Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 24 от 19.07.2012 г. Решение № 303

Решение № 303

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година

 

РЕШЕНИЕ № 303

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет:

 

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

 

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

 

 

 

 

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

 

 

2400

-2 476

-2 476

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

-2 641

-2 641

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-2 641

-2 641

- прих.от наеми на земя

 

 

2406

146

146

-Дирекция "Образование"

 

 

 

146

146

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

19

19

-Дирекция "Образование"

 

 

 

19

19

Общински такси

 

 

 

2700

2 142

2 142

За ползване на общежития и други по образованието

2708

2 142

2 142

-Дирекция "Образование"

 

 

 

2 142

2 142

Други неданъчни приходи

 

 

3600

92

92

- Други неданъчни приходи

 

 

3619

92

92

-Дирекция "Образование"

 

 

 

92

92

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

242

242

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

 

4501

242

242

-Дирекция "Образование"

 

 

 

242

242

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

0

0

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

 

 

 

 

 

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюдж.сметки

 

 

6100

530

530

получени трансфери /+/

 

 

6101

530

530

-Дирекция "Образование"

 

 

6101

530

530

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

 

530

530

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

530

530

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

 

 

2400

743

7

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

-68

-68

-Дирекция "Образование"

 

 

2404

14

14

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

2404

-82

-82

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

-653

-653

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-791

-791

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

2405

138

138

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

979

979

-Дирекция "Образование"

 

 

 

979

979

приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина

2410

485

485

- Община Велико Търново

 

 

 

485

485

Други неданъчни приходи

 

 

3600

13 137

13 137

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

 

3611

13 137

13 137

- Община Велико Търново

 

 

 

13 137

13 137

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

 

3700

-70

-70

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-70

-70

-Дирекция "Образование"

 

 

3702

-14

-14

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

3702

-56

-56

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

5 871

5 871

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

 

4501

5 871

5 871

- Община Велико Търново

 

 

 

146

146

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

 

5 725

5 725

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

19 681

19 681

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

19 681

19 681

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

 

 

 

 

 

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

 

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Трансфери м/у извънбюдж.сметки

 

6200

65 186

65 186

получени трансфери /+/

 

 

6201

65 186

65 186

- Община Велико Търново

 

 

6201

65 186

65 186

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: 

 

 

 

65 186

65 186

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

84 867

84 867

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

 

85 397

85 397

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

 

 

1. Функция 3 Образование

 

 

 

 

530 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

 

530 лв

 

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

 

0 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-4 193 лв

 

 

Център за социални услуги

 

 

4 193 лв

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

530 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

1. Функция 3 Образование

 

 

 

 

10 002 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

 

10 002 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

833 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

 

833 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

161 лв

 

 

Център за социални услуги

 

 

672 лв

 

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

105 725 лв

Група 3 Култура

 

 

 

 

105 725 лв

 

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

105 725 лв

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

 

116 560 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

37 800 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

37 800 лв

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

1 292 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

 

1 292 лв

 

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

30 000 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

 

30 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

30 000 лв

 

4. Жилищно строителство, БКС и опазване

 

 

 

 

   на околната среда

 

 

 

 

 

27 780 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

 

 

132 924 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

130 924 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

 

2 000 лв

 

Група 2 Опазване на околната среда

 

 

-105 144 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-106 144 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

 

-2 000 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

3 000 лв

 

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

-160 000 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

 

 

0 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-3 310 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

 

760 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

 

2 200 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

350 лв

 

Група 3 Култура

 

 

 

 

-160 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-370 000 лв

 

 

Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

210 000 лв

 

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

 

 

31 435 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

 

 

 

60 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

60 000 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 6 Други дейности по икономиката

 

 

-28 565 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-28 565 лв

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

-31 693 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

84 867 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

 

85 397 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

 

3. Изменя Приложение № 3Б към Решение № 101/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет, както следва:

 

БИЛО:

1

Представителни разходи

50 000

Общи държавни служби

СТАВА:

1

Представителни разходи

60 000

Общи държавни служби

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (303-Promeni30062012.pdf)303-Promeni30062012.pdf[Приложение №1]147 Kb