Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 23 от 03.07.2012 г. Решение № 300

Решение № 300

Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.07.2012 година

 

ОТНОСНО: ОБЕКТ: ПЪТ ІІ -55 “ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ГУРКОВО” от км 11+170 до км 31+561.10- окончателно преоткосиране и укрепване

 

РЕШЕНИЕ № 300

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, чл. 25 ал. 1 и чл.25 ал.3 т.1 от ЗСПЗЗ и чл. 73 ал.1 т.2 от Закона за горите, Великотърновски общински съвет:

 

1.Дава съгласие да се извърши промяна предназначението на части от имоти – общинска собственост по приложените ПУП – Парцеларен план и регистри , както следва:

 

1.1 Землище на с.ГАБРОВЦИ

– земеделски имоти    

* №1249 – НТП- др.селищна ст.територия, категория – ІІІ – 0.037 дка

* №1250 – НТП- др.селищна ст.територия, категория – ІІІ – 0.053 дка

* №73002 – НТП- нива, категория – ІІІ – 0.023 дка

* №74029 – НТП- пасище, категория – ІІІ – 0.006 дка

* №74026 – НТП- полски път, категория – ІІІ – 0.007 дка

 

1.2 Землище на с. ВЪГЛЕВЦИ

– земеделски имоти    

* №000784 – НТП- пасище мера, категория – ІІІ – 0.156 дка

* №000815 – НТП- скала, категория – не – 0.125 дка

* №000816 – НТП- дере, категория – не – 0.026 дка

* №51002 – НТП- изоставена нива, категория – ІІ – 0.027 дка

* №148042 – НТП- изоставена нива, категория – ІV – 0.015 дка

* №187012 – НТП- овощна градина, категория – ІV – 0.078 дка

* №214025 – НТП- овощна градина, категория – ІІІ – 0.049 дка

* №000774 – НТП- полски път, категория – ІІІ – 0.018 дка

* №000777 – НТП- дере, категория – не – 0.023 дка

* №000779 – НТП- дере, категория – не – 0.010 дка

* №000862 – НТП- дере, категория – не – 0.164 дка

* №001222- НТП- пасище мера, категория – ІХ – 0.126 дка

* №147051 – НТП- полски път, категория – ІV – 0.025 дка

* №148043 – НТП- полски път, категория – ІV – 0.030 дка

* №195064 – НТП- полски път, категория – ІХ – 0.093 дка

          

- неземеделски имоти – територия на транспорта

* №000931 – НТП- местен път, категория – не - 0.040 дка

* №001102 – НТП- местен път, категория – не – 0.050 дка

           

- гори върху селскостопански земи

* №000925 – НТП- гора в зем.земи, категория – Х – 0.363 дка

* №000926 – НТП- гора в зем.земи, категория – Х – 0.087 дка

* №000928 – НТП- гора в зем.земи, категория – Х – 0.050 дка

* №000932 – НТП- гора в зем.земи, категория – ІV– 0.129 дка

* №001107 – НТП- гора в зем.земи, категория – V – 0.368 дка

* №001108 – НТП- гора в зем.земи, категория – V – 0.461 дка

 

1.3 Землище на с.РАЙКОВЦИ

– земеделски имоти    

* №000054 – НТП- полски път, категория – не – 0.069 дка

* №000140 – НТП- полски път, категория – ІХ – 0.046 дка

* №000176 – НТП- полски път, категория – VІІІ - 0.030 дка

* №000177 – НТП- полски път, категория – VІІІ - 0.050 дка

* №000420 – НТП- нива, категория – ІХ – 0.531 дка

* №000443 – НТП- нива, категория – ІХ – 0.623 дка

* №000678 – НТП- нива, категория – ІІ – 0.961 дка

* №000855 – НТП- изоставена нива, категория – ІІ – 2.792 дка

* №000964 – НТП- полски път, категория – ІІ – 0.105 дка

* №000988 – НТП- пясък, категория – не – 0.046 дка

* №000989 – НТП- полски път, категория – не – 0.078 дка

* №000990 – НТП- пясък, категория – не – 0.081 дка

* №000991– НТП- полски път, категория – не – 0.012 дка

* №000998 – НТП- пясък, категория – не – 0.107 дка

* №000999– НТП- полски път, категория – не – 0.080 дка

* №001001 – НТП- пясък, категория – не – 0.045 дка

* №001003 – НТП- изоставена нива, категория – VІІІ – 0.297 дка

* №001213 – НТП- пясък, категория – не – 0.234 дка

* №002477 – НТП- дере, категория – не – 0.831 дка

* №002487 – НТП- храсти, категория – ІІ – 1.858 дка

* №002488 – НТП- храсти, категория – ІІ – 0.006 дка

* №002497 – НТП- изоставена нива, категория – ІІ – 0.016 дка

* №002498 – НТП- изоставена нива, категория – ІІ – 0.002 дка

* №002506 – НТП- дере, категория – не – 0.181 дка

* №137013 – НТП- изоставена нива, категория – ІІ – 0.828 дка

* №169011 – НТП- полски път, категория – ІХ – 0.015 дка

* №169012 – НТП- изоставена нива, категория – ІХ – 1.076 дка

 

- гори върху селскостопански земи

* №000963 - НТП- гора в зем.земи, категория – ІІ – 2.670 дка

* №000970 – НТП- гора в зем.земи, категория – ІХ – 3.055 дка

* №002500 – НТП- гора в зем.земи, категория – ІІ – 0.009 дка  

* №170009 – НТП- гора в зем.земи, категория – VІІІ – 0.286 дка

 

1.4 Землище на с. ВОНЕЩА ВОДА

– земеделски имоти    

* №071010 – НТП- изоставена нива, категория – ІХ– 0.019 дка

* №077014 – НТП- полски път, категория – ІХ – 0.005 дка

* №000531 – НТП- местен път, категория – не – 0.100 дка

* №232005- НТП- пасище мера, категория – ІV – 0.398 дка

 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението за промяна предназначението на имотите.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ