Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 338

Решение № 338

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ № 091023, местност „Горни хармани” землище на гр.Килифарево и ПИ № 091087, местност „Кълни дол”, землище на гр.Килифарево – относно разделяне на имотите и промяна предназначението на земята за „ обществено обслужване” за разширение на обект :”Автобаза” в ПИ № 091085.

 

РЕШЕНИЕ № 338

             

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Великотърновският общински съвет:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 091023, местност „Горни хармани” и ПИ № 091087, местност „Кълни дол”, землище на гр.Килифарево – разделяне на ПИ № 091023 на два имота – ПИ № 091.090 като се включва и част от ПИ № 091.055 – полски път, и ПИ № 091.089, като се предвижда и полски път в източна и северна посока – ПИ № 091.025 в очертанията на новообразувания ПИ № 091.089, разделяне на ПИ № 091.087, местност „Кълни дол”, землище на гр.Килифарево на два имота – ПИ № 091.091 и ПИ № 091.092 – за пътна връзка от път ІІ-55; подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуваните ПИ № 091.090 и ПИ № 091.091 – промяна предназначението на земята за „обществено обслужване” – предвижда се свободно застрояване на обществено- обслужващи сгради, при височина 10 м, линии на застрояване – ограничителни, за разширение на обект:”Автобаза” с подобекти - Търговски комплекс, бензиностанция, автосервиз, паркинг за тирове, заведение в ПИ № 091.085 / променено предназначение на имота с Решение № КЗЗ-5 от 10.07.2006г. на Областна дирекция „Земеделие и гори” Велико Търново/ .

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ