Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 320

Решение № 320

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 320

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1.1. незастроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 58 по плана на с. Ветринци, с площ от 748 кв.м., актуван с АОС № 3295/23.06.2006 г.;

1.2. незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от строителен квартал 58 по плана на с. Ветринци, с площ от 765 кв.м., актуван с АОС № 3296/23.06.2006 г.;

1.3. незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от строителен квартал 58 по плана на с. Ветринци, с площ от 692 кв.м., актуван с АОС № 3297/07.06.2006 г.

 

2. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 58 - в размер на 2 800 /две хиляди и осемстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 58 – в размер на 2 800 /две хиляди и осемстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІІ от кв. 58 – в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на с. Ветринци.

                                       

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ