Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 24 от 19.07.2012 г. Решение № 309

Решение № 309

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, приета с решение №68 по Протокол №9/28.12.2011 г.на Общински съвет Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 309

        

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновския общински съвет:

Приема на второ четене следните изменения и допълнения в Раздел V, "Такси за административни услуги" на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

БИЛО

Чл. 36. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. За издаване на удостоверение за наследници

- 2.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 3.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 7.00 лв. /експресна поръчка - 1 ден/

2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена – 5.00 лв. /срок 1 ден/

3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 3.00 лв. /срок 1 ден/

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

- 3.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 5.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 10.00 лв. /експресна - 1 ден/

5. За издаване на удостоверение за семейно положение -5.00 лв. /срок 1 ден/

6. За издаване на удостоверение за родствени връзки – 3.00 лв. /срок 1 ден/

7. За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес:

- промяна на настоящ адрес – 2.00 лв.

- промяна на постоянен адрес в същото населено място – 2.00 лв.

- промяна на постоянен адрес от друго населено място – 2.50 лв.

- удостоверение за заявен постоянен и настоящ адрес – 2.00 лв.

8. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5.00 лв. /срок един ден/

9. За всички други видове удостоверения по искане на граждани /свободен текст/ - 5.00 лв. /срок 3 дни/

10. За преписи от документи по гражданското състояние – 3.00 лв. /срок 1 ден/

11. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България - 3.00 лв. / срок 7дни /.

12. Признаване на чуждестранни съдебни решения съгласно Кодекса за международно частно право - 10.00 лв. / срок 7 работни дни /.

13. Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина - 5.00 лв. /срок 7 дни/

14. Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България - 5.00 лв. /срок 7 дни/

15. Удостоверение за липса на правни ограничения - 5.00 лв. /срок 7 дни/

 

СТАВА

Чл. 36. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. За издаване на удостоверение за наследници

- 2.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 3.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 7.00 лв. /експресна поръчка - 1 ден/

2. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 5.00 лв. /срок до 7 дни/

3. За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 3.00 лв. /срок до 7 дни/

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

- 3.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 5.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 10.00 лв. /експресна - 1 ден/

5. За издаване на удостоверение за семейно положение -5.00 лв./срок до 7 дни/

6. За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца -5.00 лв./срок до 7 дни/

7. За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки -5.00 лв./срок до 7 дни/

8. За издаване на удостоверение за родените от майката деца – 3.00лв. /срок до 7 дни/

9. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението - 3.00 лв. / срок до 7дни /.

10. За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - 5.00 лв. /срок до7 дни/

11. За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България -5.00 лв./срок до 7 дни/

12. За издаване на удостоверение за правно ограничение - 5.00 лв. /срок до 7 дни/

13. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5.00 лв. /срок до 7 дни/

14.За всички други видове удостоверения по искане на граждани /свободен текст/ - 5.00 лв. /срок до 7 дни/

15.За преписи от документи по гражданското състояние – 3.00 лв. /срок до 7 дни/

16.Признаване на чуждестранни съдебни решения съгласно Кодекса за международно частно право - 10.00 лв. / срок до 7 дни /.

17. За издаване на удостоверения за постоянен адрес -2.00 лв. /срок до 7 дни/

18. За издаване на удостоверения за настоящ адрес -2.00 лв./срок до 7 дни/

19. За издаване на удостоверения за промени на постоянен адрес-3.00 лв. /срок до 7 дни/

20. За издаване на удостоверения за промени на настоящ адрес-3.00 лв./срок до 7 дни/

 

БИЛО

Чл. 58. Административни услуги предоставяни от Община Велико Търново във връзка с образувани изпълнителни дела от съдебни изпълнители:

(1) За издаване на удостоверение за декларирани данни – 7.50 лв.

(2) За издаване на удостоверение за наличие и липса на задължение по местни данъци и такси - 7,50 лв.

(3) За издаване на копие от данъчна декларация – 12.50 лв.

(4) За издаване на удостоверение за наследници – 4.50 лв.

(5) За издаване на удостоверение за идентичност на имена – 7.50 лв.

(6) За издаване на удостоверение за семейно положение – 7.50 лв.

(7) За издаване на удостоверение за родствени връзки – 5.50 лв.

(8) За издаване на удостоверение за заявен постоянен и настоящ адрес – 4.50 лв.

(9) За издаване на препис от документи по гражданско състояние – 5.50 лв.

(10) За издаване на удостоверение за липса на правни ограничения – 7.50 лв.

 

СТАВА:

Чл. 58. Административни услуги предоставяни от Община Велико Търново във връзка с образувани изпълнителни дела от съдебни изпълнители:

(1) За издаване на удостоверение за декларирани данни – 7.50 лв.

(2) За издаване на удостоверение за наличие и липса на задължение по местни данъци и такси - 7,50 лв.

(3) За издаване на копие от данъчна декларация – 12.50 лв.

(4) За издаване на удостоверение за наследници – 4.50 лв.

(5) За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена-7.50 лв.

(6) За издаване на удостоверение за семейно положение – 7.50 лв.

(7) За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 7.50 лв.

(8) За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 7.50 лв.

(9) За издаване на удостоверения за постоянен адрес -4.50 лв.

(10) За издаване на удостоверения за настоящ адрес -4.50 лв.

(11) За издаване на препис от документи по гражданско състояние – 5.50 лв.

(12) За издаване на удостоверение за правни ограничения – 7.50 лв.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ