Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 326

Решение № 326

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху общинска земя

 

РЕШЕНИЕ № 326

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 54, ал.1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно Заповед № РД 22-1512/17.09.2011 г. на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за учредяване право строеж за изграждане на гаражни клетки върху недвижим имот частна общинска собственост:

1.1. пет броя гаражни клетки с размери 3,50/6,50 и ЗП в размер на 22,75 кв.м. в УПИ І от строителен квартал 151 по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно КККР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор № 10447.514.201, актуван с АОС № 5285/18.06.2012 г.;

 

2. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на, както следва:

2.1. за всяка една от пет броя гаражни клетки с размери 3,50/6,50 и ЗП в размер на 22,75 кв.м. в УПИ І от строителен квартал 151 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на  3 800,00 /три хиляди и осемстотин/ лева;

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху недвижимия имот, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ