Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 319

Решение № 319

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 319

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставена нива /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №032011, с площ 7,644 дка, ІХ категория, местност „Над Пъровци 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5232/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061004, с площ 2,642 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5233/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061008, с площ 1,297 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5234/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061009, с площ 0,403 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5235/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061016, с площ 1,027 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5236/24.04.2012 г.;

- изоставена нива /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №062007, с площ 1,605 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5237/24.04.2012 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- изоставена нива /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №032011, с площ 7,644 дка, ІХ категория, местност „Над Пъровци 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5232/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061004, с площ 2,642 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5233/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061008, с площ 1,297 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5234/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061009, с площ 0,403 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5235/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061016, с площ 1,027 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5236/24.04.2012 г.;

- изоставена нива /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №062007, с площ 1,605 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5237/24.04.2012 г.

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за имот №032011 - в размер на 1 300 /хиляда и триста/ лева без ДДС;

- за имот №061004 – в размер на 500 /петстотин/ лева без ДДС;

- за имот №061008 – в размер на 400 /четиристотин/ лева без ДДС;

- за имот №061009 – в размер на 150 /сто и петдесет/ лева без ДДС;

- за имот №061016 – в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева без ДДС;

- за имот №062007 – в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева без ДДС.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на с. Габровци.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ