Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 341

Решение № 341

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Отписване от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД В.Търново на фактурирани вземания от Община Велико Търново и незавършено производство за сметка на не разпределената печалба.

 

РЕШЕНИЕ № 341

 

1.   На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 14, ал.1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново на вземания за сметка на не разпределената печалба на дружеството по счетоводен баланс на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново към 31.03.2012 г. натрупани от „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново на стойност 19 962.98 лв., както следва:

- оборотна ведомост на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново за 03/2012 - извадка на сметка 611-8 незавършено производство – 1 бр. общо за 19 962.98 лв.;

 

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

 

3. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ