Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 323

Решение № 323

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 323

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- трайно насаждение /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №250.9, с площ 1,082 дка, ІІІ категория, местност „с. Къпиново-§4”, по план на новообразуваните имоти землище с. Къпиново, актуван с АОС № 5124/15.02.2012 г.;

- овощна градина /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №521.9, с площ 0,557 дка, VІІІ категория, местност „Патрика 1”, по план на новообразуваните имоти землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5262/16.05.2012 г.;

- нива /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №203964, с площ 0,426 дка, VІІІ категория, местност „Баира”, по план за земеразделяне на землище с. Леденик, актуван с АОС № 5228/17.04.2012 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- трайно насаждение /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №250.9, с площ 1,082 дка, ІІІ категория, местност „с. Къпиново-§4”, по план на новообразуваните имоти землище с. Къпиново, актуван с АОС № 5124/15.02.2012 г.;

- овощна градина /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №521.9, с площ 0,557 дка, VІІІ категория, местност „Патрика 1”, по план на новообразуваните имоти землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5262/16.05.2012 г.;

- нива /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №203964, с площ 0,426 дка, VІІІ категория, местност „Баира”, по план за земеразделяне на землище с. Леденик, актуван с АОС № 5228/17.04.2012 г.;

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за имот №250.9 - в размер на 930 /деветстотин и тридесет/ лева без ДДС;

- за имот №521.9 – в размер на 500 /петстотин/ лева без ДДС;

- за имот №203964 – в размер на 1 095 /хиляда деветдесет и пет/ лева без ДДС;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на съответното населено място.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ