Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 24 от 19.07.2012 г. Решение № 315

Решение № 315

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Възлагане на управлението на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново, след проведен конкурс за избор на управител

 

РЕШЕНИЕ № 315

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл. 49 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества и протокол от 02.07.2012 г., Великотърновски общински съвет: 

 

1. Възлага управлението на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново на Цветомир Иванов Бояджиев от гр. Велико Търново, ул. ...., с ЕГН ..., с образование – висше и специалност “Икономика и управление на кооперациите”, диплома с. УНСС-2001, № 028488, издадена на 04.12.2001 г. от Университет за национално и световно стопанство – гр. София.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с Цветомир Иванов Бояджиев за срок от 3 (три) години, считано от 01.08.2012 г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ