Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 335

Решение № 335

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, включен в годишния план за 2012 година и находящ се в с. Ветренци.

 

РЕШЕНИЕ № 335

        

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ : „Застроен УПИ VІІ от кв.34 по плана на с. Ветринци, с площ от 600 кв.м., заедно с построена в него сграда ( старо кметство), със ЗП 74 кв.м.” - собственост на Община Велико Търново.

 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота и дълготрайни активи на имота, сключването на договори за наем, за съвместна дейност, за обезпечаване на вземания, които имат за предмет имота по т. 1, освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

4. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 г. към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с. Ветринци на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на горепосочения имот.

Паметната плоча да бъде съхранена и поставена на подходящо място.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ