Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 337

Решение № 337

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП- план за застрояване за промяна предназначението на част от полски път № 999031 по КВС на с.Леденик, с цел изграждане на обслужващ път с трайна настилка.

 

РЕШЕНИЕ № 337

         

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-03 от 29.05.2012г. на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на част от полски път ПИ № 999031 – с площ от 3864 кв.м за изграждане на път с трайна настилка, който ще обслужва имоти с променено предназначение / решение № КЗЗ-6, т.26 от 07.10.2008г. на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните/.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ