Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 24 от 19.07.2012 г. Решение № 313

Решение № 313

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2012 / 2013 година.

 

РЕШЕНИЕ № 313

 

На основание чл. 17, ал 1, т.3 и чл. 21, ал 1, т. 23 от ЗМСМА , Великотърновски общински съвет:

 

І. Утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция „ Образование ”след приемане на Проекто-образци № 1 и № 2 за учебната 2012/2013 година, както следва:

А. Дейност “Общообразователни училища”

            - Брой ученици                                                                          6729

            - Брой паралелки                                                                         310

Б. Дейност „Полудневна предучилищна подготовка

            - Брой деца                                                                                 192

            - Брой групи                                                                                 11

В. Дейност „Професионални гимназии”

            - Брой ученици                                                                             32

            - Брой паралелки                                                                           2

            - Брой паралелки задочна форма на обучение                                2

            - Брой записани задочна форма на обучение                                 39

Г. Дейност „Общежития”

            - Брой ученици към СОУ „Г.С.Раковски” –                                     36

            - Брой ученици към ПГС”К.Фичето” -                                             60

Д. Дейност “Предучилищно възпитание”

1. Брой групи – ЦДГ                                                                                  80

2. Брой яслени групи                                                                                  3

3. Брой деца:

            - от 3 до 4 год.                                                                          1356

            - на 5 год. в ЦДГ и ОДЗ                                                                570

            - на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ                                                                514

            - в яслени групи                                                                            81

 

ІІ. Утвърждава режим на работа в детските градини извън града с деца под нормативно утвърдените в Наредба № 7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена както следва:

 

1. За детските градини с повече от 1 група / ЦДГ в градовете Дебелец и Килифарево и селата Самоводене и Ресен / - прилагане разпоредбите на чл. 2 /7/ от Наредба № 7 от 29.12.2000 год. – „Когато броят на децата в отделни групи се намали под определената минимална средна месечна посещаемост, групите се разформират и се сливат с останалите”. Временно незаетия педагогически персонал се пренасочва в детските градини в гр. В.Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

 

2. За едногрупните детски градини в селата Присово, Церова кория, Балван, Шемшево и Водолей – при трайно намаление на децата / наблюдавани повече от законоустановените 2 месеца / - прилагане разпоредбите на чл. 2 / 8 / от Наредба № 7 – „При недостатъчен брой деца, с решение на Общинския съвет в населено място се формира само една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца”. При временно намаление на децата / наблюдавани по-малко от 2 месеца/, групата работи с 1 детска учителка, а втората детска учителка се пренасочва в детски градини в гр. В.Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

 

Забележка: След приемане на Списък Образец № 1 и № 2 за учебната 2012/2013 година за преподавателска и друга заетост на персонала от Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново и утвърждаването му от РИО на МОМН, могат да настъпят известни промени, като за същите ще се внесе информация в Общинския съвет.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ