Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 331

Решение № 331

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. чл.73 ал.1 т.2 от ЗГ

 

РЕШЕНИЕ № 331

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.73 ал.1 т.2, чл.75 ал.2 т.3 от ЗГ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за промяна предназначението на части от поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, както следва:

 

- имот №000306, с НТП: гора в земеделски земи, VІІІ категория, землище с. Шереметя, местност „Могилата”, с площ на имота – 26,881 дка;

 

във връзка с обект: „Изграждане на регионално депо за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, референтен № BG161PO005/10/2.10/07/22, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, землище с. Шереметя, община Велико Търново; част: комуникационно-транспортна план-схема – пътна връзка.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението за промяна предназначението на имота.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ