Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 321

Решение № 321

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 321

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1.1. незастроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 68 по плана на с. Ветринци, с площ от 910 кв.м., актуван с АОС № 3281/07.06.2006 г.;

1.2. незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от строителен квартал 68 по плана на с. Ветринци, с площ от 890 кв.м., актуван с АОС № 3282/07.06.2006 г.;

1.3. незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от строителен квартал 68 по плана на с. Ветринци, с площ от 860 кв.м., актуван с АОС № 3283/07.06.2006 г.;

1.4. незастроен урегулиран поземлен имот ІV от строителен квартал 68 по плана на с. Ветринци, с площ от 860 кв.м., актуван с АОС № 3284/07.06.2006 г.;

1.5. незастроен урегулиран поземлен имот V от строителен квартал 68 по плана на с. Ветринци, с площ от 799 кв.м., актуван с АОС № 3285/07.06.2006 г.;

 

2. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 68 - в размер на 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 68 – в размер на 3 300 /три хиляди и триста/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІІ от кв. 68 – в размер на 3 100 /три хиляди и сто/ лева без ДДС;

- за УПИ ІV от кв. 68 – в размер на 3 100 /три хиляди и сто/ лева без ДДС;

- за УПИ V от кв. 68 – в размер на 3 100 /три хиляди и сто/ лева без ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на с. Ветринци.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ