Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 339

Решение № 339

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 46532.59.46, по плана на новообразувани имоти по пар.4 от ЗСПЗЗ, местност „Мечи дол”, землище на с.Малки Чифлик, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за „жилищни нужди” и план- схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 339

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, във връзка с реда по чл.50,ал.1 и чл.51,ал.1,т.3 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи, Великотърновският общински съвет:

Одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 46532.59.46, по плана на новообразуваните имоти по пар.4 от ЗСПЗЗ за промяна предназначението на имота и план - схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП. За поземлен имот № 46532.59.46, местност „Мечи дол”, землище на с.Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди” / запазва се съществуващата сграда в имота и се предвижда ново застрояване/ при следните устройствени показатели:

           височина на сградите – до 10 м;

           плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

           коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

           минимална озеленена площ – 60% ;

           начин на застрояване – свободно / е/ ;

           Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ