Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 336

Решение № 336

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот,находящ се промишлена зона „Дълга лъка”

 

РЕШЕНИЕ № 336

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Включва в годишния план за приватизация за 2012 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, както следва : „Незастроен УПИ ХХХІІ 25 – „за производствено-складови дейности” от кв. 572 по ПУП на гр. Велико Търново, Промишлена зона „Дълга лъка” , представляващ ПИ с идентификатор № 10447.517.192 по КККР на гр. Велико Търново - собственост на Община Велико Търново.

 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота и дълготрайни активи на имота, сключването на договори за наем, за съвместна дейност, за обезпечаване на вземания, които имат за предмет имота по т. 1, освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ