Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 322

Решение № 322

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 322

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- незастроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 1 по плана на с. Ветринци, с площ от 20 540 кв.м., отреден „за обществено-обслужващи дейности”, актуван с АОС № 4743/11.10.2010 г.

- незастроен урегулиран поземлен имот ХІ от строителен квартал 33 по плана на с. Ветринци, с площ от 690 кв.м., актуван с АОС № 4886/19.05.2011 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

2.1. незастроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 1 по плана на с. Ветринци, с площ от 20 540 кв.м., отреден „за обществено-обслужващи дейности”, актуван с АОС № 4743/11.10.2010 г.;

2.2. незастроен урегулиран поземлен имот ХІ от строителен квартал 33 по плана на с. Ветринци, с площ от 690 кв.м., актуван с АОС № 4886/19.05.2011 г.;

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 1 - в размер на 65 900 /шестдесет и пет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ХІ от кв. 33 – в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на с. Ветринци.

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ