Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 324

Решение № 324

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 324

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от строителен квартал 11 по плана на с. Леденик, Вилна зона „Чуката”, с площ от 811 кв.м., актуван с АОС № 5252/08.05.2012 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІV от строителен квартал 11 по плана на с. Леденик, Вилна зона „Чуката”, с площ от 833 кв.м., актуван с АОС № 5251/08.05.2012 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот V от строителен квартал 11 по плана на с. Леденик, Вилна зона „Чуката”, с площ от 944 кв.м., актуван с АОС № 5250/08.05.2012 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от строителен квартал 11 по плана на с. Леденик, Вилна зона „Чуката”, с площ от 811 кв.м., актуван с АОС № 5252/08.05.2012 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІV от строителен квартал 11 по плана на с. Леденик, Вилна зона „Чуката”, с площ от 833 кв.м., актуван с АОС № 5251/08.05.2012 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот V от строителен квартал 11 по плана на с. Леденик, Вилна зона „Чуката”, с площ от 944 кв.м., актуван с АОС № 5250/08.05.2012 г.

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ ІІІ от кв. 11 - в размер на 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІV от кв. 11 – в размер на 3 600 /три хиляди и шестстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ V от кв. 11 – в размер на 4 000 /четири хиляди/ лева без ДДС.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на с. Леденик

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ