Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 24 от 19.07.2012 г. Решение № 316

Решение № 316

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Относно удължаване на срокът за управление на Общинското еднолично търговско дружество „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 316

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50, ал.2 във връзка с чл.48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

 

1. Удължава Договора за управление на Методи Стефанов Петров, живущ в с. Присово, Община Велико Търново, ЕГН ...., л.к. № ..../ за Управител на „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново за срок от 3(три) години, считано от 18.09.2012г. до 18.09.2015г. включително.

2. Възлага на Кмета на Община В.Търново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ