисли по начина, по който мислите Вие. Да съпоставяте обстоятелства, които нямат аналог едно с друго и да принизявате стойността и значението на закона.

В този ред на мисли аз искам да ви кажа, че вече има сформирана работна група от общински съветници и ако има добронамереност с нашите партньори, трябваше да седнем на масата, да разговаряме и да видим какви са възможностите да се случат нещата наистина в посока на здравеопазването, така че нито ние да не пречим на вашето развитие, но не и вие да пречите на нашето развитие. Вие чували ли сте, че общината има Онкодиспансер, Психиатричен диспансер, Кожно-венерически диспансер? Тогава защо ми задавате въпроса каква е нашата здравна политика?

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Когато видях пълната зала, искрено се надявах, че това да не е плод на организирана спонтанност. Но може би надеждите ми са излъгани. Аз ще се спра на няколко въпроса. Аз съм единият от общинските съветници, които са категорично против закриването и изгонването на СБАЛК от В. Търново. Ще обясня защо. Вие преценете. Ще започна с една малка реплика първо към д-р Гецов, когото уважавам и познавам от много време, след това и към д-р Манчев, когото също уважавам.

Г-н Гецов, Вие казахте, че общинските съветници, които са застанали зад Кардиологичната болница, изпълняват лобистки интереси. Това не е вярно. Аз не изпълнявам лобистки интереси на никого. Аз дори не съм пациент на тази болница, за разлика от МОБАЛ „Стефан Черкезов”, така че го приемам като лична обида към себе си. Защитавам тази болница, защото съм убеден, че за да има качество в здравеопазването, трябва да има алтернатива, защото за всички вас ще е по-добре, ако тази болница остане във В. Търново, това ще е предпоставка МОБАЛ да развие същата дейност много по-добре, отколкото би се развила, ако остане самостоятелна. Каква е гаранцията, че при закриването на съществуващата кардиологична болница, която е добра и е предпочитана от хора от цяла Северна България, каква е гаранцията, че същите тези добри лекари от В. Търново, които работят, ще останат да работят във В. Търново. И защо трябва едно нещо да бъде унищожено? Не е нормално да се унищожава нещо, нека има ново, нека да има второ, което да се развива; нека да бъде по-добро. Когато то е по-добро, гражданите го знаят и ще предпочетат него. Но да застреляш някого, за да съществуваш ти, това аз не бих приел никога.

Отново към д-р Гецов: СБАЛК източва Здравната каса. Ние, като общински съветници, не знаем това и не можем да решим този въпрос. Не го казвайте на нас, кажете го пред правителствените органи и ако това наистина е така, нека да си понесат наказанието. Най-глупавото, което може да се случи, е в този град да се настроят лекари срещу лекари. Не искам да повярвам, че това може да се случи и се надявам да не става.

Продължавам към Вас, д-р Манчев. В рамките на една минута ни съобщихте, че гражданите на В. Търново са направили тази болница, в следващия момент казахте, че не гражданите на В. Търново, а държавата я е направила. Чух Ви много добре и добре внимавах какво говорите.

Аз няма да се спирам върху политическата Ви принадлежност и политическите Ви пристрастия, въпреки че малко го обърнахте на политика, само ще ви кажа, че хората, които защитаваме това във В. Търново да има качество на здравеопазването и да съществуват всички, сме от различни политически партии. Само от една политическа партия не са се намерили хора, които да го подкрепят до момента и съм сигурен, че не е защото не го подкрепят, а е по други причини. В крайна сметка, тази идея обедини необединими до този момент политическите формации.

Г-н Кмете, Вие бихте ли потърсили дивидент от МОБАЛ, ако се развива добре? Аз съм сигурен в отговора. Никой от нас не би потърсил дивидент, за да влязат парите в общината. Тази болница е на всички ни, както и другата, макар че е частна. Ние, като граждани на В. Търново, искаме наистина да има добри здравни услуги. Получавал съм ги от вас и ви благодаря, за което. Слава Богу, до момента не съм имал нужда да опра до другата клиника, но ако се наложи, не знам коя ще избера. Развивайте добре кардиологията в МОБАЛ, и ще избера вас!

Искам да ви помоля да прочетете това, което сме казали - тези, които излязохме на протест, за да защитим кардиологичната клиника, за да прецените кой е крив и кой е прав!

Г-н ЛЮДМИЛ ГЕЦОВ: Отново имаше опит за манипулиране от микрофона. Къде е той? Дружеството МОБАЛ може да се разпорежда и да управлява активите си само на територията на областна болница. В. Търново е голям град, независимо че МОБАЛ държи 92 декара в т.нар. „нова болница” и идеална част от 49 декара от „стара болница”, но тя може да се разпорежда само с нейните активи. Една частна структура, която е работила без наем 15 месеца, която още толкова месеца е работила с един незначителен наем, има ли тук равнопоставеност? Няма. Има ли ЗЛЗ от декември 2010 г.? Има ли протести на тези кардиологични болници срещу този закон? Има ли изтичане на договора на 26 май 2011 г.? Сега е месец юли 2012 г. Минали са 13 месеца след изтичане на договора. Какво прави тази кардиологична болница? Това са въпросите. Ако Общината и приницпалът на собствеността – ОбС, реши някаква ситуация по отношение на кардиологичната болница, това е негово решение, но тези решения на областната болница, които са облечени в законовия ред, те няма как да се случат извън законовия ред. Законът ясно определя: договорът може да съществува до изтичането му, щом има конкурентна дейност.

Вие виждате, че това е една дейност, която ние развихме в рамките на година и няколко месеца, и виждате, че само една такава дейност как стабилизира болницата. Представяте ли си след 1-2 години, когато се случат останалите неща, които сме залегнали? А ние сме ги декларирали още на 15 ноември 2010 г. Имахме Общо събрание и другата седмица пак ще направим Общо събрание, защото му е дошло времето за събирането на двете болници. Двете болници трябва да бъдат една до друга, защото това го изискват пациентите, това го изисква съвременната медицина, това го изискваме ние, като хора, които работят, а не от прозорците на операционната да виждаме едно блато, в което гражданите на В. Търново ловят риба. Това нещо ще го преодолеем, независимо от решенията на общинските съветници днес. Но това е най-голямото здравно заведение. Тези съветници, гласувайки за невдигане на капитала, гласуват против най-голямото здравно заведение. Още един път казвам: Да, те гласуват срещу неговото развитие. Каквото и да си говорим, това са фактите.

А тези неща, които сме пуснали през 2010 г., те са плод на Общото събрание, те са плод на решение на Съвета на директорите и тук става въпрос за промяна на колектора, който минава през тази част, през този ПУП, т.нар. „северозападен”, защото именно той създава условията за това блато. Който иска ще вникне малко по- дълбоко във въпросите, но ние имаме една цел – тази цел е събирането на двете бази. Факт е, че болницата се развива и никой няма да ни спре.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Защо, д-р Гецов, по този начин? Ние се познаваме с теб от години и не мога да повярвам, че чувам това. Значи общинските съветници искат да закрият болницата? А кой ще ни лекува, ако искаме да закрием болницата? Ние да не сме луди? Използва се това, че не разбирате всичко, защото сте заети с ежедневните си ангажименти, да се вменяват неща, които не са верни. Няма нормален великотърновец, който да иска да се закрие болницата. Аз искам да задам един въпрос: след като държавата има 51 %, това означава, че тя може да се разпорежда. Каква е тази държава, която не търпи общините да имат някакъв процент. Ние, общините, да не сме някакви извънземни? Ние, гражданите на В. Търново, да не живеем в Пакистан? И ако тази държава не признава общините за част от себе си, аз не искам да живея в тази държава. Кажете го, д-р Гецов, ако правителството на ГЕРБ иска всички акции, за да отпусне пари на великотърновската болница, кажете го направо, защото това не е държавата, това е правителството. Не мога да повярвам, че има такова правителство, което да дели нещата на общински и държавни. Общините са част от тази държава, ние, хората сме част от тази държава. Дори крепостните селяни са имали егида и някой се е грижил за тях. Това, което ни казвате, означава, че държавата изобщо няма да се грижи за нас, ако ние не си отстъпим собствеността. Дори не искат от нас да бъдем и крепостни селяни. Не мога да повярвам това нещо.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Винаги съм казвал, че ако има лекар, на когото мога да поверя живота си, това е Иван Манчев и винаги съм казвал, че ако има лекар, на когото не трябва да му се дава възможност да управлява и да взема управленски решения, пак е Иван Манчев. Нещата, които се разглеждат в този ОбС не трябва да бъдат разглеждани едно по едно. Те трябва да бъдат разглеждани в комплекс, защото ОбС като суверен на община В. Търново трябва да създаде условия за хармонично развитие на всички здравни заведения, без значение дали са държавни, частни, общински, които функционират на територията на Общината, и предлагат качествена и достъпна здравна услуга. Водим ли се от тези действия, без да провокираме неща, които може да са ефектни, но не са ефективни, ние търсим възможността да се постигне тази цел.

Ние бихме съдействали с абсолютно всички сили наистина едно обединение на двете площадки на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, защото това предизвиква сериозен икономически ефект. Ние бихме съдействали и за други здравни заведения, които все още не са разкрити, но пазарът позволява и някой може да иска да ги развие, без значение държава, община или частни лица, на територията на община В. Търново. Това е нашата задача.

Когато д-р Гецов дойде на по-предната сесия, аз и много мои колеги поискахме от него да каже някакъв план. Не какво се е случило в минали периоди, 2008, 2009 и т.н., а какво ще се случи през 2013, 2014, 2015, 2016 година. И съм готов заедно с колегите да апелираме да се откажем от акциите на община В. Търново защото ще имаме гаранция за повишаване на качеството на услугата и нейната достъпност. Министърът да се подпише, че прави това нещо. Колегите от всички политически групи ще потвърдят, че това беше казано. Ние нямаме такава информация. Тези акцийки, които ще останат, или продължават да се намаляват, те са единствената гаранция, че по някакъв начин ОбС може да участва в управлението на МОБАЛ, да има някакъв контрол по отношение на здравната услуга, на това, което се случва там, защото на тази болница разчита над 90 % от населението на В.Търново.

Така че, нека всички да знаят това нещо. Обръщам се към всички, нека да знаят това: не кметът на общината, а ОбС е разпоредителният орган и само той може да иска дивиденти, разпределяне и т.н. Той определя представителите в АД, в ООД и т.н.. Кметовете могат да изразяват лично мнение по тези въпроси или когато са упълномощени от ОбС.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Надявам се да си поговорим малко по-спокойно. Тук сме очевидно интелигентни хора. Почваме малко да се повтаряме, но съм длъжен да кажа някои неща.

Д-р Манчев, вярно, че не помня, когато се е строила болницата, но съм чел и знам, че когато се е строила, имаше една-единствена единна държавна собственост, имаше и лична собственост. Припомням ви това и се обръщам към Вас, не за да се заяждам с Вас на тема история, а по въпроса за собствеността. Ние тук сме общински съветници и в качеството си на такива сме длъжни да защитаваме общинската собственост. Вкъщи като частен стопанин, аз съм длъжен да пазя частната собственост. Вие, г-н Гецов, като ръководител на акционерна собственост, сте длъжен да пазите собствеността на всички акционери. Искам да подчертая задължението на собственика да пази собствеността. Това е задължение, произтичащо от неговото право на собственост. И в тази връзка не търпя обвинение, че кмет или общински съветници защитават общинската. Ние по презумпция, по закон сме длъжни да пазим тези дялове. Аз бих бил много любопитен ако опозицията в Г. Оряховица Елена Лясковец Сухиндол и в онези общини, които са гласували „за”, на следващите избори да пита: „Защо продадохте онези наши дялове, които струват еди-колко си?”. Защо така се отказахте? Кой се отказва от собственост?

В този смисъл разпореждането с нашите дялове трябва да е обвързано с много ясни последици от тази раздяла. И миналия път го казах: „Кажете какво следва от това, ако болницата стане 100 % държавна? Държавата поема ли ангажимента, че тя ще заприлича 90 % примерно на ВМА? Ако го поема, добре. Никой не може да поеме такъв ангажимент и е ясно, че той е абсурден. Оттук нататък моята, нашата позиция е ние да защитаваме своите дялове в това АД, дори с цената на съдебни искове. Това е мое убеждение, и в предишния мандат съм гласувал, и сега пак ще подкрепя това - да защитаваме своите дялове в Общото събрание с всички възможни действия. Убедете ни, че е добре за обществения интерес, за гражданите на В. Търново ние да се откажем от тези дялове и ще бъдем готови.

На второ място: току-що разбрах още една моя отговорност. През дългите години бяха ме обвинявали за много неща, но не бяха ме обвинявали за състоянието на болницата. Извинявайте, но ако имате оборудване за 1 милион и не го използвате три години, сега разбрах, че съм виновен за това нещо. Трябвало е през 2009 или 2010 г. да кажете: „Момчета в съвета, вижте вие сте виновни за това нещо”. Не приемам, че ОбС е виновен за това.

Третото, с което категорично не мога да се съглася – че съм лобирал или че лобираме за нечии интереси. И предишния път го казах: „По-добре е да има две клиники, за всички граждани, за всички пациенти. Правните и юридическите въпроси се решават в полза на гражданите, на пациентите, а интересите на пациентите диктуват да има конкуренция, Търново да бъде от малкотоградове, които да имат конкуриращи се добри кардиологични отделения. Защото Търново е извънреден град, той не е като София, той е по-горен ранг от София. И в този смисъл трябва да се намерят юридическите възможности да се запазят тези две клиники. Това е моето убеждение. Тук половината са от едната болница, другата половина са от другата болница. Решаване на проблема чрез премахване на едната половина, не е решение. Това означава едната част от тях утре да станат без работа.

Нашата воля и нашето желание е да се потърсят, включително и законодателни промени. А защо да не могат да променят този закон? Ние можем да се съберем тук всички общински съветници, кмет, директори на здравни заведения, а нашите депутати ги няма. Д-р Гецов се отказа от депутатско място. Той не се е отказал от депутатско място, за да бъде по-нисш, напротив, той е лекар и това е нещо повече от един народен представител, а нашите народни представители ги няма тук. Да сте чули да се изкажат по вестниците по този казус? Ние тук се караме с вас, а тези, които са надробили попарата, ги няма и сега ще се изпокараме и няма да намерим изход. Ние ще заведем дело, вие ще се втвърдите, ще отрежете всички мостове към разбирателство с частната клиника и кой страда? Хората, които трябва да ги лекуваме и ние тук да решаваме общинските им дела.

В този смисъл на нещата аз не приемам тона на такива размени на нещата и не считам, че ние сме виновни за това състояние. Ние на практика се нагърбихме с нещо, което не можем да решим. ОбС не може да реши този казус, но ние можем да заявим нашата позиция и дано онези депутати ни чуят.

Г-н ЛЮДМИЛ ГЕЦОВ: Г-н Михов, когато говорим за търговски дружества и за качване на капитала, както в конкретния случай, дяловете на община Велико Търново не се променят, променят се процентите в общия дял, но дяловете ви по номинал остават едни и същи. Това е „а”, „бе” в Търговския закон.

Струва ми се, че от този микрофон се опитват да се правят внушения, защото по отношение на двете дружества, това са междудружествени отношения. Едното дружество спазва закона и има ситуация, в която се развива. Второто нещо, което е – имаме едно общо събрание за качване на капитала, което ще създаде условия за по-бързо развитие на тази болница, в която се лекувате всички вие. И още един път казвам: гласуването против качването на капитала е срещу развитието на областната болница.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще направя една реплика на д-р Гецов. В секретариата на ОбС вече са входирани две предложения, които аз предлагам да бъдат обединени в едно решение, но с две подточки, като първата точка бъде входираното предложение с № 841 и съответно втората точка да бъде предложение с № 842.

Разбира се, всички ние сме за една здравна политика, но това, което се опитват да коментират управниците, мисля, че това категорично противоречи на една дългосрочна концепция за развиване на една здравна политика дори на територията на областта. Аз мисля, че не е коректно да правим обвинения оттук кой е крив, кой е прав. Има си институции, които решават това нещо. Ние само можем да констатираме, а оттам нататък институциите са упълномощени да констатират крайния резултат.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Малко се измести фокусът от основния проблем. Влязохме в една лична обяснителна схема. Мисля, че няма нужда, в крайна сметка трябва да вземем принципни решения. Искам да споделя само няколко аспекта. Ако някой в тази зала може да ми обясни промяната на акционерната структура по какъв начин ще повлияе на качеството на здравеопазването, което МОБАЛ „Стефан Черкезов” предоставя, ще му бъда благодарен.

Вторият момент: като общински съветник и председател на втората по големина група не мога да приема обвиненията, които бяха отправени към институцията Общински съвет – първо, че работи срещу интересите на болницата и второ – че защитава частни лобистки интереси. Това е неприемливо и няма да позволя на никаква цена авторитетът на ОбС да бъде подлаган на съмнение по този начин.

По какъв начин, ако не се увеличи делът на държавата, интересите на болницата ще бъдат засегнати? По никакъв. Имаме една хипотеза, че ако се увеличи държавният дял, ще има допълнително средства. Колеги, догодина има избори. Ние трябва да гледаме в по-дългосрочен план.

Един друг въпрос - относно колектора. Аз не съм специалист по ТСУ, но не знаех, че е търговски обект.

И най-важният въпрос: дали общината трябва да защити интереса на гражданите на общината чрез запазване на дела в МОБАЛ „Стефан Черкезов”. Според мен – да, в противен случай отиваме на една национализация, без да възразим. И последно: считам, че е изключително важно да чуем мнението на градоначалника по този въпрос.

Г-н БОЖИДАР АНГЕЛОВ: Заявявам, че няма да участвам в гласуването.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Аз също няма да участвам в гласуването.

Предложението на г-н Димитров беше подложено на гласуване и прието с 19 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 302

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 74 във връзка с чл. 71 от ТЗ, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия за спиране на регистърното производство по вписване по партидата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново на промени въз основа на приети от общото събрание решения за увеличаване на капитала на дружеството и изменения в устава му.

Срок за изпълнение до края на работното време на 04.07.2012 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 74 във връзка с чл. 71 от ТЗ, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да предяви иск за отмяна на взетите решения по т. 11 и т. 12 от дневния ред на проведеното общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново на 27.06.2012 г. в законоустановения срок.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да благодаря на всички, които подкрепиха интересите на великотърновци и не поставиха под съмнение тяхната политическа принадлежност. Аз мисля, че това е пътят, по който трябва да вървим всички.

 

В 18.40 часа заседанието беше закрито.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ