Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 334

Решение № 334

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, включени в годишния план за 2012 година и находящи сe в гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 334

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, както следва : „Незастроен УПИ ХІІ – „за производствени и складови дейности” от кв. 170 по ПУП на гр. Велико Търново, Гаров район , представляващ ПИ с идентификатор № 10447.512.109 по КККР на гр.В.Търново ; „Незастроен УПИ VІІІ – „за сервизна работилница на МВР” от кв. 170 по ПУП на гр. Велико Търново, Гаров район”, представляващ ПИ с идентификатор № 10447.512.110 по КККР на гр. Велико Търново” - собственост на Община Велико Търново.

 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота и дълготрайни активи на имота, сключването на договори за наем, за съвместна дейност, за обезпечаване на вземания, които имат за предмет имота по т. 1, освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ