Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 23 от 03.07.2012 г. Решение № 302

Решение № 302

Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Спиране на регистърно производство по вписване и предявяване на иск за отмяна на решение по т. 11 и т. 12 от дневния ред на Общото събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов ” АД гр. Велико Търново проведено на 27.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 302

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 74 във връзка с чл. 71 от ТЗ, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия за спиране на регистърното производство по вписване по партидата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново на промени въз основа на приети от общото събрание решения за увеличаване на капитала на дружеството и изменения в устава му.

Срок за изпълнение до края на работното време на 04.07.2012 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 74 във връзка с чл. 71 от ТЗ, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да предяви иск за отмяна на взетите решения по т. 11 и т. 12 от дневния ред на проведеното общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново на 27.06.2012 г. в законоустановения срок.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ