Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 23 от 03.07.2012 г. Решение № 301

Решение № 301

Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 16.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 301

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 221, т. 1, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 от Търговския закон, чл. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

 

1. Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 16.07.2012 г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред – да се гласува „за“

По т. 2 от дневния ред – да се гласува „за“

По т. 3 от дневния ред – да се гласува „за“

По т. 4 от дневния ред – да се гласува „за“

 

2. Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 17.07.2012 г. /следващия ден/ след проведеното редовно Общо събрания на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 16.07.2012 г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ