Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 327

Решение № 327

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 327

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 106 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №5012/22.11.2011 г., представляващо 106/1178 идеални части от УПИ V-566 от строителен квартал 30 по ПУП на гр. Дебелец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Иван Петров Петков с адрес гр. Дебелец, ул. „Н. Агънски” №8, Деян Петров Петков с адрес гр. Велико Търново, ул. „Стара планина” №2 и Нейко Брайнов Петков с адрес гр. Дебелец, ул. „П. Р. Славейков” №5.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от УПИ V-566 от строителен квартал 30 по ПУП на гр. Дебелец, с площ от 106 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 1 993 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Иван Петров Петков с адрес гр. Дебелец, ул. „Н. Агънски” №8, Деян Петров Петков с адрес гр. Велико Търново, ул. „Стара планина” №2 и Нейко Брайнов Петков с адрес гр. Дебелец, ул. „П. Р. Славейков” №5.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ